ഒരു സഭാംഗത്തിന് മറ്റുള്ളവരെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ആർക്കാണ് സ്നാനം നൽകാൻ കഴിയുക?

ഒരു സാധാരണ സഭാംഗത്തിന് പുതിയ മനസാന്തരപെട്ടയാളെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ വിശുദ്ധ ശുശ്രൂഷ നടത്താൻ കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരെയും ശുശ്രൂഷകരെയും ബിഷപ്പുമാരെയും ഡീക്കന്മാരെയും നിയമിച്ചതായി ബൈബിൾ കാണിക്കുന്നു. കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ അഭ്യസ്തവിദ്യരായ പുരുഷന്മാരുടെ ആവശ്യകതയാണ് അതിന് കാരണം.

മറ്റുള്ളവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തുന്നതിന്, ഈ ആത്മീയ നേതാക്കൾക്ക് യേശുവിന്റെ മഹത്തായ നിയോഗം നിറവേറ്റാൻ കഴിയണം: “അതിനാൽ നിങ്ങൾ പോയി സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കുക, അവരെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുകയും അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഞാൻ നിന്നോട് കൽപിച്ചതെല്ലാം ആചരിക്കണം” (മത്തായി 28:19,20).

ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും അവരുടെ ജോലിയിൽ ഗുണദോഷവും വിവേകവും പ്രകടിപ്പിക്കാനും മതനേതാക്കൾക്ക് കഴിയണം. ജ്ഞാനത്തെ ആത്മാവിന്റെ ദാനമായി ബൈബിൾ ഊന്നിപ്പറയുന്നു (1 കൊരിന്ത്യർ 12:8), അത് സഭയുടെ നേതാക്കന്മാരിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രകടമാകണം (യാക്കോബ് 1:5).

ഓരോ ആത്മീയ നേതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു (പ്രവൃത്തികൾ 2:4). കൂടാതെ, അവർക്ക് അവരുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ല റിപ്പോർട്ടുണ്ട് (1 തിമോത്തി 5:10; പ്രവൃത്തികൾ 10:22). അവർ സത്യസന്ധതയും ശുദ്ധമായ പ്രശസ്തിയും ഉള്ളവരായിരിക്കണം. അവരുടെ ജീവിതഫലങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം (മത്തായി 7:16).

ഒരു വ്യക്തിയെ നിയമാനുസൃതമായ ഒരു ദൈവവേലക്ക് പരസ്യമായി നിയമിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമമായിരുന്നു കൈകൾ വയ്ക്കൽ. പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചു: “മൂപ്പന്മാരുടെ കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രവചനത്താൽ നിനക്കു ലഭിച്ച ദാനത്തെ അവഗണിക്കരുത്” (1 തിമോത്തി 4:14; 2 തിമോത്തി 1:6).

ആത്മീയ നേതാക്കളുടെ യോഗ്യതകൾ

മതനേതാക്കന്മാരുടെ യോഗ്യതകൾ 1 തിമോത്തി 3:2-14, തീത്തോസ് 1:5-11 എന്നിവയിൽ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:

“അപ്പോൾ ഒരു ബിഷപ്പ് കുറ്റമറ്റവനും, ഒരു ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവും, മിതത്വമുള്ളവനും, സുബോധമുള്ളവനും, നല്ല പെരുമാറ്റമുള്ളവനും, ആതിഥ്യമരുളുന്നവനും, പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനുമായിരിക്കണം; വീഞ്ഞ് ഉപയോഗിക്കാത്തവനും, അക്രമാസക്തമല്ലാത്തവനും, പണത്തോട് അത്യാഗ്രഹമില്ലാത്തവനും, മറിച്ച് സൗമ്യതയുള്ളവനും വഴക്കില്ലാത്തവനും, മോഹിക്കാത്തവനും; സ്വന്തം ഭവനം നന്നായി ഭരിക്കുന്നവൻ, തന്റെ മക്കളെ എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടും കൂടി നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് (ഒരു മനുഷ്യന് സ്വന്തം ഭവനം ഭരിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ എങ്ങനെ പരിപാലിക്കും?); അഹങ്കാരത്താൽ വീർപ്പുമുട്ടി പിശാചിന്റെ അതേ ശിക്ഷാവിധിയിൽ അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരു തുടക്കക്കാരനല്ല.

“അവൻ നിന്ദയിലും പിശാചിന്റെ കെണിയിലും അകപ്പെടാതിരിക്കാൻ പുറത്തുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ നല്ല സാക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ ഡീക്കൻമാർ ഭക്തിയുള്ളവരും, ഇരുനാവുള്ളവരും, അധികം വീഞ്ഞ് കുടിക്കാത്തവരും, പണത്തോടുള്ള അത്യാഗ്രഹമില്ലാത്തവരും, ശുദ്ധമായ മനസ്സാക്ഷിയോടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ രഹസ്യം മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരും ആയിരിക്കണം. എന്നാൽ ആദ്യം ഇവയും പരീക്ഷിക്കപെടട്ടെ; അപ്പോൾ അവർ കുറ്റമറ്റവരായി ഡീക്കൻമാരായി സേവിക്കട്ടെ. അതുപോലെ, അവരുടെ ഭാര്യമാർ ഭക്തിയുള്ളവരായിരിക്കണം, പരദൂഷണം പറയുന്നവരല്ല, മിതത്വമുള്ളവരും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിശ്വസ്തരുമായിരിക്കണം… അവരുടെ മക്കളെയും സ്വന്തം വീടുകളെയും നന്നായി ഭരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.