കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ തെറ്റുപറ്റാത്തതായി അംഗീകരിക്കേണ്ടതല്ലേ?

Author: BibleAsk Malayalam


കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ തെറ്റില്ലാത്തതാണെന്ന് പല കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസികളും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. മതബോധനഗ്രന്ഥം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, “[എ] അതിന്റെ ഫലമായി വെളിപാടിന്റെ ആശയം പകരുന്നതും വ്യാഖ്യാനവും ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന [കത്തോലിക്ക-എംപി] സഭ, ‘വിശുദ്ധ തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം വെളിപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവളുടെ ഉറപ്പ് ലഭിക്കുന്നില്ല. തിരുവെഴുത്തുകളും പാരമ്പര്യങ്ങളും ഒരേപോലെ ഭക്തിയുടെയും ആദരവിന്റെയും വികാരങ്ങളോടെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും വേണം.” കാത്തലിക് ചർച്ചിന്റെ മതബോധന (1994), (മഹ്‌വ, NY: പോളിസ്റ്റ് പ്രസ്സ്).

മറ്റ് കത്തോലിക്കാ അധികാരികളും പ്രഖ്യാപിച്ചു: “പാരമ്പര്യം തിരുവെഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായ ദൈവശാസ്ത്ര പഠിപ്പിക്കലിന്റെ ഉറവിടമാണെന്നും അത് തെറ്റല്ലെന്നും വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ ഒരു കൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ലേഖനമാണിത്. അതിനാൽ, തിരുവെഴുത്തുകളുടെ അതേ ആന്തരിക സമ്മതത്തോടെയാണ് ഇത് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, കാരണം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്” അറ്റ്‌വാട്ടർ, ഡൊണാൾഡ്, എഡി. (1961), ഒരു കാത്തലിക് നിഘണ്ടു (ന്യൂയോർക്ക്: മാക്മില്ലൻ).

എന്നാൽ ബൈബിൾ അനുസരിച്ച്, സഭാ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ആത്മപ്രചോദിതമായ വചനത്തിന്റെ “ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റിന്” വിധേയമാക്കണം. സഭാ പാരമ്പര്യങ്ങൾ തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ, അത് തള്ളിക്കളയണം. ബൈബിൾ പറയുന്നു: “ഉപദേശത്തിന്നും സാക്ഷ്യത്തിന്നും വരുവിൻ! അവർ ഈ വാക്കുപോലെ പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ – അവർക്കു വെളിച്ചം ഇല്ല” (യെശയ്യാവ് 8:20). യെശയ്യാവ് ഇവിടെ മനുഷ്യരെ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് സത്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമായും ശരിയായ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയായും നയിക്കുന്നു, കാരണം “തിരുവെഴുത്തിന്നു നീക്കം വന്നുകൂടായല്ലോ” (യോഹന്നാൻ 10:35).

തിരുവെഴുത്തുകൾക്ക് തുല്യമായ തലത്തിൽ പാരമ്പര്യങ്ങളെ സ്ഥാപിക്കുകയോ തിരുവെഴുത്തുകളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ബൈബിളിന്റെ അധികാരത്തെയും പ്രചോദനത്തെയും വ്യക്തമായി ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നു. തന്റെ വാക്കുകൾ “ആത്മാവാണ്, അവ ജീവനാണ്” (യോഹന്നാൻ 6:63) എന്ന് യേശു ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു. അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, “എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളും ദൈവത്തിന്റെ പ്രചോദനത്താൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ്” (2 തിമോത്തി 3:16). അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു, “പ്രവചനം ഒരിക്കലും മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്താൽ വന്നതല്ല, ദൈവകല്പനയാൽ മനുഷ്യർ പരിശുദ്ധാത്മനിയോഗം പ്രാപിച്ചിട്ടു സംസാരിച്ചതത്രേ” (2 പത്രോസ് 1:21).

ചരിത്രത്തിലുടനീളം, മനുഷ്യർ തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യങ്ങളെ ദൈവവചനത്തേക്കാൾ ഉയർത്താൻ ശ്രമിച്ചു. തന്റെ കാലത്തെ യഹൂദ നേതാക്കളിൽ നിന്ന് യേശുവിന് തന്നെ ഇത് നേരിടേണ്ടി വന്നു. പരീശന്മാർ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം പാരമ്പര്യങ്ങൾ (മത്തായി 15:3-9; മർക്കോസ് 7:6-13)-അനുസരിക്കാത്ത (മത്തായി 15:3), എതിർക്കുന്ന (മത്തായി 15:5-6) എന്ന ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ചതായി അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മർക്കോസ് 7:11-12), ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ അസാധുവാക്കി (മത്തായി 15:6; മർക്കോസ് 7:9,13), അശുദ്ധമാക്കി (മത്തായി 15:8-9; മർക്കോസ് 7:6-7).

കത്തോലിക്കാ പാരമ്പര്യങ്ങൾ ദൈവവചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവിക ഉപദേശങ്ങളെ വ്യക്തമായി എതിർക്കുന്നു (മത്തായി 15:9). പഴയനിയമത്തിലെ കത്തോലിക്കാ കാനോനിൽ 39-ന് പകരം 46 പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ട്രെന്റ് കൗൺസിൽ (1546) കാനോനിക്കൽ ഏഴ് പുസ്തകങ്ങളായി അംഗീകരിച്ചു, അവ യഥാർത്ഥത്തിൽ പഴയനിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിരസിക്കപ്പെട്ടു. ഈ ഏഴ്, മറ്റ് അപ്പോക്രിഫൽ പുസ്തകങ്ങൾക്കിടയിൽ, ദൈവത്തിന്റെ നിശ്വസ്‌ത വചനത്തോട് പൂർണ്ണമായും യോജിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ, ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ദൈവവചനമായി കണക്കാക്കരുത്.

ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരും പുതിയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാരും എല്ലാ സത്യത്തിലേക്കും നയിക്കപ്പെട്ടു (യോഹന്നാൻ 16:13). “കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ള പ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റു കഴിയുമെങ്കിൽ വൃതന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും. ഓർത്തുകൊൾവിൻ; ഞാൻ മുമ്പുകൂട്ടി നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. (മത്തായി 24:24,26). അതുകൊണ്ട്, സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ എഴുത്തുകൾക്ക് ചരിത്രപരമായ ചില മൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, അത് തെറ്റില്ലാത്ത ദൈവവചനമായി അംഗീകരിക്കരുത് (1 തിമോത്തി 4:1-3). ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബൈബിളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയ ദൈവഹിതമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും പിന്തുടരരുത് (ഗലാത്യർ 1:6-10).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment