കള്ളസാക്ഷ്യം പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്തു പറയുന്നു?

BibleAsk Malayalam

പഴയ നിയമത്തിൽ, “നിന്റെ അയൽക്കാരനെതിരേ കള്ളസാക്ഷ്യം പറയരുത്” (പുറപ്പാട് 20:16) എന്ന കൽപ്പന കർത്താവ് കല്പിച്ചു (പുറപ്പാട് 20:16) അവൻ കല്ലിൽ സ്വന്തം വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതിയ പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നാണ് (പുറപ്പാട് 31:18).പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു, ധനികനായ യുവ ഭരണാധികാരിയോട് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ഉദ്ധരിച്ചു (ഈ കൽപ്പന പരാമർശിക്കുന്നു), “എനിക്ക് നിത്യജീവൻ ലഭിക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യണം?” (മത്തായി 19:16). കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നു, “നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക” (മർക്കോസ് 12:31; റോമർ 13:9) കാരണം, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഇത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമം നിറവേറ്റുന്നു (മത്തായി 22:39-40).

സമൂഹത്തിന് എതിരെയുള്ള ഗുരുതരമായ കുറ്റമായി കള്ളസാക്ഷ്യം എല്ലായ്‌പ്പോഴും കണക്കാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കൽപ്പന ഒരു കോടതിയിൽ സത്യവിരുദ്ധമായ സാക്ഷികൾ പരസ്യമായി ലംഘിച്ചേക്കാം (പുറപ്പാട് 23: 1) എന്നാൽ ഇത് കോടതികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാൻ കഴിയില്ല.

ഈജിപ്തിൽ, നുണ പറയുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ മൂക്കും ചെവിയും ഛേദിക്കലായിരുന്നു. ഏഥൻസിൽ ഒരു കള്ളസാക്ഷിക്ക് ഗുരുതരമായ പിഴ ചുമത്തി. ഇതേ തെറ്റിന് മൂന്ന് തവണ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ, കുറ്റവാളിയുടെ പൗരാവകാശം നഷ്ടപ്പെടും. റോമിൽ, പന്ത്രണ്ട് അടിസ്ഥാനനിയമങ്ങളിൽ ഒരു നിയമം തെറ്റ് ചെയ്തയാളെ ടാർപിയൻ പാറയിൽ നിന്ന് തലകീഴായി എറിയാൻ വിധിച്ചു.

ഒമ്പതാം കൽപ്പനയുടെ ഈ വിലക്ക് പലപ്പോഴും ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കെതിരെ മോശമായി സംസാരിക്കുകയും അവന്റെ സ്വഭാവത്തെയും പ്രശസ്തിയെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്. ദുഃഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, മറ്റുള്ളവരിലെ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിലും അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുന്നതിലും ആളുകൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. വ്യക്തിപരമായ നേട്ടങ്ങൾക്കായി സത്യത്തെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വളച്ചൊടിക്കുന്ന ഏതൊരാളും “കള്ളസാക്ഷ്യം” വഹിക്കുന്നതിൽ കുറ്റക്കാരനാണ്. അതുപോലെ, തനിക്കോ മറ്റുള്ളവർക്കോ ദ്രോഹത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന സത്യം തടയുന്നത് – ഇതും “തെറ്റായ സാക്ഷ്യം” വഹിക്കുന്നതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

കള്ളം പറയുന്നത് പാപമാണെന്ന് ബൈബിൾ വ്യക്തമാണ് (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 6:16-19, കൊലോസ്യർ 3:9,10; യോഹന്നാൻ 8:44). ക്രിസ്ത്യാനികൾ “സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ നിയമത്താൽ വിധിക്കപ്പെടും” (യാക്കോബ് 2:12) അവരുടെ വാക്കുകൾക്ക് കണക്ക് കൊടുക്കണം (റോമർ 14:12; എബ്രായർ 4:13). അതിനാൽ, അവർ ദൈവത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് സത്യസന്ധത, നീതി, മറ്റുള്ളവരുമായി നീതിപൂർവകമായ ഇടപെടൽ എന്നിവയുടെ മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് (റോമർ 13:9; എഫെസ്യർ 4:28).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: