“ഒരു സമയവും സമയവും പകുതി സമയവും” എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്താണ്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ദൈവത്തെ എതിർക്കുന്ന മൃഗശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ദാനിയേലിന്റെ വിവരണത്തിലാണ് ഈ വാചകം ആദ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. “അവൻ അത്യുന്നതനായവന്നു വിരോധമായി വമ്പു പറകയും അത്യുന്നതനായവന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ ഒടുക്കിക്കളകയും സമയങ്ങളെയും നിയമങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കയും ചെയ്യും; കാലവും കാലങ്ങളും കാലാംശവും അവർ അവന്റെ കയ്യിൽ ഏല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും” (ദാനിയേൽ 7:25).

ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്ന സമാന്തര പ്രവചനങ്ങൾ ഉണ്ട്, എന്നാൽ മറ്റ് തലക്കെട്ടുകളിൽ എന്നതാണ്. വെളി. 12:14-ൽ, ഈ കാലഘട്ടത്തെ “ഒരു സമയവും സമയവും പകുതി സമയവും” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. “ആയിരത്തി ഇരുനൂറ്റി അറുപതു (1260) ദിവസം” (വെളി. 12:6) എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ഇതേ കാലഘട്ടത്തെ നേരത്തെ അധ്യായത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നു. വെളി. 11:2, 3-ൽ “ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ദിവസം” എന്ന പ്രയോഗം “നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസങ്ങൾ” എന്നതിന് തുല്യമാണ്. അങ്ങനെ, മൂന്നര മടങ്ങു കാലയളവ് 42 മാസങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെന്നും അത് 1260 ദിവസങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെന്നും ഒരു “സമയം12 മാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ 360 ദിവസങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തെ ഒരു പ്രവചന വർഷമായി കണക്കാക്കാം.

360 ദിവസങ്ങളോ പന്ത്രണ്ട് 30 ദിവസത്തെ മാസങ്ങളോ ഉള്ള ഒരു പ്രവചന വർഷം, ഒരു ജൂത കലണ്ടർ വർഷമായോ, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ചാന്ദ്ര വർഷമായോ അല്ലെങ്കിൽ 365 ദിവസങ്ങളുള്ള സൗര കലണ്ടർ വർഷമായോ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഒരു പ്രവചന വർഷം എന്നാൽ 360 പ്രവാചക ദിനങ്ങൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, എന്നാൽ ഒരു പ്രവചന ദിനം ഒരു സൗരവർഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെ വിശദീകരിക്കാം: 360-ദിവസത്തെ ഒരു പ്രവചന വർഷം അക്ഷരീയമല്ല, പ്രതീകാത്മകമാണ്; അതിനാൽ അതിന്റെ 360 ദിവസങ്ങൾ പ്രവചനാത്മകമാണ്, അക്ഷരാർത്ഥമല്ല, ദിവസങ്ങൾ. വർഷ-ദിന തത്വമനുസരിച്ച്, നമ്പറിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ. 14:34 ഒപ്പം യെഹെസ്കേൽ. 4:6, പ്രതീകാത്മക പ്രവചനത്തിലെ ഒരു ദിവസം അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വർഷമാണ്. അങ്ങനെ, ഒരു പ്രാവചനിക വർഷം അല്ലെങ്കിൽ “സമയം” എന്നത് 360 അക്ഷരീയവും അതുപോലെ 1260 അല്ലെങ്കിൽ 2300 കാലഘട്ടത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ദാനിയേൽ 7:25-ലെ ചെറിയ കൊമ്പിന്റെ പ്രവചന കാലഘട്ടം ആരംഭിച്ചത് എ.ഡി 538-ൽ റോമിലെ ബിഷപ്പ് തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുത്തതോടെയാണ്. കൃത്യം 1260 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം (1798) നെപ്പോളിയൻ, ബെർത്തിയർ, ഒരു ഫ്രഞ്ച് സൈന്യവുമായി റോമിൽ പ്രവേശിച്ചു. പാപ്പാത്വത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭരണം അവസാനിച്ചതായി അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പോപ്പിനെ ബന്ദിയാക്കി ഫ്രാൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, അവിടെ അദ്ദേഹം പ്രവാസത്തിൽ മരിക്കുകയും ചെയ്തു. 1798-ലെ പാപ്പാത്വത്തിനെതിരായ വിജയം 1260 വർഷത്തെ പ്രവാചകത്വ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തെതായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.