ഒരു ഹെവി മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് റോക്ക് സംഗീതക്കച്ചേരിക്ക് പോകുന്നത് പാപമാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


1960-കളുടെ അവസാനത്തിലും 1970-കളുടെ തുടക്കത്തിലും വികസിച്ച റോക്ക് സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു വിഭാഗമാണ് ഹെവി മെറ്റൽ. ഊന്നിപ്പറയുന്ന താളങ്ങൾ, ഉയർന്ന ശബ്ദം, വികലമായ ഗിറ്റാറുകൾ, ഇടതൂർന്ന ബാസ്സും ഡ്രം ശബ്ദവും , ഊർജസ്വലമായ വോക്കൽ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത. ലോഹത്തിലുള്ള ഈ ശബ്ദങ്ങൾ ശ്രോതാക്കളുടെ മനസ്സിലും ഇച്ഛകളിലും വികാരങ്ങളിലും ആശയക്കുഴപ്പവും അസ്വസ്ഥതയും സൃഷ്ടിക്കുകയും അവരുടെ യുക്തിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

കൂടാതെ, ഹെവി മെറ്റൽ സംഗീതം, കോപം, വൈകാരിക വേദന, അധാർമികത, പാപം, മയക്കുമരുന്ന്, കലാപം, ആത്മഹത്യ, സാത്താൻ ഭക്തി, മരണം എന്നിവയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന വരികൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അത് ആത്മാവിനെ ഉയർത്തുന്നില്ല, ശ്രോതാക്കൾക്ക് പ്രത്യാശയും ദൈവഭക്തിയും സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകുന്നില്ല. അത് മതപരവും ധാർമ്മികവുമായ എല്ലാ തത്വങ്ങളുടെയും നിരാകരണം, സാമൂഹിക അന്യവൽക്കരണത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ വ്യക്തമായി പ്രകീർത്തിക്കുന്നു.

ബൈബിൾ തത്ത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതോ പാപപൂർണമായ പെരുമാറ്റത്തെ ആഘോഷിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും വരികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ല. കൊലോസ്സ്യർ 4:6 പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ സംഭാഷണങ്ങളും കൃപ നിറഞ്ഞതായിരിക്കണം.

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ചോദിക്കണം, “ഹെവി മെറ്റൽ സംഗീതം ക്രിസ്തുവിനെയാണോ അതോ പിശാചിനെയാണോ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നത്?” “നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്തും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുക” (1 കൊരിന്ത്യർ 10:3) എന്ന് കർത്താവ് തന്റെ മക്കളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തീയ അനുഭവത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും നവീകരിക്കുകയും ഉയർത്തുകയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ല സംഗീതത്തിന്റെ ഒരു വലിയ വിതരണം ദൈവം തന്റെ ജനത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 9:2). തന്റെ ശരീരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലയമാണെന്നും അതിനെ അശുദ്ധമാക്കരുതെന്നും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി തിരിച്ചറിയണം (1 കൊരിന്ത്യർ 6:19,20).

ക്രിസ്തീയ സ്വഭാവത്തിന്റെ വികാസത്തിന് ശരിയായ ചിന്ത ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട്‌, പൗലോസ്‌ പറയുന്നു: “ഒടുവിൽ സഹോദരന്മാരേ, സത്യമായതു ഒക്കെയും ഘനമായതു ഒക്കെയും നീതിയായതു ഒക്കെയും നിർമ്മലമായതു ഒക്കെയും രമ്യമായതു ഒക്കെയും സല്ക്കീർത്തിയായതു ഒക്കെയും സൽഗുണമോ പുകഴ്ചയോ അതു ഒക്കെയും ചിന്തിച്ചുകൊൾവിൻ.” (ഫിലിപ്പിയർ 4:8).

ദൈവിക സംഗീതം വ്യക്തിയെ നന്മയിലേക്ക് ആകർഷിക്കും (മത്തായി 7:20). അത് ലോകത്തോടല്ല, ദൈവത്തോടും അവന്റെ വചനത്തോടും സ്നേഹം ഉളവാക്കും. അത് ചിന്തയെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ശ്രോതാക്കളിൽ ക്രിസ്തുവിനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവം സൃഷ്ടിക്കുകയും, ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നതിനും (സങ്കീർത്തനം 119:48b) ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും അവരെ നയിക്കും (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:17). യേശു നടന്നതുപോലെ നമുക്കും നടക്കാം (1 യോഹന്നാൻ 2:6).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment