കനാന്യർ ആരായിരുന്നു?

Author: BibleAsk Malayalam


ഹാമിന്റെ മകനായ നോഹയുടെ ചെറുമകനായ കനാനിൽ നിന്നാണ് കനാന്യർ ഉത്ഭവിച്ചത് (ഉല്പത്തി 9:18). ബിസി രണ്ടാം സഹസ്രാബ്ദത്തിലെ ഹൈറോഗ്ലിഫിക്, ക്യൂണിഫോം ലിഖിതങ്ങൾ. പടിഞ്ഞാറ് മെഡിറ്ററേനിയൻ, വടക്ക് ലെബനൻ, തെക്ക് ഈജിപ്ത് എന്നിവയുടെ അതിർത്തി പ്രദേശമായിരുന്നു കനാൻ എന്ന് കാണിക്കുന്നു.

നോഹയ്‌ക്കെതിരായ പാപം നിമിത്തം കനാൻ ശപിക്കപ്പെട്ടു (ഉൽപത്തി 9:20-25). അവന്റെ മക്കൾ അവരുടെ പൂർവ്വികരുടെ പാതയിൽ നടന്നു, കാരണം അവർ ദുഷ്ടരും വിഗ്രഹാരാധകരും ആയിരുന്നു.

എബ്രായ ബൈബിളിൽ കനാന്യരെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുമെന്നും (പുറപ്പാട് 3:7) അവർക്ക് കനാൻ ദേശം അവകാശമായി നൽകുമെന്നും ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 12:7).

പുറപ്പാടിനുശേഷം, ഇസ്രായേല്യർ കനാൻ ദേശം പരിശോധിക്കാൻ ചാരന്മാരെ അയച്ചു, അതിലെ ചില നിവാസികൾ രാക്ഷസന്മാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. അതിനാൽ, അവർ അവരെ ഭയപ്പെട്ടു, ദൈവം അവർക്ക് അവരുടെ ഭൂമി നൽകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചില്ല (സംഖ്യ 13:28,33). ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമില്ലായ്മ കാരണം, ഇസ്രായേല്യരുടെ ആ തലമുറയ്ക്ക് കനാനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു (സംഖ്യകൾ 14:30-35) യോശുവായും കാലേബും ഒഴികെ, തന്റെ വാഗ്ദത്തം നിറവേറ്റാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കഴിവിൽ വിശ്വസിച്ചു.

മോശയുടെ മരണശേഷം, ഇസ്രായേല്യരെ വാഗ്ദത്ത ദേശത്തേക്ക് നയിക്കാൻ ദൈവം യോശുവയോട് കൽപ്പിച്ചു. അവർ കനാന്യരുടെ ശക്തമായ മതിലുകളുള്ള ഒരു നഗരമായ യെരീഹോവിലൂടെ കടന്നുപോകേണ്ടിവന്നു. യോശുവ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു (യോശുവ 3:10). ദൈവം തന്റെ വചനത്തോട് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു, അതിന്റെ ശക്തമായ മതിലുകൾ അത്ഭുതകരമായി നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ നഗരം അവന് നൽകി (യോശുവ 6). ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കണ്ടതിനുശേഷം, കനാൻ കീഴടക്കാനുള്ള ഇസ്രായേല്യന്റെ പ്രതീക്ഷ വീണ്ടും ഉണർന്നു.

ദുഷ്ടരായ കനാന്യരെ നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ഇസ്രായേല്യരോട് കൽപ്പിച്ചു, കാരണം അവർ ഭൂമിയിൽ ഒരു അർബുദം പോലെയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്രായേല്യർ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം അനുസരിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു (ന്യായാധിപന്മാർ 1:27-36) ഈ പരാജയം അവർക്ക് ഒരു കെണിയായിത്തീർന്നു, കാരണം ഈ വിഗ്രഹാരാധകർ ന്യായാധിപന്മാരുടെ കാലത്ത് ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ ഉറവിടമായിരുന്നു.

ബൈബിളിൽ നിന്നും ടെൽ ഹസോർ, ടെൽ മെഗിദ്ദോ, ഗെസെർ തുടങ്ങിയ ഈ പ്രദേശത്തെ പുരാവസ്തു ഖനനത്തിൽ നിന്നുമാണ് കനാനിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആധുനിക അറിവുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വരുന്നത്.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment