കുരുത്തോല ഞായറാഴ്ച എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


കുരുത്തോല ഞായറാഴ്ച

യേശുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നടന്ന ജറുസലേമിലേക്കുള്ള യേശുവിന്റെ വിജയകരമായ പ്രവേശനത്തെ പാം കുരുത്തോല ഞായറാഴ്ച അനുസ്മരിക്കുന്നു (മത്തായി 21:1-11). പാം സൺഡേ ആരംഭിക്കുന്നത് “പാഷൻ വീക്ക്” അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ യേശുവിന്റെ ഭൂമിയിലെ ശുശ്രൂഷയുടെ അവസാന ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ (യോഹന്നാൻ 3:17).

സവാരി ചെയ്യാൻ ഒരു മൃഗത്തെ കണ്ടെത്താൻ യേശു രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ഒലീവ് മലയിലെ ബെഥനിയിലേക്ക് അയച്ചതോടെയാണ് പാം ഞായറാഴ്ച ആരംഭിച്ചത്. യേശു നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ശിഷ്യന്മാർ ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി (ലൂക്കാ 19:29-30). അവർ തങ്ങളുടെ മേലങ്കികൾ അതിൽ ഇട്ടു, യേശു അത് യെരൂശലേമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി (ലൂക്കാ 19:35).

യേശു യെരൂശലേമിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ “ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വഴിയിൽ വിരിച്ചു, മറ്റുള്ളവർ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് ശാഖകൾ വെട്ടി വഴിയിൽ വിരിച്ചു” (മത്തായി 21:8). അവർ വെട്ടിയ ശാഖകൾ ഈന്തപ്പനകളിൽ നിന്നായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 12:13), അതിനാൽ ആ ദിവസത്തിന് “പാം ഞായറാഴ്ച” എന്ന് പേര് നൽകി.

“അവന്റെ മുമ്പിലും പിന്നാലെ പോയിരുന്ന ജനക്കൂട്ടം ആർത്തുവിളിച്ചു, “‘ദാവീദ് പുത്രന് ഹോസാന!’ ‘കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ!’; ‘അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഹോശന്നാ !’” (മത്തായി 21:9). എന്നാൽ “ആൾക്കൂട്ടത്തിലെ ചില പരീശന്മാർ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു, ‘ഗുരോ, നിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ശാസിക്കേണമേ!” (ലൂക്കാ 19:39). എന്നാൽ യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു, “ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു . . . അവർ മിണ്ടാതിരുന്നാൽ കല്ലുകൾ നിലവിളിക്കും” (ലൂക്കാ 19:40).

സ്വർഗ്ഗരാജ്യം

ആളുകൾ താൽക്കാലികവും ഭൗമികവുമായ ഒരു രാജ്യത്തിനായി തിരയുകയായിരുന്നു. യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആത്മീയ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു. “[യേശു] യെരൂശലേമിനെ സമീപിച്ച് നഗരം കണ്ടപ്പോൾ അതിനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ‘ ഈ നാളിൽ നിന്റെ സമാധാനത്തിന്നുള്ളതു നീയും അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു. ഇപ്പോഴോ അതു നിന്റെ കണ്ണിന്നു മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നിന്റെ സന്ദർശനകാലം നീ അറിയാഞ്ഞതുകൊണ്ടു നിന്റെ ശത്രുക്കൾ നിനക്കു ചുറ്റും വാടകോരി നിന്നെ വളഞ്ഞു നാലുപുറത്തും ഞെരുക്കി നിന്നെയും നിന്നിലുള്ള നിന്റെ മക്കളെയും നിലത്തു തള്ളിയിട്ടു, നിങ്കൽ കല്ലിന്മേൽ കല്ലു ശേഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്ന കാലം നിനക്കു വരും” (ലൂക്കാ 19:41-. ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, കുരുത്തോല ഞായറാഴ്ചയിൽ “ഹോസാന!” എന്ന് നിലവിളിച്ച അതേ ആളുകൾ., കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം “അവനെ ക്രൂശിക്കുക എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറയും !” (മത്തായി 27:22-23).

ഈ സംഭവം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകനായ സഖറിയാ പ്രവചിച്ചതാണ്, “സീയോൻ പുത്രിയേ, ഉച്ചത്തിൽ ഘോഷിച്ചാനന്ദിക്ക; യെരൂശലേംപുത്രിയേ, ആർപ്പിടുക! ഇതാ, നിന്റെ രാജാവു നിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു; അവൻ നീതിമാനും ജയശാലിയും താഴ്മയുള്ളവനും ആയി കഴുതപ്പുറത്തും പെൺകഴുതയുടെ കുട്ടിയായ ചെറുകഴുതപ്പുറത്തും കയറിവരുന്നു ” (സഖറിയാ 9:9). “കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്നവൻ വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ” (സങ്കീർത്തനം 118:25-26) എന്ന് ആളുകൾ വിളിച്ചുപറഞ്ഞ അതേ പ്രബോധനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവാചകനായ ദാവീദും പ്രവചിച്ചു.

യോഹന്നാൻ പറഞ്ഞ ഈ പ്രവചനത്തിന് ഭാവിയിൽ മറ്റൊരു നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കും, “ഇതിന്റെ ശേഷം സകല ജാതികളിലും ഗോത്രങ്ങളിലും വംശങ്ങളിലും ഭാഷകളിലുംനിന്നു ഉള്ളതായി ആർക്കും എണ്ണിക്കൂടാത്ത ഒരു മഹാപുരുഷാരം വെള്ളനിലയങ്കി ധരിച്ചു കയ്യിൽ കുരുത്തോലയുമായി സിംഹാസനത്തിന്നും കുഞ്ഞാടിന്നും മുമ്പാകെ നില്ക്കുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു” (വെളിപാട് 7:9). വെളുത്ത സിംഹാസനത്തിൽ, വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ ദൈവം തങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വിജയത്തിന് സ്തുതിയും നന്ദിയും മഹത്വവും നൽകും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment