ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ബൈബിൾ നൽകുന്നു:

1-ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം സ്വീകരിക്കുക.

“ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ നാം അവനാൽ ജീവിക്കേണ്ടതിന്നു ലോകത്തിലേക്കു അയച്ചു എന്നുള്ളതിനാൽ ദൈവത്തിന്നു നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം പ്രത്യക്ഷമായി. 10നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചതല്ല, അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു തന്റെ പുത്രനെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കു പ്രായശ്ചിത്തം ആകുവാൻ അയച്ചതു തന്നേ സാക്ഷാൽ സ്നേഹം ആകുന്നു” (1 യോഹന്നാൻ 4:9, 10).

2-നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് പശ്ചാത്തപിക്കുക.

“നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുന്നു എങ്കിൽ അവൻ നമ്മോടു പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ചു സകലഅനീതിയും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു” (1 യോഹന്നാൻ 1:9).

3-വിശ്വാസത്താൽ രക്ഷ നേടുക.

വിശ്വസിക്കുക: ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മരിച്ചു “അവൻ … എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിക്കണം” (എബ്രായർ 2:9), ക്രിസ്തു നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 1:9), ക്രിസ്തു നിങ്ങളെ നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു “എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് ഉണ്ട്. നിത്യജീവൻ ഉണ്ട്” (യോഹന്നാൻ 6:47).

4-മാറിപ്പോയ ജീവിതത്തിന്റെ അത്ഭുതം അനുഭവിക്കുക.

“ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി ആകുന്നു; പഴയതു കഴിഞ്ഞുപോയി, ഇതാ, അതു പുതുതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു” (2 കൊരിന്ത്യർ 5:17).

5-ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അവന്റെ കൃപയാലും ശക്തിയാലും അനുസരിക്കുക.

യേശു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകൾ കാത്തുകൊള്ളും” (യോഹന്നാൻ 14:15). പുറപ്പാട് 20-ൽ പത്തു കൽപ്പനകൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാനുള്ള കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ്.

6-വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ദൈനംദിന പഠനം, പ്രാർത്ഥന, സാക്ഷ്യം എന്നിവയിലൂടെ ഈ വിജയം നിലനിർത്തുക.

“തിരുവെഴുത്തുകൾ അന്വേഷിക്കുക” (യോഹന്നാൻ 5:39), “ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:17), “പോയി ശിഷ്യരെ ഉണ്ടാക്കുക” (മത്തായി 28:19).

7-ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സഭയിൽ ചേരുക.

സത്യസഭയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ബൈബിൾ നൽകുന്നു: “ദൈവകല്പനയും യേശുവിങ്കലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണതകൊണ്ടു ഇവിടെ ആവശ്യം” (വെളിപാട് 14:12). ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സഭ അവന്റെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും പാലിക്കും (പുറപ്പാട് 20:8-11). അതിന് യേശുവിന്റെ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കും (യോഹന്നാൻ 6:47).

8-സ്നാനം സ്വീകരിക്കുക.

“വിശ്വസിക്കുകയും സ്നാനം ഏൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും; എന്നാൽ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടും” (മർക്കോസ് 16:15,16).

9-നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മറ്റുള്ളവരോട് ഏറ്റുപറയുക.

“യേശുവിനെ കർത്താവു എന്നു വായികൊണ്ടു ഏറ്റുപറകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്നു ഉയിർത്തെഴുന്നേല്പിച്ചു എന്നു ഹൃദയംകൊണ്ടു വിശ്വസിക്കയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും” (റോമർ 10:9).

10-ഇപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കാൻ കഴിയും, കാരണം ദൈവം കള്ളം പറയുന്നില്ല.

“അവനെ കൈക്കൊണ്ടു അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കൾ ആകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു” (യോഹന്നാൻ 1:12).

ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കാം: “എന്റെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവേ, എന്റെ പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മരിച്ച കുഞ്ഞാടായ യേശുവിനെ ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് എനിക്ക് ഒരു പുതിയ സ്വഭാവം നൽകൂ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. ആമേൻ.”

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment