കയ്യഫാസ് ആരായിരുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ (ജോസഫസ് ആന്റിക്വിറ്റീസ് xviii. 2. 2) മുൻഗാമിയായ വലേരിയസ് ഗ്രാറ്റസ് എ.ഡി. 18-നും 19-നും ഇടയിൽ ഏ.ഡി. 36 വരെ ആ പദവിയിൽ തുടർന്നു. അഹങ്കാരിയും ക്രൂരനും അസഹിഷ്ണുതയുമുള്ള ഒരു സദൂസിയായിരുന്നു കൈഫാസ്. , എന്നാൽ സ്വഭാവത്തിൽ ദുർബലവും ചാഞ്ചാട്ടവും (യോഹന്നാൻ 11:49, 50). സുവിശേഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തെ നയത്തിന്റെയും ഔചിത്യത്തിന്റെയും (യോഹന്നാൻ 18:14) വ്യക്തിയായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

റോമാക്കാർ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കിയ അന്നാസിന്റെ മരുമകനായിരുന്നു കയ്യഫാസ്, ഇപ്പോഴും മഹാപുരോഹിതനായി (യോഹന്നാൻ 18:13,14; പ്രവൃത്തികൾ 4:6; ) പ്രശസ്തനായി ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്നു. യഥാർത്ഥത്തിൽ, മഹാപുരോഹിതന്റെ പദവി പാരമ്പര്യമായും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, എന്നാൽ ഹെറോഡിയൻ, റോമൻ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ, മഹാപുരോഹിതന്മാരെ പലപ്പോഴും നിയമിക്കുകയും സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കുകയും ചെയ്തു.

യേശുവിന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയിൽ (ലൂക്കോസ് 3:2) രണ്ട് മഹാപുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു അന്നയും കയ്യഫാസും. ക്രിസ്തുവിനെ ഗെത്സെമനിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം, അന്വേഷണത്തിനായി അന്നാസിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു (യോഹന്നാൻ 18:13, 19-23) തുടർന്ന് അദ്ദേഹം നിലവിലെ മഹാപുരോഹിതനായ കയ്യഫാസിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു. അവർ യേശുവിന്റെ (മത്തായി 26:57) വിചാരണയ്ക്കായി സൻഹെഡ്രിൻ ശേഖരിച്ചു.

അന്നാസിനും കയ്യഫാസിനും മുമ്പാകെ യേശുവിന്റെ വിചാരണ വേളയിൽ, പരസ്പരവിരുദ്ധമായ റിപ്പോർട്ടുകളുള്ള (മർക്കോസ് 14:56) സാക്ഷികൾ കർത്താവിനെ തെറ്റായി കുറ്റപ്പെടുത്തി. നിരാശനായി കൈഫാസ് യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു: “നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവന്റെ പുത്രനായ മിശിഹായാണോ?” (വാക്യം 61). യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ആകുന്നു. . . . മനുഷ്യപുത്രൻ സർവ്വശക്തന്റെ വലത്തുഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതും ആകാശമേഘങ്ങളിൽ വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും” (വാക്യം 62). ഈ സമയത്ത്, കയ്യഫാസ് തന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ കീറി, യേശു ദൈവദൂഷണം നടത്തി മരണത്തിന് വിധിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു (വാക്യങ്ങൾ 63-65).

കൈഫാസ് അറിയാതെ യേശുവിന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചു: “നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല! രാഷ്ട്രം മുഴുവൻ നശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഒരാൾ മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല.’ അദ്ദേഹം ഇത് സ്വന്തമായി പറഞ്ഞില്ല, എന്നാൽ ആ വർഷത്തെ മഹാപുരോഹിതനെന്ന നിലയിൽ യഹൂദ ജനതയ്ക്കുവേണ്ടി യേശു മരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രവചിച്ചു. , ആ ജനതയ്ക്ക് മാത്രമല്ല, ചിതറിപ്പോയ ദൈവമക്കൾക്കും വേണ്ടി, അവരെ ഒരുമിച്ചുകൂട്ടാനും അവരെ ഒന്നാക്കാനും” (യോഹന്നാൻ 11:49-51; യോഹന്നാൻ 18:14; ). ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിനു ശേഷവും കയ്യഫാസിന്റെ വെറുപ്പും പീഡനവും തുടർന്നു, സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് (പ്രവൃത്തികൾ 4:6) പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും അവൻ ചോദ്യം ചെയ്തതിനാൽ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിലും ഇത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments