ക്രിസ്തീയ അനുഭവത്തിൽ, ആദ്യം വരുന്നത്: വികാരങ്ങളോ വസ്തുതകളോ?

Author: BibleAsk Malayalam


വികാരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതകൾ

നമ്മൾ മനുഷ്യരായതിനാൽ വികാരഭരിതരാണ്. സ്രഷ്ടാവിനോടുള്ള ഭക്തി, നഷ്ടപ്പെട്ടവരോടുള്ള അനുകമ്പ, തിന്മയോട് വെറുപ്പ് തുടങ്ങിയ വികാരങ്ങൾ നല്ലതാണ്. എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾ എന്ന് സ്വയം വിളിക്കുന്ന പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് “വികാരങ്ങൾ ആദ്യം വരുന്നു, അറിവ് പിന്നീട് വരുന്നു” എന്നാണ്.

എന്നാൽ ക്രിസ്‌ത്യാനിത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം വികാരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതല്ല, മറിച്ച് അത് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നതിലാണ് (എഫെസ്യർ 2:20). ക്രിസ്ത്യാനി തന്റെ വിശ്വാസം വസ്തുതകളെക്കാൾ വികാരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്തീയ അനുഭവം പ്രാഥമികമായി സത്യത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് (യോഹന്നാൻ 16:13).

ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആത്മീയരായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (ഗലാത്യർ 6:1). അവർ “ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാണ്” (റോമർ 15:27). അവർ “കാഴ്ചകൊണ്ടല്ല വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കണം” (2 കൊരിന്ത്യർ 5:7). അവർ “പിതാവിനെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കണം” (യോഹന്നാൻ 4:23-24). അങ്ങനെ, അവർ “ആത്മീയ യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കാൻ ഒരു ആത്മീയ ഭവനം” പണിയുകയാണ് (1 പത്രോസ് 2:5).

യിസ്രായേലിന് “ദൈവത്തോടുള്ള തീക്ഷ്ണത ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അറിവനുസരിച്ചല്ല” (റോമർ 10:2). ദൈവത്തിന്റെ വിളി സ്വീകരിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മനസ്സിനെ ഉപദേശസിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 2:14-37). അതിനാൽ, നാം “സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും” (1 തിമോത്തി 2:4) “നട്ടുപിടിപ്പിച്ച വചനം സൌമ്യതയോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം” (യാക്കോബ് 1:21) രക്ഷിക്കപ്പെടും. ദൈവവചനം ലഭിച്ചതിനു ശേഷം നാം സന്തോഷിക്കുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 8:26-39).

ക്രിസ്ത്യാനി ദൈവത്തെ അവന്റെ വികാരങ്ങളാൽ “നേരുള്ള ഹൃദയത്തോടെ” സ്തുതിക്കുന്നു, എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള ന്യായവിധികൾ പഠിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമാണ് (സങ്കീർത്തനം 119:7). സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിന് ശേഷമാണ് ആരാധനയും അത്യന്തം ഇഷ്ടവും വരുന്നത് (യോഹന്നാൻ 4:24; 17:17). “ദൈവത്തിന്റെ വചനമായ ആത്മാവിന്റെ വാളിനെ” (എഫെസ്യർ 6:17) സ്വീകരിച്ച് “ആത്മാവിന്റെ ഫലത്തെ” (ഗലാത്യർ 5:16-6:1) പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആത്മീയരാകാം.

സത്യം നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ വികാരത്തോടെ ഇളക്കിവിടണോ? തീർച്ചയായും. പക്ഷേ, ക്രിസ്തുമതം വികാരങ്ങളിൽ വേരൂന്നിയതായിരിക്കരുത്. ക്രിസ്തുമതം ദൈവവചനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് (റോമർ 12:1). നമ്മുടെ രക്ഷ ദൈവഹിതം അറിയുന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ബൈബിൾ പ്രസ്‌താവിക്കുന്നു: “വിശ്വാസം അത് കേൾവിയാൽ വരുന്നു, കേൾക്കുന്നത് ദൈവവചനത്താൽ” (റോമർ 10:17).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment