കാവൽ മാലാഖമാരുടെ സിദ്ധാന്തം ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


കാവൽ മാലാഖമാർ എന്ന വാക്കുകൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്നില്ല. ഓരോ മനുഷ്യനും അവരുടേതായ പ്രത്യേക കാവൽ മാലാഖ ഉണ്ടോ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരാമർശവും വേദവാക്യങ്ങളിൽ ഇല്ല. എന്നാൽ ചരിത്രത്തിലുടനീളം തന്റെ മക്കളെ “കാവൽ” ചെയ്യാൻ അവൻ മാലാഖമാരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നിശ്വസ്‌ത വചനം ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

ഉല്പത്തി 3-ൽ, മനുഷ്യന്റെ പതനത്തിനുശേഷം, ദൈവം ഏദൻ തോട്ടത്തിന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്ത് കെരൂബുകളെ സ്ഥാപിച്ചു, ജീവന്റെ വൃക്ഷത്തിലേക്കുള്ള വഴി കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ വഴിക്കും തിരിയുന്ന ഒരു ജ്വലിക്കുന്ന വാൾ” (ഉല്പത്തി 3:24). സോദോമിന്റെ നാശത്തിൽ, കർത്താവിന്റെ ദൂതന്മാർ ഒരു കൂട്ടം സൊദോമികളെ അന്ധരാക്കി ലോത്തിനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തെയും അപകടത്തിൽ നിന്ന് കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു (ഉല്പത്തി 19:9-11). നെബൂഖദ്‌നേസർ രാജാവ് ഷദ്രക്കിനെയും മേശക്കിനെയും അബേദ്-നെഗോയെയും തീയിൽ ഇട്ടപ്പോൾ, “ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് അവന്റെ ദാസന്മാരെ വിടുവിച്ചു” (ദാനിയേൽ 3:28. കൂടാതെ, ദാനിയേലിനെ സിംഹത്തിന്റെ ഗുഹയിൽ എറിയാൻ ദാരിയൂസ് ദാര്യാവേസ് രാജാവ് ഉത്തരവിട്ടപ്പോൾ, ദൈവം അയച്ചു. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ അവന്റെ ദൂതൻ (ദാനിയേൽ 6:21-22) കൂടാതെ NT യിൽ, പട്ടാളക്കാരിൽ നിന്ന് കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന പത്രോസിനെ തടവിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കാൻ ദൈവം ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 12:1-10).

“കാവൽ മാലാഖമാരുടെ” സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്നവർ സാധാരണയായി അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു:

– “കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അവനെ ഭയപ്പെടുന്നവരുടെ ചുറ്റും പാളയമിറങ്ങി അവരെ വിടുവിക്കുന്നു” (34:7).

– “യഹോവേ, നീ എന്റെ സങ്കേതമാകുന്നു;

നീ അത്യുന്നതനെ നിന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കി ഇരിക്കുന്നു.

ഒരു അനർത്ഥവും നിനക്കു ഭവിക്കയില്ല;

ഒരു ബാധയും നിന്റെ കൂടാരത്തിന്നു അടുക്കയില്ല.

നിന്റെ എല്ലാവഴികളിലും നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിന്നു

അവൻ നിന്നെക്കുറിച്ചു തന്റെ ദൂതന്മാരോടു കല്പിക്കും; ” നിന്റെ കാൽ കല്ലിൽ തട്ടിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു

അവർ നിന്നെ കൈകളിൽ വഹിച്ചു കൊള്ളും.

സിംഹത്തിന്മേലും അണലിമേലും നീ ചവിട്ടും;

ബാലസിംഹത്തെയും പെരുമ്പാമ്പിനെയും നീ മെതിച്ചുകളയും.(സങ്കീർത്തനം 91:9-13).

– “പീറ്ററിനെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി ഒരു ദൂതനെ അയച്ചതിനുശേഷം, പീറ്റർ ജോൺ മാർക്കിന്റെ അമ്മ മറിയയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അവൻ ഗേറ്റിന്റെ വാതിൽക്കൽ എത്തി മുട്ടിയപ്പോൾ, റോഡ എന്നു പേരുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി “- “പീറ്ററിനെ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി ഒരു ദൂതനെ അയച്ചതിനുശേഷം, പീറ്റർ ജോൺ മാർക്കിന്റെ അമ്മ മറിയയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അവൻ ഗേറ്റിന്റെ വാതിൽക്കൽ എത്തി മുട്ടിയപ്പോൾ, റോഡ എന്നു പേരുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി “പത്രോസിന്റെ ശബ്ദം തിരിച്ചറിഞ്ഞു”, “സന്തോഷത്താൽ അവൾ ഗേറ്റ് തുറക്കാതെ അകത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് പത്രോസ് ഗേറ്റിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതായി അറിയിച്ചു” (12: 14). അകത്തുള്ളവർ റോഡിനോട് പറഞ്ഞു, “നീ നിന്റെ അടുത്താണ്!” അവൾ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, “അത് അവന്റെ ദൂതനാണ്” (പ്രവൃത്തികൾ 12:15).” (പ്രവൃത്തികൾ 12:15).

– ” ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തനെ തുച്ഛീകരിക്കാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊൾവിൻ., കാരണം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അവരുടെ ദൂതന്മാർ എപ്പോഴും സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ മുഖം കാണുന്നു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു” (മത്തായി 18:10).

കാവൽ മാലാഖമാരുടെ സിദ്ധാന്തത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിളിൽ നേരിട്ട് പരാമർശമില്ലെങ്കിലും, തന്റെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും കാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തന്റെ ദൂതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ കർത്താവ് തന്റെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്നു.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment