കുരിശിൽ എന്താണ് വെളിപ്പെട്ടത് ?

Author: BibleAsk Malayalam


കാൽവരി കുരിശിൽ സ്നേഹവും (യോഹന്നാൻ 3:16) സ്വാർത്ഥതയും മുഖാമുഖം നിന്നു. സൗഖ്യമാക്കുവാനും അനുഗ്രഹിക്കുവാനും വേണ്ടി മാത്രമാണ് ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നത്, അവനെ വധിക്കുന്നതിൽ, സാത്താൻ ദൈവത്തിനെതിരായ അവന്റെ വെറുപ്പിന്റെ ദുഷ്പ്രവണത പ്രകടമാക്കി (യോഹന്നാൻ 8:44). തന്റെ മത്സരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ദൈവത്തെ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കി, ദൈവസ്നേഹം പ്രകടമാക്കപ്പെട്ടവനെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതായിരുന്നുവെന്ന് അവൻ വ്യക്തമാക്കി (യെശയ്യാവ് 14:14).

ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയും മരണത്തിലൂടെയും മനുഷ്യരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളേയും തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ടു. പുൽത്തൊട്ടി മുതൽ കുരിശ് വരെ, യേശുവിന്റെ ജീവിതം സ്വയം കീഴടങ്ങാനും കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ മനുഷ്യരോടൊപ്പം പങ്കാളിയാകാനുമുള്ള ആഹ്വാനമായിരുന്നു (ഫിലിപ്പിയർ 2:1-0). യേശു സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ സത്യവുമായി വന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്നവരെല്ലാം അവനിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ സ്വയത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ സാത്താന്റെ രാജ്യത്തിന്റേതായിരുന്നു (1 യോഹന്നാൻ 3:8). ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ധിക്കാരത്തിൽ, അവർ ഏത് പക്ഷത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചുതന്നു (യോഹന്നാൻ 8:44). അങ്ങനെ, ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ഹൃദയം വെളിപ്പെടുത്തി (ലൂക്കാ 2:35).

അന്തിമ വിധിയുടെ നാളിൽ, നഷ്ടപ്പെട്ട ഓരോ ആത്മാവും സ്വന്തം സത്യനിഷേധത്തിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കും. കുരിശ് നൽകപ്പെടും, അനുസരണക്കേടുമൂലം അന്ധത ബാധിച്ച ഓരോ മനസ്സും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം കാണുകയും ദൈവത്തിന്റെ വഴി പൂർണ്ണമാണെന്ന് എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്യും (സങ്കീർത്തനം 111:3).

കാൽവരിയിലെ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പാകെ, പാപികൾ കുറ്റക്കാരായി നിൽക്കും (യോഹന്നാൻ 16:8). എല്ലാ വഞ്ചനാപരമായ ഒഴികഴിവുകളും തൂത്തുവാരപ്പെടും. മാനുഷിക വിശ്വാസത്യാഗം അതിന്റെ ദുഷ്ട സ്വഭാവത്തിൽ തുറന്നുകാട്ടപ്പെടും. തങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ എന്താണെന്ന് മനുഷ്യർ കാണും (സങ്കീർത്തനം 8:1,8).

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ന്യായവിധിയിൽ, ദൈവം ന്യായീകരിക്കപ്പെടും. ദൈവിക ന്യായ വിധികൾ പാപത്താൽ ബന്ധമല്ലെന്ന് വെളിപ്പെടും. ദൈവത്തിന്റെ ഭരണവ്യവസ്ഥയിൽ കളങ്കമില്ല, അന്യവൽക്കരണത്തിന് ഒരു കാരണവുമില്ല (സങ്കീർത്തനം 119:137).

അവസാനം, എല്ലാ ആളുകളും ഒന്നിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കും, “വിശുദ്ധന്മാരുടെ രാജാവേ, നിന്റെ വഴികൾ നീതിയും സത്യവുമാണ്. കർത്താവേ, ആരാണ് നിന്നെ ഭയപ്പെടാതെയും നിന്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താതെയും പോകുന്നത്? . . . എന്തെന്നാൽ നിന്റെ വഴികൾ നീതിയും സത്യവുമുള്ളവ” (വെളിപാട് 15:3, 4.)

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment