ഓരോ അത്ഭുതത്തിനും മുമ്പ് യേശു പിതാവിന് നന്ദി പറഞ്ഞിരുന്നോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു പിതാവിന് നന്ദി പറഞ്ഞത് സുവിശേഷത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.

”അവർ കല്ലു നീക്കി. യേശു മേലോട്ടു നോക്കി: പിതാവേ, നീ എന്റെ അപേക്ഷ കേട്ടതിനാൽ ഞാൻ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു” (യോഹന്നാൻ 11:41).

ലാസറിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയിർപ്പിച്ച അത്ഭുതത്തിൽ, തന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് യേശു പിതാവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു (യോഹന്നാൻ 11:41-44). അയ്യായിരം പേർക്ക് അഞ്ചപ്പവും രണ്ട് മീനും നൽകിയ അത്ഭുതത്തിന് മുമ്പ് യേശു നന്ദി പറഞ്ഞതായും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (യോഹന്നാൻ 6:10-12).

പിതാവിന് നന്ദി പറയാൻ യേശു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും, സുവിശേഷ രചയിതാക്കൾ യേശു നന്ദി പറയുന്നതായി രേഖപ്പെടുത്താത്ത മറ്റ് നിരവധി അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് (യോഹന്നാൻ 9:1-7, യോഹന്നാൻ 5:2-9, മത്തായി 9:23 -25, മത്തായി 9:20-22, മത്തായി 15:30, ലൂക്കോസ് 17:12-19).

ഒരു അത്ഭുതത്തിന് യേശു പിതാവിന് നന്ദി പറഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, ആ സമയത്ത് അവൻ പിതാവിനോട് നന്ദി പറഞ്ഞിരിക്കാം, അത് സുവിശേഷ രചയിതാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. യേശു ഏഴപ്പവും ഏതാനും ചെറുമീനുകളും നൽകി നാലായിരം പേർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകിയപ്പോൾ, അത്ഭുതകരമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച ഭക്ഷണത്തിന് യേശു നന്ദി പറഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല (മത്തായി 15: 34-38), എന്നിരുന്നാലും യേശു ഭക്ഷണത്തിനു മുമ്പ് നന്ദി പറഞ്ഞത് പതിവായിരുന്നു. (ലൂക്കോസ് 22:19).
കേവലം ഒരു അത്ഭുതത്തിന് യേശു “നന്ദി” പറഞ്ഞതായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, എന്നിരുന്നാലും യേശു നന്ദി പറഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബൈബിൾ രചയിതാക്കൾ ഓരോ സംഭവത്തിലും എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ചേർത്തില്ല, കാരണം ആ സംഭവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ആശയത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചു.

യേശു പ്രാർത്ഥനയിൽ ഏറെ സമയം ചിലവഴിച്ച ഒരാളായിരുന്നു (മർക്കോസ് 1:35) ചില സമയങ്ങളിൽ യേശു പിതാവിന് നന്ദി പറഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബൈബിൾ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നില്ല. പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെട്ടതുപോലെയാണ് ബൈബിൾ എഴുത്തുകാർ എഴുതിയത് (1 പത്രോസ് 1:21). കഥകളിലെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിനായി പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ ആത്മാവ് ബൈബിൾ എഴുത്തുകാരെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു (ആവർത്തനം 29:29). ബൈബിളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും യേശു ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്, സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതുവരെ നമുക്കറിയില്ല. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം അവിടെയുണ്ടാകാൻ നമുക്ക് അവനിൽ വസിക്കാം.

“യേശു ചെയ്തതു മറ്റു പലതും ഉണ്ടു; അതു ഓരോന്നായി എഴുതിയാൽ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ലോകത്തിൽ തന്നേയും ഒതുങ്ങുകയില്ല എന്നു ഞാൻ നിരൂപിക്കുന്നു.” (യോഹന്നാൻ 21:25).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.