കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനം ബൈബിൾപരമാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ചോദ്യം: കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനം ബൈബിൾപരമാണോ?

ഉത്തരം: കരിസ്മാറ്റിക് പ്രസ്ഥാനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ആത്മീയ ദാനങ്ങളെയും ഊന്നിപ്പറയുമ്പോൾ, അവ ബൈബിളിന് അനുസൃതമായ രീതിയിലല്ല. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ബൈബിൾ വിരുദ്ധമായ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്:

1. ബൈബിൾ

അന്യഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാനുള്ള യഥാർത്ഥ വരത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് എതിരാണ് ഇത് (1 കൊരിന്ത്യർ 14: 27-30, 39-40).

2. സമൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷം

ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ തെളിവായി വിശ്വാസികൾ സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃദ്ധിയുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന “സമൃദ്ധിയുടെ സുവിശേഷത്തെ” പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. “അഭിവൃദ്ധി സുവിശേഷത്തിൽ” അനുഗ്രഹങ്ങൾ വിശ്വാസിയുടെ വാക്കുകളെയും ” “സംശയാതീതമായ കുമ്പസാരത്തെയും” ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. വിശ്വാസിയുടെ വാക്കുകൾക്ക് സൃഷ്ടിപരമായ ശക്തിയുണ്ടെന്നും അവ വിശ്വാസിയുടെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നുവെന്നും അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നേരെമറിച്ച്, ദൈവത്തിലുള്ള സമ്പൂർണ ആശ്രയത്വമാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് (യാക്കോബ് 4:15).

3. അത്ഭുതങ്ങൾ

ഒരു പ്രസംഗകന്റെ സന്ദേശം തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽപ്പോലും പ്രസംഗകന്റെ സന്ദേശത്തിന് വിശ്വാസ്യത നൽകുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി “അത്ഭുതങ്ങൾ” ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
അത്ഭുതങ്ങൾ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ തെളിവല്ലെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം എതിർക്രിസ്തു ലോകത്തെ വഞ്ചിക്കാൻ അത്ഭുതങ്ങളും “വ്യാജമായ സകലശക്തിയോടും അടയാളങ്ങളോടും അത്ഭുതങ്ങളോടും” ഉപയോഗിക്കും (2 തെസ്സലൊനീക്യർ 2:9-11).

4. രോഗശാന്തി

ഇത് ശാരീരിക സൗഖ്യമാക്കലിൽ തിരുവെഴുത്തുവിരുദ്ധമായ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പൗലോസിനെപ്പോലെ ദൈവഹിതത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നതിനുപകരം രോഗശാന്തി ആവശ്യപ്പെടാൻ വിശ്വാസിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 12:1-10). തന്റെ മക്കളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനും തിരുത്തുന്നതിനും ദൈവം ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു (എബ്രായർ 12:3-11; ഇയ്യോബ് 23:10).

5. ശാരീരിക പ്രതികരണം

അത് വിശ്വാസികളെ “അധികാരത്തിൻ കീഴിൽ വരാൻ” വിളിക്കുന്നു, അവിടെ നേതാക്കൾ ആളുകളുടെ മേൽ “കൈ വയ്ക്കുന്നത്” അവരെ “മയങ്ങാനും, ബോധംകെടുത്താനും, വിശുദ്ധ ചിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി അനുഭവിക്കാനും” ഇടയാക്കുന്നു. ഈ രീതികൾ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ കാണുന്നില്ല.

6. ലൗകികത

വിശുദ്ധിക്ക് പകരം ലോകത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കാനുള്ള ഒരു ആത്മാവിനെ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു പ്രവൃത്തികൾ, സംസാരം, ജീവിതശൈലി, സംഗീതം, വിനോദം മുതലായവയിൽ (1 യോഹന്നാൻ 2:15-17).

7. എക്യുമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനം

“ആത്മാവിലുള്ള ഐക്യത്തിന്” (യോഹന്നാൻ 17:17) വേണ്ടി ബൈബിൾ സത്യങ്ങളെ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്ന എക്യുമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

8. പുരോഗമനവാദം

തിരുവെഴുത്തുകളോട് പറ്റിനിൽക്കാത്ത “ന്യൂ ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മൂവ്‌മെന്റിൽ” പഠിപ്പിക്കുന്ന പുരോഗമനവാദത്തെ ഇത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു (യെശയ്യാവ് 8:20).

9. സാത്താന്റെ വീക്ഷണം

വിശ്വാസി സാത്താനുമായുള്ള ഇടപെടൽ സംബന്ധിച്ച ബൈബിൾ വിരുദ്ധ സത്യങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു (എഫെസ്യർ 2:2) “സാത്താനെ ചവിട്ടാനും” “അവനെ ബന്ധിക്കാനും” വിശ്വാസി വിളിക്കപ്പെടുന്നിടത്ത് സാത്താനെ ചെറുക്കാനുള്ള ബൈബിൾ മാർഗത്തിനു പകരം വെറും വാക്കുകളിലൂടെ (1 പത്രോസ് 5:8, 9; യാക്കോബ് 4:7) എല്ലാ ചിന്തകളിലൂടെയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും പ്രവർത്തിക്കാൻ വിളിക്കപെടുന്നു(എഫെസ്യർ 6:10-17).

10. ദൈവത്തിന്റെ നിയമം

ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നില്ല (പുറപ്പാട് 20:8-11). എന്നാൽ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു: “നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണത്തിന്നല്ല, കൃപെക്കത്രെ അധീനരാകയാൽ പാപം നിങ്ങളിൽ കർത്തൃത്വം നടത്തുകയില്ലല്ലോ.
എന്നാൽ എന്തു? ന്യായപ്രമാണത്തിന്നല്ല കൃപെക്കത്രെ അധീനരാകയാൽ നാം പാപം ചെയ്ക എന്നോ? ഒരുനാളും അരുതു” (റോമർ 6:14, 15).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment