ക്രിസ്തുമതത്തെ മറ്റ് മതങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ക്രിസ്തുമതവും മറ്റ് മതങ്ങളും

മതം നിർവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് “ദൈവത്തിലോ ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ട ദൈവങ്ങളിലോ ഉള്ള വിശ്വാസം, പെരുമാറ്റത്തിലും ആചാരങ്ങളിലും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വിശ്വാസം” എന്നാണ്. ലോകത്തിലെ 90% ജനങ്ങളും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മതം പിന്തുടരുന്നു. എല്ലാ മതങ്ങളും മാനവികതയെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും ആ അസ്തിത്വവുമായി വീണ്ടും അനുരഞ്ജനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു.

ലോകത്ത് ഏഴ് പ്രധാന മതങ്ങളുണ്ട്. പല ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ബഹുദൈവാരാധക മതങ്ങൾ ഇവയാണ്: ഹിന്ദുമതം, ബുദ്ധമതം, താവോയിസം, കൺഫ്യൂഷ്യനിസം. ഏക ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏകദൈവ മതങ്ങൾ ഇവയാണ്: യഹൂദമതം, ക്രിസ്തുമതം, ഇസ്ലാം. ഏകദൈവ മതങ്ങളിൽ, ക്രിസ്തുമതം യഹൂദമതത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണ്, അതേസമയം, ഇസ്ലാം യഹൂദമതത്തിനും ക്രിസ്തുമതത്തിനും വിരുദ്ധമാണ്.

എന്താണ് ക്രിസ്തുമതത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്?

അനന്തമായ സ്നേഹത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും ദൈവമായ ദൈവികതയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രം ക്രിസ്തുമതം വരയ്ക്കുന്നു. ക്രിസ്തുമതത്തിൽ, ദൈവം തന്റെ സൃഷ്ടികളെ സ്നേഹിക്കുകയും അവയെ രക്ഷിക്കാൻ തന്റെ പുത്രനെ ബലിയർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദാമും ഹവ്വായും പാപത്തിൽ വീണു, മരണത്തിന് വിധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, ക്രിസ്തു അവരുടെ മരണശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു. നിത്യമരണത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടു. “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16).

ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം അനന്തമാണ്, അവന്റെ നീതിയും അനന്തമാണ്. ഇതിനർത്ഥം ഒരു പാപിക്ക് പരിശുദ്ധനായ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ദൈവത്തിന്റെ ഭരണത്തിൻകീഴിൽ “പാപത്തിന്റെ ശമ്പളം മരണമാണ്” (റോമർ 6:23). ക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശുമരണത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും അവന്റെ നീതിയും പൂർണ്ണമായി തൃപ്തിപ്പെട്ടു. സ്രഷ്ടാവ് തന്റെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സത്തയെ വീണ്ടെടുക്കുകയും തന്റെ ന്യായമായ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തു. അതിനാൽ, ക്രിസ്തുമതത്തിൽ പാപത്തിന്റെ പ്രശ്നം പൂർണ്ണമായും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

മനുഷ്യരാശിയെ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന്, വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. ക്രിസ്തു എല്ലാ രോഗങ്ങളെയും സുഖപ്പെടുത്തി (ലൂക്കാ 5:15-26), ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകി (ലൂക്കോസ് 9:12-17), പ്രകൃതിയുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ടായിരുന്നു (ലൂക്കാ 8:22-25), ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി (ലൂക്കാ 4:33-37) , മരിച്ചവരെ ഉയിർപ്പിച്ചു (ലൂക്കോസ് 7:11-16), പാപരഹിതമായ ജീവിതം നയിച്ചു (1 പത്രോസ് 2:22), മനുഷ്യരാശിക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചു (1 യോഹന്നാൻ 3:16), തുടർന്ന് മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിക്കപ്പെട്ടു (1 കൊരിന്ത്യർ 15: 1-4). ഭൂമിയിൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യനും ഇത്രയും മഹത്തായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ വശങ്ങളിലെല്ലാം ക്രിസ്തുമതം മറ്റു മതങ്ങളെക്കാൾ മഹത്തരമാണ്.

എന്താണ് യഥാർത്ഥ മതം?

യഥാർത്ഥ മതം ഒരു ആചാരപരമായ മതമല്ല. സ്രഷ്ടാവുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധമാണ് യഥാർത്ഥ മതം. വീണുപോയ മനുഷ്യരാശിയിൽ ശുദ്ധമായ ഒരു സ്വഭാവം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥ മതം പാപത്തിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ മതം ഇനിപ്പറയുന്നവ അംഗീകരിക്കുന്നു:

  1. നാമെല്ലാവരും പാപം ചെയ്തു, അതിനാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു (റോമർ 3:23).
  2. വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ, പാപത്തിനുള്ള ന്യായമായ ശിക്ഷ മരണവും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള നിത്യമായ വേർപിരിയലുമാണ് (റോമർ 6:23).
  3. നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് മരിച്ച യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവം നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു, അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ വാങ്ങി, മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു, അവന്റെ മരണം മതിയായ യാഗമാണെന്ന് തെളിയിച്ചു. (റോമർ 5:8; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:3-4; 2) കൊരിന്ത്യർ 5:21).
  4. നാം യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചാൽ, അവന്റെ മരണം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള പൂർണ്ണമായ പ്രതിഫലമായി വിശ്വസിച്ചാൽ, നാം ക്ഷമിക്കപ്പെടുകയും, രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും, വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുകയും, അനുരഞ്ജിപ്പിക്കപ്പെടുകയും, പാപത്തെ മറികടക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ശുദ്ധമായ സ്വഭാവം നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു (യോഹന്നാൻ 3:16; റോമർ 10:9-10; എഫെസ്യർ 2:8-9).

ക്രിസ്തുമതത്തിൽ അനുസരിക്കാൻ ഒരു നിയമമുണ്ട് (കൊല ചെയ്യരുത്, വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത്, കള്ളം പറയരുത്, മുതലായവ. പുറപ്പാട് 20-ൽ കാണപ്പെടുന്നു) ആചരിക്കാനുള്ള ചടങ്ങുകളും (മുങ്ങിയുള്ള ജലസ്നാനം, കർത്താവിന്റെ തിരുവത്താഴ സുസ്രൂക്ഷ / വിശുദ്ധ കൂടിവരവ് ). പക്ഷേ, ഈ ആചരണങ്ങൾക്ക് ദുഷ്ടന്മാരെ നല്ലവരാക്കാൻ കഴിയില്ല. നല്ലവരാകാൻ, മനുഷ്യർക്ക് ദൈവിക കൃപയുടെ ദാനം ആവശ്യമാണ് (എഫേസ്യർ 2:8). യേശുക്രിസ്തുവിനെ തന്റെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച് പുതിയ നല്ല സ്വഭാവവും നീതിനിഷ്‌ഠമായ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള കൃപയും ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി നല്ലവനാകുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 5:17).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.