ഒരേ സമയം രണ്ട് സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ചിലർ ചോദിക്കുന്നു: ഒരാൾ ഒരേ സമയം രണ്ട് സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്? അതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

ആദിയിൽ ദൈവം ഏകഭാര്യത്വത്തെ (ദ്വിഭാര്യത്വമോ ബഹുഭാര്യത്വമോ അല്ല) ലോകത്തിനുമുമ്പിൽ ദൈവം നിശ്ചയിച്ച വിവാഹ മാതൃകയായി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. അവൻ പറഞ്ഞു, “അതിനാൽ ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും വിട്ടു ഭാര്യയോടു പറ്റിചേരും, അവർ ഏക ദേഹമായിത്തീരും ” (ഉല്പത്തി 2:24).

വിവാഹമോചനത്തെ ശക്തമായി അപലപിക്കാൻ ക്രിസ്തു ഈ ഭാഗം തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു (മത്തായി 19:5). അവൻ പറഞ്ഞു: “പരസംഗം നിമിത്തമല്ലാതെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചു മറ്റൊരുത്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു; ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നവനും വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു” (വാക്യം 9).

ആവർത്തനപുസ്തകം 17:14-20-ൽ, രാജാക്കന്മാർ പോലും ഭാര്യമാരെ (അല്ലെങ്കിൽ കുതിരകളോ സ്വർണ്ണമോ) വർദ്ധിപ്പിക്കരുത് എന്നത് തന്റെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു. “എനിക്കു ചുറ്റുമുള്ള സകലജാതികളെയും പോലെ എനിക്കും ഒരു രാജാവിനെ നിയമിക്കും,” “നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു രാജാവിനെ നീ നിശ്ചയമായും നിനക്കു വാഴിക്കേണം; നിന്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തനെ നിന്റെ രാജാവായി നിയമിക്കേണം; നിന്റെ സഹോദരനല്ലാത്ത ഒരു പരദേശിയെ നിന്റെ മേൽ നിയമിക്കരുതു. എന്നാൽ അവൻ തനിക്കുവേണ്ടി കുതിരകളെ പെരുകുകയോ കുതിരകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു ജനത്തെ ഈജിപ്തിലേക്കു മടങ്ങിപ്പോകയോ ചെയ്യരുതു; യഹോവ നിന്നോടു അരുളിച്ചെയ്തിരിക്കുന്നു: നീ ഇനി ആ വഴിക്കു മടങ്ങിവരരുതു. ഹൃദയം അകന്നുപോകുന്നു; അവൻ തനിക്കുവേണ്ടി വെള്ളിയും പൊന്നും ധാരാളമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയുമില്ല.

എന്നാൽ ഇസ്രായേലിലെ രാജാക്കന്മാർ ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ദാവീദ് ഈ കൽപ്പന ലംഘിച്ചു (2 സാമുവൽ 5:13), എന്നാൽ എന്നാൽ ഇസ്രായേലിലെ രാജാക്കന്മാർ ദൈവവചനം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ദാവീദ് ഈ കൽപ്പന ലംഘിച്ചു (2 സാമുവൽ 5:13), എന്നാൽ സോളമൻ അതിലും കൂടുതലാണ് (1 രാജാക്കന്മാർ 11:3). പിന്നീടുള്ള പല വൈവാഹിക കൂട്ടുകെട്ടുകളും രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങളാൽ പ്രചോദിതമായിരുന്നു (1 രാജാക്കന്മാർ 11:1, 3).

ശലോമോൻ ദ്വിഭാര്യത്വം അനുഷ്ഠിച്ചപ്പോൾ, അവൻ പാപം ചെയ്യുകയും പിന്തിരിഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്തു: “എങ്ങനെയെന്നാൽ ശലോമോൻ വയോധികനായപ്പോൾ ഭാര്യമാർ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ അന്യദേവന്മാരിലേക്കു വശീകരിച്ചു; അവന്റെ ഹൃദയം അവന്റെ അപ്പനായ ദാവീദിന്റെ ഹൃദയംപോലെ തന്റെ ദൈവമായ യഹോവയിങ്കൽ ഏകാഗ്രമായിരുന്നില്ല” (1 രാജാക്കന്മാർ 11:4). സന്തോഷകരമെന്നു പറയട്ടെ, അവൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിന്നീടുള്ള കാലത്തു പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് പശ്ചാത്തപിച്ചു.

ഒന്നിലധികം ഭാര്യമാരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ദൈവം ഒരിക്കലും അനുവദിച്ചില്ല. വിവാഹമോചനം പോലെ, അതിനെ സഹിച്ചിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെയല്ല. യേശു യഹൂദന്മാരോട് പറഞ്ഞു, “നിങ്ങളുടെ ഹൃദയകാഠിന്യം നിമിത്തം നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യാൻ മോശ നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ തുടക്കം മുതൽ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല” (മത്തായി 19:3-8). വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം എപ്പോഴും ഏകഭാര്യത്വത്തിന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 128:3; സദൃശവാക്യങ്ങൾ 5:18; 18:22; 19:14; 31:10-29; സഭാപ്രസംഗി 9:9).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment