ഓർഡിനേഷൻ എന്ന പദം എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്

Author: BibleAsk Malayalam


വൈദികപട്ടം

അപ്പോസ്തലനായ മർക്കോസ് യേശുവിനെക്കുറിച്ച് എഴുതി, “പന്ത്രണ്ടുപേരെ അവൻ നിയമിച്ചു, അവർ തന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കാനും അവരെ പ്രസംഗിക്കാൻ അയയ്ക്കാനും” (മർക്കോസ് 3:14). ഓർഡിനേഷൻ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഒരു ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് വന്നത്, ഓർഡോ (നില, പ്രഥമ വകുപ്പ്, സ്ഥാനം). ഈ വാക്ക് ബൈബിൾ ഗ്രീക്കിൽ നിന്നോ ഹീബ്രുവിൽ നിന്നോ വന്നതല്ല. എന്നാൽ, സഭ ആരെയെങ്കിലും അധികാരപ്പെടുത്തുകയും ഒരു വിശുദ്ധ ലക്ഷ്യത്തിനായി അവരെ വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആശയം തിരുവെഴുത്തിലുടനീളം കാണപ്പെടുന്നു.

സഭാപരമായ അധികാരം കൊടുക്കലും നിയുക്ത ഓഫീസിലേക്കുള്ള അംഗീകൃത പദവിയും നൽകുന്നതാണ് ഓർഡിനേഷൻ. സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷയിലേക്കുള്ള ഓർഡിനേഷൻ എന്നത് സഭയുടെ അംഗീകാരമാണ്, സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷകനായി ഒരു മനുഷ്യനെ വേർതിരിക്കുന്നു (പുറപ്പാട് 19:22). ഇത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലൈസൻസ് പോലെയാണ്, സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന, എന്നാൽ സഭയുടെ മൂപ്പന്മാരുടെ സമ്മതത്താൽ ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ അധികാരമില്ലാത്ത സ്വയം നിയമിതരായ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.

യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിയമിക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു: “നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, നിങ്ങൾ പോയി ഫലം കായ്ക്കാനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനിൽക്കാനും, നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിനോട് ചോദിക്കുന്നതെന്തും അവൻ തരും. നിങ്ങൾ” (യോഹന്നാൻ 15:16).

പൗലോസിന്റെയും ബർണബാസിന്റെയും സ്ഥാനാരോഹണത്തെക്കുറിച്ചും ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ട് (പ്രവൃത്തികൾ 13:1, 2); മറ്റ് മൂപ്പന്മാരാൽ തിമോത്തിയുടെ നിയമനം (1 തിമോത്തി 4:14; 2 തിമോത്തി 1:16); ആരാണ് മൂപ്പന്മാരാകേണ്ടതെന്ന് അത് നമ്മോട് പറയുന്നു (1 തിമോത്തി 3:1-6) കൂടാതെ ഒരു മനുഷ്യനെയും മൂപ്പെത്തും മുൻപ്പ് നിയമിക്കരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു (1 തിമോത്തി 5:22).

ബൈബിൾ അനുസരിച്ച് യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിയമിക്കേണ്ടതില്ല. പഴയ നിയമത്തിൽ, ദൈവം ദാവീദിനെ തന്റെ സമാനമായ യോഗ്യതയുള്ള സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു (1 സാമുവൽ 16:5-13). പുതിയ നിയമത്തിൽ, മത്തിയാസും ജോസഫും സമാനമായ യോഗ്യതയുള്ള പുരുഷന്മാരായിരുന്നു, എന്നാൽ ദൈവം മത്തിയാസിനെ സ്ഥാനാരോഹണത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തു (പ്രവൃത്തികൾ 1:21-26). പൗലോസ്, ബർണബാസ്, ശിമയോൻ, ലൂസിയസ്, മനയെൻ എന്നിവർ സമാനമായി യോഗ്യതയുള്ളവരായിരുന്നു, എന്നാൽ ദൈവം പൗലോസിനെയും ബർണബാസിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു (പ്രവൃത്തികൾ 13:1, 2).

അടുത്തിടെ ചിലർ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്: സ്ത്രീകളെ നിയമിക്കണമോ? സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരുടെ അധികാരത്തിന് കീഴ്പ്പെടണമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇത് അസമത്വത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ക്രിസ്തു പിതാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടു, എന്നിട്ടും അവൻ മൂല്യത്തിലും സത്തയിലും പിതാവിന് തുല്യനാണ്. “എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും തല ക്രിസ്തുവാണ്; സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ; ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവമാണ്” (1 കൊരിന്ത്യർ 11:3).

മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിനെ തന്റെ കർത്താവും യജമാനനുമായി അംഗീകരിക്കണമെന്ന് വേദഗ്രന്ഥം പഠിപ്പിക്കുന്നു; ഗാർഹിക ജീവിതത്തിൽ താൻ പുരുഷന്റെ മാർഗനിർദേശത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും കീഴിലാണെന്ന് സ്ത്രീ അംഗീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്; ക്രിസ്തു, ദൈവത്തെ തലയായി അംഗീകരിക്കുന്നതായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, തിരുവെഴുത്തനുസരിച്ച്, ആധികാരികമായ അധ്യാപനമോ പുരുഷന്മാരുടെ മേൽ അധികാരമോ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് വിലക്കുണ്ട് (1 തിമോത്തി 2:11-15).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment