കുട്ടികളെ ദത്തെടുക്കുന്നതിനെ ബൈബിൾ എങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


ദത്തെടുക്കൽ എന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ കുട്ടിയെ ഏറ്റെടുക്കുന്നതും പരിഗണിക്കുന്നതും ആണ്, അല്ലാത്തപക്ഷം അനാഥനായി വളരും. സ്‌നേഹമുള്ള കുടുംബത്തിലേക്ക് ദത്തെടുക്കൽ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പുണ്യമാണ്. നമ്മുടെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദത്തെടുക്കുന്നവനും രക്ഷാധികാരിയും “ദൈവത്തിനു പാടുവിൻ, അവന്റെ നാമത്തിനു സ്തുതി പാടുവിൻ… അനാഥരുടെ പിതാവ്, വിധവകളുടെ സംരക്ഷകൻ, ദൈവം തന്റെ വിശുദ്ധ വാസസ്ഥലത്ത് ഉണ്ട്. ദൈവം കുടുംബങ്ങളിൽ ഏകാന്തത സ്ഥാപിക്കുന്നു; സമൃദ്ധിയിലേക്ക് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടവരെ അവൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു…” (സങ്കീർത്തനം 68:4-6).

ബൈബിളിലെ ദത്തെടുക്കൽ

ദത്തെടുക്കൽ തത്വം ബൈബിളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പൗലോസ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് “ദത്തെടുക്കൽ” എന്ന പദം പ്രയോഗിക്കുന്നു, കാരണം അവർ സ്വഭാവത്താൽ അപരിചിതരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്നിട്ടും ദൈവം അവരെ സ്വന്തം മക്കളായി കണക്കാക്കുന്നു (റോമർ 5:8, 10; കൊലോസ്യർ 1:21). പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ യാതൊരു അവകാശവാദവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പകരം, നമ്മെ ദത്തെടുക്കുന്ന അവന്റെ പ്രവൃത്തി ശുദ്ധമായ സ്നേഹമാണ് (യോഹന്നാൻ 3:16).

പൗലോസ് എഴുതി, “നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഭയപ്പെടേണ്ടതിന്നു ദാസ്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല; നാം അബ്ബാ പിതാവേ, എന്നു വിളിക്കുന്ന പുത്രത്വത്തിൻ ആത്മാവിനെ അത്രേ പ്രാപിച്ചതു” (റോമർ 8:15).

ദത്തെടുക്കലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ അവബോധം ദൈവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ്. ദത്തെടുക്കലിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം കുട്ടികൾക്ക് മാതാപിതാക്കളോട് ഉള്ള സ്നേഹവും ആത്മവിശ്വാസവും നൽകുന്നു. യജമാനന്മാരോടുള്ള ദാസന്മാരുടെ ഭയാനകമായ മനോഭാവത്തിന് ഇത് വിരുദ്ധമാണ് (ഗലാത്യർ 4:7). ദത്തുപുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും എന്ന നിലയിൽ, നാം ഇപ്പോൾ അവന്റെ സംരക്ഷണത്തിലും പരിചരണത്തിലും ആണ്. അതിനാൽ, സ്‌നേഹപൂർവകമായ കൃതജ്ഞതയോടെ, അവനെ മനസ്സോടെ അനുസരിക്കുന്നതിലെ കുട്ടികളുടെ ആത്മാവിനെ നാം പ്രകടമാക്കണം (റോമർ 8:12).

യഹൂദ ജനതയുടെ സാധാരണ ദത്തെടുക്കൽ (റോമർ 9:4), യഹൂദ, വിജാതീയരായ വിശ്വാസികളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ദത്തെടുക്കൽ (ഗലാത്യർ 4:5, എഫെസ്യർ 1:5), കൂടാതെ പൗലോസ് തന്റെ എഴുത്തുകളിൽ ഈ പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിക്കുന്നു. മഹത്വത്തിന്റെ ഭാവി ഭവനത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ അന്തിമ ദത്തെടുക്കൽ (റോമർ 8:23).

ദത്തെടുക്കലിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ

ദത്തെടുക്കുന്നതിന് ബൈബിളിൽ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് രക്തമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടായ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ്.

പഴയനിയമത്തിൽ, ഫറവോൻ എല്ലാ യഹൂദ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മരണ ഉത്തരവിട്ടപ്പോൾ ഫറവോന്റെ മകൾ മോശയെ ദത്തെടുത്തു (പുറപ്പാട് 2:1-10). മോശയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു, ഇസ്രായേല്യരെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ കർത്താവ് അവനെ ശക്തമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു.

മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എസ്തറിന്റേതാണ്. അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവളുടെ ബന്ധുവായ മൊർദെക്കായ് അവളെ ദത്തെടുത്തു (എസ്തേർ 2:5-7). പിന്നീട്, മൊർദെഖായിയുടെ ജീവൻ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഇസ്രായേല്യരെയും നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ ദൈവം എസ്തറിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു (എസ്തേർ 7). ആത്യന്തികമായി, അവളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ദൈവജനത്തിൽ പലരെയും രക്ഷിക്കാൻ അവൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

അവസാനമായി, മെഫിബോഷെത്ത് രണ്ടുതവണ ദത്തെടുക്കപ്പെട്ടു. തുടക്കത്തിൽ, പിതാവ് ജോനാഥൻ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടപ്പോൾ അഞ്ചാം വയസ്സിൽ നഴ്സ് അദ്ദേഹത്തെ ദത്തെടുത്തു. ഈ കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചപ്പോൾ, നഴ്സ് വീണു അവന്റെ കാലുകൾക്ക് മുറിവേറ്റു, അങ്ങനെ അവൻ അവന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മുടന്തനായിരുന്നു (2 സാമുവൽ 4:4). പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ഒളിവിലായിരുന്നു. പിന്നീട്, ദാവീദ് രാജാവ് അവനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും അവനെ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. മെഫിബോഷെത്ത് മുൻ രാജാവിന്റെ വംശത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അവകാശിയായിരുന്നു, അത് സിംഹാസനത്തിന് ഭീഷണിയാകുമായിരുന്നു. എന്തായാലും, ദാവീദ് അവനെ ഒരു മകനായി സ്വീകരിച്ചു, ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അവന്റെ മേശയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു (2 സാമുവൽ 9:11).

എല്ലാവരും ദത്തെടുക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു

അവസാനമായി, സ്നേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വ്യക്തവും മനോഹരവുമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഒന്നാണ് ദത്തെടുക്കൽ. എല്ലാവരെയും തന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ദത്തെടുക്കുക എന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയാണ്. ദൈവം വ്യക്തികളെ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ല (പ്രവൃത്തികൾ 10:34), മറിച്ച് അവന്റെ മക്കളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമുള്ള പിതാവാണ്.

“നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ, ക്രിസ്തുവിൽ സ്വർഗ്ഗീയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മെ എല്ലാ ആത്മീയ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു: നാം വിശുദ്ധരും കുറ്റമറ്റവരും ആയിരിക്കേണ്ടതിന്, അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് അവനിൽ നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തതുപോലെ. അവന്റെ മുമ്പാകെ സ്നേഹത്തിൽ: യേശുക്രിസ്തു തനിക്കു മക്കളെ ദത്തെടുക്കാൻ നമ്മെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചു, അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പ്രസാദപ്രകാരം, അവന്റെ കൃപയുടെ മഹത്വത്തിന്റെ സ്തുതിക്കായി, അതിൽ അവൻ നമ്മെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 1:3-6).

ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലേക്കുള്ള ഈ ക്ഷണം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുകയും അവന്റെ കൃപയാൽ അവൻ നമുക്ക് നൽകുന്ന രക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment