ക്രിസ്‌തീയ സ്‌ത്രീകൾ ഇണയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്‌?

Author: BibleAsk Malayalam


ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ ഇണയിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പത്ത് ഗുണങ്ങൾ ഇതാ:

  1. കർത്താവുമായുള്ള നല്ല ബന്ധം

“നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണഉത്സാഹത്തോടും പൂർണ്ണശക്തിയോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടുംകൂടെ സ്നേഹിക്കുക. കൂടാതെ, ‘നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക” (ലൂക്കാ 10:27).

  1. സ്നേഹിക്കുന്നു

1 യോഹന്നാൻ 4:8 പറയുന്നു, “എന്നാൽ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ല, കാരണം ദൈവം സ്നേഹമാണ്.” ദൈവത്തെ യഥാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും പരിമിതികളില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം.

  1. നിസ്വാർത്ഥ

“നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങളിൽ വലിയവനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷക്കാരൻ, നിങ്ങളിൽ ഒന്നാമനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ നിങ്ങളുടെ ദാസൻ ആകേണം. മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത് ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടാനല്ല, സേവിക്കുവാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തൻറെ ജീവൻ മറുവിലയായി നൽകുവാനുമാണ്” (മത്തായി 20:26-28).

  1. വിശ്വസിക്കാം

“പരസ്പരം നുണ പറയരുത്, നിങ്ങൾ പഴയ മനുഷ്യനെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോടുകൂടെ ഉപേക്ഷിച്ച്, അതിന്റെ സ്രഷ്ടാവിന്റെ പ്രതിച്ഛായ അനുസരിച്ച് അറിവിൽ നവീകരിക്കപ്പെടുന്ന പുതിയ വ്യക്തിയെ ധരിക്കുന്നു” (കൊലോസ്യർ 3: 9-10).

  1. കഠിനാധ്വാനം

“നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും, മനുഷ്യ യജമാനന്മാർക്കുവേണ്ടിയല്ല, കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുപോലെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുക” (കൊലോസ്യർ 3:23).

  1. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ

“ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുക” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:17).

  1. ക്ഷമിക്കുന്നു

“ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ പരസ്പരം ദയയും ആർദ്രഹൃദയവും പരസ്പരം ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുക” (എഫേസ്യർ 4:32).

  1. സ്വയം നിയന്ത്രിത

“നിങ്ങൾ ശാന്തനാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ജ്ഞാനിയാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കോപം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എത്ര വിഡ്ഢിയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 14:29).

  1. ഒരു നേതാവ്

“എന്നാൽ എല്ലാ പുരുഷന്റെയും തല ക്രിസ്തുവാണെന്നും സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷനാണെന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവമാണെന്നും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു” (1 കൊരിന്ത്യർ 11:3).

  1. ശുദ്ധമായ പ്രശസ്തി ഉണ്ട്

സദൃശവാക്യങ്ങൾ 22:1 ഇപ്രകാരം പ്രസ്‌താവിക്കുന്നു: “വലിയ സമ്പത്തിനെക്കാൾ നല്ല പേരു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടണം;

ഒരു ക്രിസ്‌തീയ സ്‌ത്രീ തന്റെ ഇണയിൽ യേശുക്രിസ്‌തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ
BibleAsk Team

Leave a Comment