കലണ്ടർ മാറ്റങ്ങൾ ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്തിനെ ബാധിച്ചോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


വ്യത്യസ്‌ത കലണ്ടർ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയും മറ്റ് ഘടകങ്ങളിലൂടെയും, ആഴ്‌ചയിലെ യഥാർത്ഥ ഏഴാം ദിവസം ശരിയായി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ശരിയല്ല. ഇന്ന് യഥാർത്ഥ ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്തിനെ തിരിച്ചറിയുന്ന നാല് തെളിവുകൾ ഇതാ:

എ-ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ചയുടെ തലേദിവസമാണ് ശബ്ബത്ത്.

ബൈബിൾ അനുസരിച്ച്, ആഴ്ചയിലെ ആറാം ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ച യേശു മരിച്ചു, ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു. ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചയും ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ചയും ആചരിക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും എല്ലാ പള്ളികളും ഈ വസ്തുത സമ്മതിക്കുന്നു. ബൈബിൾ തെളിവുകൾ ഇതാ:

“ഈ മനുഷ്യൻ പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് യേശുവിന്റെ ശരീരം ചോദിച്ചു. പിന്നെ അവൻ അത് ഇറക്കി, ലിനൻ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ്, ഇതുവരെ ആരും കിടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത പാറയിൽ വെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു കല്ലറയിൽ വെച്ചു. ആ ദിവസം ഒരുക്കനാൾ, ശബ്ബത്ത് അടുത്തു” (ലൂക്കാ 23:52-54). ശബ്ബത്തിന്റെ തലേദിവസം യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്റെ ശക്തമായ തെളിവാണിത്. ശബത്തിന് ഒരുങ്ങാനുള്ള സമയമായതിനാൽ അതിനെ “ഒരുക്ക നാൾ” എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു.

താഴെപ്പറയുന്ന വാക്യങ്ങൾ പ്രസ്താവിക്കുന്നു: “ഗലീലിയിൽ നിന്ന് അവനോടുകൂടെ വന്ന സ്ത്രീകൾ പിന്നാലെ ചെന്നു, അവർ ശവകുടീരവും അവന്റെ ശരീരം വെച്ചതും നിരീക്ഷിച്ചു. പിന്നെ അവർ മടങ്ങിവന്ന് സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും സുഗന്ധതൈലങ്ങളും തയ്യാറാക്കി. അവർ കല്പനപ്രകാരം ശബ്ബത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു” (വാക്യങ്ങൾ 55, 56). ഇവിടെ, “ഏഴാം ദിവസം ശബ്ബത്ത്” (പുറപ്പാട് 20:10) എന്ന് പറയുന്ന “കൽപ്പനപ്രകാരം” സ്ത്രീകൾ ശബ്ബത്തിൽ വിശ്രമിച്ചതായി നാം കാണുന്നു. അതിനാൽ, അവർ ഏഴാം ദിവസം (ശനി) ആചരിക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു.

പിൻവരുന്ന വാക്യം ഇപ്രകാരം പ്രസ്‌താവിക്കുന്നു: “ആഴ്‌ചയുടെ ആദ്യദിവസം അതിരാവിലെ, അവരും അവരോടുകൂടെ വേറെ ചില സ്ത്രീകളും തങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് കല്ലറയുടെ അടുക്കൽ വന്നു. എന്നാൽ കല്ലറയിൽ നിന്ന് കല്ല് ഉരുട്ടിയിരിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു” (ലൂക്കാ 24:1, 2).

മേൽപ്പറഞ്ഞവയിൽ നിന്ന്, യേശു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടത് ആഴ്ചയിലെ ആറാം ദിവസമായ വെള്ളിയാഴ്ച, തയ്യാറെടുപ്പ് ദിവസമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആഴ്ചയിലെ ഏഴാം ദിവസമായ ശനിയാഴ്ച, ശബത്ത്, “കൽപ്പനപ്രകാരം” അവൻ കല്ലറയിൽ വിശ്രമിച്ചു. തുടർന്ന് ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ ദിവസമായ ഞായറാഴ്ച, ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച, അവൻ ശവക്കുഴിയിൽ നിന്ന് ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റു.

ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്‌ചയോ ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്‌ചയോ കൃത്യമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അവർക്കിടയിൽ യഥാർത്ഥ ശബത്ത് ‘വിശ്രമം’ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകില്ല!

ബി-കലണ്ടർ മാറ്റങ്ങൾ ഏഴാം ദിവസം മാറിയിട്ടില്ല.

പോപ്പ് ഗ്രിഗറി പതിമൂന്നാമൻ വരുത്തിയ കലണ്ടർ മാറ്റം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആഴ്‌ചയിലെ ദിവസങ്ങൾക്കു കുഴപ്പം വരുത്തുന്നു വെന്നും അതിനാൽ ഇന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് യഥാർത്ഥ ഏഴാം ദിവസം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലെന്നും ചിലർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. 1582-ൽ പോപ്പ് ഗ്രിഗറി കലണ്ടറിൽ മാറ്റം വരുത്തി എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ്. എന്നാൽ ഈ മാറ്റം പ്രതിവാര ക്രമത്തെ ബാധിച്ചില്ല.

1582-ന് മുമ്പ്, ജൂലിയൻ കലണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, ഇത് ബിസി 46-ൽ ജൂലിയസ് സീസർ ആരംഭിച്ചു. എന്നാൽ ജൂലിയൻ കലണ്ടർ വർഷത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം 365-1/4 ദിവസമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു, എന്നിരുന്നാലും, വർഷം 365-1/4 ദിവസത്തേക്കാൾ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് കുറവാണ്. ആ പതിനൊന്ന് മിനിറ്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത്, 1582 ആയപ്പോഴേക്കും കലണ്ടറിന്റെ നമ്പറിംഗ് സൗരയൂഥവുമായി പത്ത് ദിവസത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു. അതിനാൽ, കലണ്ടറിലെ നമ്പറിംഗിൽ നിന്ന് ഗ്രിഗറി ആ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി. അത് 1582 ഒക്ടോബർ 4 വ്യാഴാഴ്ച ആയിരുന്നു, അടുത്ത ദിവസം, വെള്ളിയാഴ്ച, ഒക്ടോബർ 5 ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ ഗ്രിഗറി അത് ഒക്ടോബർ 15 ആക്കി മാറ്റി, കലണ്ടർ ആകാശഗോളങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ കൃത്യം പത്ത് ദിവസം അനുവദിച്ചു.

അങ്ങനെ, പോപ്പ് ഗ്രിഗറിയുടെ കലണ്ടർ മാറ്റം ആഴ്ചയിലെ ദിവസങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയില്ലെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വ്യാഴം കഴിഞ്ഞിട്ടും വെള്ളിയാഴ്ചയും വെള്ളിയാഴ്ചയും ശനിയാഴ്ചയും വന്നു. അതേ ഏഴാം ദിവസം തുടർന്നു, പ്രതിവാര ചക്രം ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായില്ല. അതിനാൽ, ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ശനിയാഴ്ച ശബത്ത് ആചരിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ ആഴ്ചയിലെ ഏഴാം ദിവസം യേശു ആചരിച്ച ആഴ്ചയിലെ അതേ ഏഴാം ദിവസമാണെന്ന് അവർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം (ലൂക്കാ 4:16).

സി-ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി, യഹൂദന്മാർ ഏഴാം ദിവസം ശബ്ബത്തായി ആചരിച്ചു.

അബ്രഹാമിന്റെ കാലം മുതൽ ഇന്നുവരെ യഹൂദന്മാർ ഏഴാം ദിവസം ശബ്ബത്ത് ആചരിച്ചുവരുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളായി, ഒരു ജനത മുഴുവൻ ആഴ്ച്ചതോറും, സൂക്ഷ്മമായി സമയം കണക്കാക്കുന്നു. അവർ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല.

ശബ്ബത്ത് ദിവസത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം അതിന് മാറ്റമോ തെറ്റായ സ്ഥാനമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല (ഉല്പത്തി 2:2,3). വാസ്തവത്തിൽ, ഏഴ് ദിവസത്തെ ചക്രങ്ങളിൽ സമയം കണക്കാക്കുന്നതിന് ആകാശപരമായ കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, അത് ചരിത്രത്തിലുടനീളം അത്ഭുതകരമായി സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നു, നിത്യതയിലുടനീളം സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു (യെശയ്യാവ് 66:22, 23).

ഡി-ഏഴാം ദിവസത്തെ പല ഭാഷകളിലും ‘വിശ്രമ ദിനം’ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള അനേകം ഭാഷകളിൽ “ശബ്ബത്ത്” എന്ന വാക്ക്, ആഴ്ചയിലെ ഏഴാം ദിവസത്തെ പേരിടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ പദമാണ്, ശനിയാഴ്ച എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, “ശനി” എന്നതിന്റെ സ്പാനിഷ് പദത്തിന്റെ അർത്ഥം “ശബത്ത്” എന്നാണ് “സബാഡോ”. ഈ ഭാഷകൾ ഉത്ഭവിച്ചപ്പോൾ, ആഴ്‌ചയിലെ ഏഴാം ദിവസം – ശനിയാഴ്ച – ശബത്ത് ദിവസമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞു, കൂടാതെ ശബ്ബത്ത് ദിവസത്തിന്റെ വിളിയുമായി സംയോജിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.