ഒരു സ്വപ്നം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സ്വപ്നങ്ങളും ദർശനങ്ങളും

ദൈവം തന്റെ ദാസൻമാർക്ക് ദർശനങ്ങളിലൂടെയും സ്വപ്നങ്ങളിലൂടെയും തന്റെ ഇഷ്ടം എപ്പോഴെങ്കിലും കാണിച്ചുതന്നിട്ടുണ്ട്, കാലാവസാനം വരെ അത് തുടരുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു (യോവേൽ 2:28; ആമോസ് 3:7). പൊതുവെ ദൃശ്യ വെളിപ്പെടുത്തലുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന “ദർശനങ്ങൾ” എന്നതിന് വിപരീതമായി, ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.

യോവേൽ 2:28-നെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, “ദർശനങ്ങൾ” പൊതുവെ ചെറുപ്പക്കാരായ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും, “സ്വപ്നങ്ങൾ” പ്രായത്തിൽ മുതിർന്നവർക്കും നൽകുമെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആദർശങ്ങളും അസാധ്യമായവയെ ശ്രമിക്കാനുള്ള ഊർജവും ഉള്ള ചെറുപ്പക്കാർ, വർത്തമാനത്തിനും ഭാവിക്കും വേണ്ടിയുള്ള മാർഗനിർദേശങ്ങളും പ്രബോധനങ്ങളും അടങ്ങുന്ന ആത്മാവിന്റെ ദർശനങ്ങൾ കാണണം.

“തുറന്ന ദർശനം” (1 സാമുവൽ 3:1) ദാനിയേൽ 10:8-11, 16-19 പോലെ ശരീരത്തിന് ശാരീരികമായി ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ദാനിയേലിന്റേതിന് സമാനമായ അനുഭവങ്ങൾ വിവിധ പ്രവാചകന്മാർ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിന്റെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ അവ നൽകപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയുടെ ശാരീരിക കഴിവുകളിൽ വളരെ കുറച്ച് സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതായി തോന്നുന്നു.

ഒരു സ്വപ്നം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം?

സ്വപ്നങ്ങളും അവയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും മനസിലാക്കാൻ, ദയവായി ഇനിപ്പറയുന്നവ പരിഗണിക്കുക:

1-യോവേൽ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ, അന്ത്യകാലത്ത് തന്റെ മക്കൾക്ക് അവരുടെ ആത്മീയ നടപ്പിൽ സഹായിക്കാൻ അവൻ തീർച്ചയായും സ്വപ്നങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. “പിന്നീട് ഞാൻ എല്ലാ ജഡത്തിന്മേലും എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും; നിങ്ങളുടെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും പ്രവചിക്കും, നിങ്ങളുടെ വൃദ്ധർ സ്വപ്‌നങ്ങൾ കാണും, നിങ്ങളുടെ യുവാക്കൾ ദർശനങ്ങൾ കാണും” (യോവേൽ 2:28). ഈ പ്രവചനം അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസും പ്രവൃത്തികൾ 2:17-ൽ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2-ബൈബിളിൽ കാണുന്ന സ്വപ്നങ്ങളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പഠിക്കുക: യാക്കോബിന്റെ മകൻ യൊസേഫ് (ഉല്പത്തി 37:5-10); മേരിയുടെ ഭർത്താവായ യോസേഫ് (മത്തായി 2:12-22); സോളമൻ (1 രാജാക്കന്മാർ 3:5-15); നെബൂഖദ്‌നേസർ (ദാനിയേൽ 2:1, 7:1); പീലാത്തോസിന്റെ ഭാര്യയും (മത്തായി 27:19) മാഗിയും (മത്തായി 2:12). സ്വപ്നങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശ്യം, വെളിപ്പെടുത്തൽ, വ്യാഖ്യാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ദൈവമക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ കഥകൾ സഹായിക്കും.

3-എല്ലാ സ്വപ്‌നങ്ങളും ദർശനങ്ങളും വെളിപാടുകളും 100% തിരുവെഴുത്തുകളിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനോട് യോജിക്കണം. ഇത് എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളുടെയും പരീക്ഷണമായിരിക്കണം: “ഉപദേശത്തിന്നും സാക്ഷ്യത്തിന്നും! അവർ ഈ വചനമനുസരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, കാരണം അവരിൽ വെളിച്ചം ഇല്ല” (യെശയ്യാവ് 8:20). ദൈവവചനം സത്യത്തിന്റെ മാനദണ്ഡവും ശരിയായ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയുമാണ്. വചനവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത സ്വപ്നങ്ങളിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല. അതിനാൽ, സ്വപ്നങ്ങളെ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ മേൽ അധികാരസ്ഥാനത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല.

4-നിങ്ങളുടെ ഉറക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനും വ്യാഖ്യാനിക്കാനും വേണ്ടി, ദൈവത്തോട് ജ്ഞാനം ചോദിക്കുക, കർത്താവ് അത് നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. “നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ജ്ഞാനം കുറവാണെങ്കിൽ, അവൻ എല്ലാവർക്കും ഉദാരമായും നിന്ദയും കൂടാതെ നൽകുന്ന ദൈവത്തോട് ചോദിക്കട്ടെ, അത് അവനു ലഭിക്കും” (യാക്കോബ് 1:5). ഒരു വിശ്വാസി ജ്ഞാനം തേടുമ്പോൾ, ദൈവം തീർച്ചയായും അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മടികൂടാതെ ഉത്തരം നൽകും.

സഭയിലെ ദൈവഭക്തരായ ആളുകളുടെ ഉപദേശവും നിങ്ങൾ തേടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. “ആലോചനയില്ലാത്തിടത്ത് ആളുകൾ വീഴുന്നു; എന്നാൽ ഉപദേശകരുടെ ബാഹുല്യത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വം ഉണ്ട്” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 11:14). ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തരും അഭിഷിക്തരുമായ ആളുകളുമായി സ്വപ്നങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് സ്വപ്നത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന ഘടകങ്ങളും തിരുവെഴുത്തുകൾക്കനുസരിച്ച് തൂക്കിനോക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 15:22; 20:18; 24:6).

5-വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ, ആരെങ്കിലും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വപ്നം അനുഭവിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, ആ വ്യക്തിക്ക് നേരിട്ടോ, ഒരു ദൂതൻ മുഖേനയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൂതൻ മുഖേനയോ ആകട്ടെ, സ്വപ്നത്തിന്റെ അർത്ഥം കർത്താവ് എല്ലായ്‌പ്പോഴും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു (ഉല്പത്തി 40:5-11; ദാനിയേൽ 2:45. , 4:19). ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ, അവന്റെ സന്ദേശം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഒരു സ്വപ്നത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ (ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം), സ്വപ്നം ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.