കരുണയെ ക്കുറിച്ചുള്ള ചില ബൈബിൾ പരാമർശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുവെക്കാമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ബൈബിളിലെ കരുണയെ ക്കുറിച്ചുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു:

1- “ക്രിസ്തുവിലുള്ള ദൈവം നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ പരസ്പരം ദയയും ആർദ്രഹൃദയവും പരസ്പരം ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുക” (എഫേസ്യർ 4:32).

2- “നാട്ടുകാർ ഞങ്ങളോട് അസാധാരണമായ ദയ കാണിച്ചു; എന്തെന്നാൽ, പെയ്യുന്ന മഴയും തണുപ്പും നിമിത്തവും അവർ തീ കൊളുത്തി ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിച്ചു” (അപ്പ. 28:2).

3- “ഇപ്പോൾ യോപ്പയിൽ തബിത എന്നു പേരുള്ള ഒരു ശിഷ്യയുണ്ടായിരുന്നു (ഗ്രീക്കിൽ അതിനെ ഡോർക്കസ് എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു); ഈ സ്ത്രീ ദയയും ദാനധർമ്മങ്ങളും ധാരാളമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു” (പ്രവൃത്തികൾ 9:36).

4- “അല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ദയ നിന്നെ മാനസാന്തരത്തിലേക്കു നടത്തുന്നു എന്നു അറിയാതെ നീ അവന്റെ ദയ, ക്ഷമ, ദീർഘക്ഷാന്തി എന്നിവയുടെ ഐശ്വര്യം നിരസിക്കുന്നുവോ?” (റോമർ 2:4).

5- “ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ: സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, ദയ, പരോപകാരം, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, 23ഇന്ദ്രിയജയം; ഈ വകെക്കു വിരോധമായി ഒരു ന്യായപ്രമാണവുമില്ല.” (ഗലാത്യർ 5:22-23).

6- “നിങ്ങളോ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ; അവർക്കു നന്മ ചെയ്‌വിൻ; ഒന്നും പകരം ഇച്ഛിക്കാതെ കടം കൊടുപ്പിൻ; എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വളരെ ആകും; നിങ്ങൾ അത്യുന്നതന്റെ മക്കൾ ആകും; അവൻ നന്ദികെട്ടവരോടും ദുഷ്ടന്മാരോടും ദയാലുവല്ലോ. ” (ലൂക്കാ 6:35).

7- “അതിനാൽ, ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരും വിശുദ്ധരും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായവരെപ്പോലെ, അനുകമ്പയും ദയയും വിനയവും സൗമ്യതയും ക്ഷമയും ഉള്ള ഒരു ഹൃദയം ധരിക്കുക” (കൊലോസ്യർ 3:12).

8- “ദയയും സത്യവും നിങ്ങളെ വിട്ടുപോകരുത്; അവയെ നിന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടി നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പലകയിൽ എഴുതുക” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 3:3).

9- “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16).

10- “മനുഷ്യാ, എന്താണ് നല്ലത് എന്ന് അവൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ന്യായം പ്രവർത്തിക്കുക, ദയയെ സ്നേഹിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ താഴ്മയോടെ നടക്കുക എന്നല്ലാതെ എന്താണ് യഹോവ നിന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? (മീഖാ 6:8).

11- “അപരിചിതരോട് ആതിഥ്യം കാണിക്കുന്നതിൽ അവഗണിക്കരുത്, കാരണം ഇതിലൂടെ ചിലർ അറിയാതെ ദൂതന്മാരെ സത്കരിച്ചു” (എബ്രായർ 13:2).

12- “സഹോദരസ്നേഹത്തിൽ പരസ്‌പരം അർപ്പിതരായിരിക്കുക; ബഹുമാനാർത്ഥം പരസ്പരം മുൻഗണന നൽകുക” (റോമർ 12:10).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

9- “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.