കോതമ്പിന്റെയും കളയുടെയും ഉപമയുടെ അർത്ഥമെന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


കോതമ്പിന്റെയും കളയുടെയും ഉപമയിൽ യേശു പറഞ്ഞു: “സ്വർഗ്ഗരാജ്യം തന്റെ വയലിൽ നല്ല വിത്ത് വിതച്ച ഒരു മനുഷ്യനെപ്പോലെയാണ്; എന്നാൽ മനുഷ്യർ ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ ശത്രു വന്നു ഗോതമ്പിന്റെ ഇടയിൽ കള വിതച്ച് അവന്റെ വഴിക്കു പോയി. എന്നാൽ ധാന്യം മുളച്ച് വിളയുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കളകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഉടമയുടെ ഭൃത്യന്മാർ വന്നു അവനോടു പറഞ്ഞു: യജമാനനേ, നീ നിന്റെ വയലിൽ നല്ല വിത്ത് വിതച്ചില്ലേ? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിന് കളകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്?’ അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ‘ഒരു ശത്രു ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു…” (മത്തായി 13:24-28).

ഉപമ

ഗോതമ്പിന്റെയും കളകളുടെയും ഉപമ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ തത്വങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ബാഹ്യമായി അവകാശപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ആന്തരികമായി ദൈവത്തിന് കീഴടങ്ങുന്നില്ല എന്നാണ്. ഇവിടെ യേശു തന്നെയാണ് ദൈവിക സത്യത്തിന്റെ വിത്ത് വിതച്ചവൻ. അവൻ വിതയ്ക്കാൻ വന്ന വിത്ത് “നല്ല വിത്ത്” ആണ്, എന്നാൽ പിന്നീട് വയലിൽ സാത്താൻ കളകൾ നട്ടപ്പോൾ സാത്താൻ ശത്രുവായി, ഈ ശത്രുവാണ് (സഖറിയാ 3:1). ആളുകൾക്ക് അവനെ കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് അവന്റെ ജോലി കാണാൻ കഴിയും. ഗോതമ്പ് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിശ്വാസികളെയും കളകൾ പ്രതിബദ്ധതയില്ലാത്തവരെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ഗോതമ്പിന്റെ ഇടയിൽ കളകൾ ഉള്ളത് ഭൃത്യന്മാർ കണ്ടപ്പോൾ, “… ഇതു ശത്രു ചെയ്തതാകുന്നു എന്നു അവൻ അവരോടു പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ പോയി അതു പറിച്ചുകൂട്ടുവാൻ സമ്മതമുണ്ടോ എന്നു ദാസന്മാർ അവനോടു ചോദിച്ചു. അതിന്നു അവൻ: ഇല്ല, പക്ഷേ കള പറിക്കുമ്പോൾ കോതമ്പും കൂടെ പിഴുതുപോകും. രണ്ടുംകൂടെ കൊയ്ത്തോളം വളരട്ടെ; കൊയ്ത്തു കാലത്തു ഞാൻ കൊയ്യുന്നവരോടു മുമ്പെ കള പറിച്ചുകൂട്ടി ചുട്ടുകളയേണ്ടതിന്നു കെട്ടുകളായി കെട്ടുവാനും കോതമ്പു എന്റെ കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെപ്പാനും കല്പിക്കും എന്നു പറഞ്ഞു.” (വാക്യം 28-30). രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും സ്വഭാവം ഇതുവരെ പക്വത പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ, രണ്ടിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് അപകടകരമാണെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു. ഗോതമ്പിന്റെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കാതെ “കളകൾ ശേഖരിക്കുക” സാധ്യമല്ല. അതിനാൽ, രണ്ടു കൂട്ടരും അന്ത്യകാലം വരെ സഹവർത്തിത്വത്തിൽ തുടരണം.

യേശുവിന്റെ വിശദീകരണം

ഗോതമ്പിന്റെയും കളകളുടെയും ഉപമയുടെ വിശദീകരണം യേശു പിന്നീട് മത്തായി 13-ാം അധ്യായത്തിൽ നൽകുന്നു. “ലോകാവസാന”ത്തിലെ “കൊയ്‌ത” കാലത്തെ ദൂതന്മാരാണ് കളകൾ ശേഖരിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ചുട്ടുകളയണം (Vs. 39–42). ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, യുഗങ്ങളിലുടനീളം, വഴിതെറ്റിയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ “കൂട്ടി ചുട്ടുകളയുകയും” മതവിരുദ്ധരായി അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് തങ്ങളുടെ കടമയാണെന്ന് കരുതി. എന്നാൽ ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും അവർക്ക് ആ അധികാരം നൽകിയില്ല.

ഗോതമ്പിന്റെയും കളകളുടെയും ഈ ഉപമ ദൈവവചനത്തിനെതിരെ പരസ്യമായി മത്സരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് സഭ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നില്ല. പരസ്യമായ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ ആദ്യം ഉപദേശിക്കണമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, തുടർന്ന്, അവർ തങ്ങളുടെ മത്സരത്തിന് നിർബന്ധിതരായാൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന റഫറൻസുകളിൽ കാണുന്നത് പോലെ തള്ളിക്കളയണം (മത്തായി 18:15-20; റോമർ 16:17; തീത്തോസ് 3:10, 11). എന്നാൽ ഈ പരിധികൾ ലംഘിക്കാനും തെറ്റുകാരെ പീഡിപ്പിക്കാനും ഒരു മനുഷ്യനും ദൈവിക അവകാശമില്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments