ക്രിസ്തുമതത്തോടുള്ള അനുകമ്പയിൽ എന്താണ് ഒഡിനിസം?

Author: BibleAsk Malayalam


സ്കാൻഡിനേവിയൻ, ആംഗ്ലോ-സാക്സൺ, കെൽറ്റിക്, ജർമ്മൻ ജനത, മറ്റ് യൂറോപ്യൻ ഗോത്രങ്ങൾ എന്നിവരുടെ മാതൃമതമാണ് ഒഡിനിസം. വ്യക്തിപരവും സാമുദായികവുമായ ആചാരങ്ങളിൽ പ്രകടമാകുന്ന സങ്കൽപ്പങ്ങളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും പെരുമാറ്റങ്ങളുടെയും സമ്മിശ്രമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിനു മുമ്പുള്ള, ബഹുദൈവാരാധക, പുറജാതീയ വിശ്വാസമാണിത്.

ഓഡിനിസത്തിൽ നോർസ്, ജർമ്മനിക് ദേവന്മാരുടെ ആരാധന ഉൾപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് യുദ്ധത്തിന്റെയും ജ്ഞാനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ദേവനായ ഓഡിൻ. വൈക്കിംഗുകളുടെ മതമായിരുന്നു ഒഡിനിസം. ഒഡിനിസത്തിന്റെ പുരാതന വാമൊഴി പാരമ്പര്യങ്ങൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലാണ് നടന്നത്, അവ ഓഡിനിസ്റ്റ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തി, അതിന്റെ തത്വം എഡ്ഡുകളാണ്.

നേരെമറിച്ച്, ക്രിസ്തുമതം എബ്രായ മതത്തിന്റെയും ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്ന ഗോത്രപിതാക്കന്മാരുടെയും നിവൃത്തിയാണ്. അത് ദൈവിക-അനന്തമായ സ്നേഹത്തിന്റെയും (1 യോഹന്നാൻ 4:8) നീതിയുടെയും (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 25:8-14) ഏറ്റവും പൂർണ്ണവും മനോഹരവുമായ ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നു. ക്രിസ്തുമതത്തിൽ, ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടികളെ സ്നേഹിക്കുക മാത്രമല്ല, അവയെ രക്ഷിക്കാൻ തന്റെ പുത്രനെ ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (യോഹന്നാൻ 3:16).

ആദാമും ഹവ്വായും വീണു മരണശിക്ഷ അനുഭവിച്ചപ്പോൾ, ക്രിസ്തു അവരുടെ മരണശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി (ഉൽപത്തി 3:15). നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു (2 കൊരിന്ത്യർ 5:15). പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് തന്റെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സൃഷ്ടികളെ ത്യാഗത്തിന്റെ പരിധി വരെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ക്രിസ്തുമതം കാണിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 15:13). ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്താൽ പൂർണ്ണമായി നിവർത്തിച്ചു.

ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ മനുഷ്യരാശിയെ സഹായിക്കുന്നതിന്, വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ദൈവം അവനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. ക്രിസ്തു പഴയ നിയമ മിശിഹൈക പ്രവചനങ്ങൾ നിറവേറ്റി, മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിച്ചു, രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തി, ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി. ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതിനുശേഷം ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ചു (മത്തായി 28:6). മരണത്തെ ജയിച്ചത് യേശു മാത്രമാണ് (2 തിമോത്തി 1:10). ഈ വശങ്ങളിലെല്ലാം, ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മറ്റെല്ലാ മതങ്ങളേക്കാളും വളരെ വലുതാണ്.

യഥാർത്ഥ മതം ഒരു ആചാരപരമായ മതമല്ല. സ്രഷ്ടാവുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധമാണ് യഥാർത്ഥ മതം. വീണുപോയ മനുഷ്യരാശിയിൽ ശുദ്ധമായ ഒരു സ്വഭാവം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ മതം പാപത്തിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നു (എഫെസ്യർ 3:16).

ക്രിസ്തുമതത്തിന് അനുസരിക്കാൻ നിയമമുണ്ട് (കൊലപാതകം ചെയ്യരുത്, വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്, കള്ളം പറയരുത് മുതലായവ. പുറപ്പാട് 20-ൽ കാണപ്പെടുന്നു.) ആചരിക്കാനുള്ള ചടങ്ങുകളും (വെള്ളത്താലുള്ള മുങ്ങി സ്നാനവും കർത്താവിന്റെ അത്താഴവും/ശുസ്രൂഷയും). പക്ഷേ, ഈ ആചരണങ്ങൾക്ക് ദുഷ്ടന്മാരെ നല്ലവരാക്കാൻ കഴിയില്ല. നല്ലവരാകാൻ, മനുഷ്യർക്ക് ദൈവിക കൃപയുടെ ദാനം ആവശ്യമാണ് (എഫേസ്യർ 2:8). യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്റെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് പുതിയ നല്ല സ്വഭാവവും നീതിനിഷ്ഠമായ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള കൃപയും നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി നല്ലവനാകുന്നു. (യോഹന്നാൻ 1:12).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment