ഒരു വ്യക്തി മരിച്ചാൽ ഉടൻ ദൈവത്തോടൊപ്പം പോകുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


മരണം അബോധാവസ്ഥയാണ്

നീതിമാൻ മരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തോടൊപ്പമുണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നില്ല, എന്നാൽ പുനരുത്ഥാന ദിനത്തിൽ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നതിനായി അവൻ തൻറെ ശവക്കുഴിയിൽ തുടരുമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ബൈബിൾ മരണത്തെ “ഉറക്കത്തിന്റെ” അവസ്ഥയായി സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നു (യോഹന്നാൻ 11:11-14; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 13:3; പ്രവൃത്തികൾ 7:60; ഇയ്യോബ് 14:12; ദാനിയേൽ 12:2). മരിച്ചവൻ ലോകാവസാനത്തിലെ കർത്താവിന്റെ മഹത്തായ ദിവസം വരെ ഉറങ്ങുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു, “സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, മരിച്ചവർ ദൈവപുത്രന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു, ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നു; കേൾക്കുന്നവർ ജീവിക്കും” (യോഹന്നാൻ 5:25).

മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്ഥാനം

കർത്താവ് അവരെ ഉയിർപ്പിക്കുന്നതുവരെ മരിച്ചവർ അവരുടെ ശവക്കുഴികളിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ ഉറങ്ങുന്നു (യോഹന്നാൻ 11:11-14). ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണശേഷം “ആത്മാവിന്” എന്തെങ്കിലും ജീവനോ ജ്ഞാനമോ വികാരമോ ഉണ്ടെന്ന് ഒരു ബൈബിളിലും പരാമർശമില്ല. മരണത്തിൽ, മനുഷ്യർ യാതൊരു പ്രവർത്തനമോ അറിവോ ഇല്ലാതെ പൂർണ്ണമായും അബോധാവസ്ഥയിലാണ്. ഒരു വ്യക്തി: മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 104:29), ഒന്നും അറിയുന്നില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:5), മാനസിക ശക്തികളില്ല (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 146:4), ഭൂമിയിലെ ഒന്നിനോടും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:6), ഇല്ല. ജീവിക്കുക (2 രാജാക്കന്മാർ 20:1), ശവക്കുഴിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു (ഇയ്യോബ് 17:13), അത് പുനരുത്ഥാനം വരെ തുടരുന്നില്ല (ഇയ്യോബ് 14:1, 2) (1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-53).

മരണസമയത്ത് ആളുകളെ സ്വർഗത്തിലേക്കോ നരകത്തിലേക്കോ കൊണ്ടുപോയാൽ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ധൈര്യപ്പെട്ടു ശരീരം വിട്ടു കർത്താവിനോടുകൂടെ വസിപ്പാൻ അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു (2 കൊരിന്ത്യർ 5:8). ബൈബിൾ പ്രസ്‌താവിക്കുന്നു, “ദാവീദ്, അവൻ മരിച്ചവനും അടക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടവനും ആകുന്നു, അവന്റെ ശവകുടീരം ഇന്നും നമ്മോടുകൂടെയുണ്ട്… ദാവീദ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കയറിയിട്ടില്ല” (പ്രവൃത്തികൾ 2:29,34). ദാവീദ് ഒരു നീതിമാനായ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അവൻ ഇതുവരെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ദാവീദ് മൂവായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മരിച്ചു – അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഒരു നിമിഷം പോലെ തോന്നും, അവൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും യേശു വരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

അപ്പോൾ, ദൈവത്തിലേക്ക് എന്താണ് പോകുന്നത്?

മരണത്തിൽ ജീവശ്വാസം (ജീവന്റെ ശക്തി) മാത്രമേ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ദേഹി (വ്യക്തിത്വം, സ്വഭാവം) ശവക്കുഴിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ദേഹി ഒരു ജീവിയാണ്. സൃഷ്ടിയിൽ, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ആത്മാവ്, പൊടി, ജീവശ്വാസം എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നു. “ദൈവമായ കർത്താവ് നിലത്തെ പൊടികൊണ്ടു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി, അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി; മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായിത്തീർന്നു” (ഉൽപത്തി 2:7). ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കളും ചേരുന്നതുവരെ, ഒരു ദേഹി നിലവിലില്ല.

മലയാളം ബൈബിളിൽ (സോൾ soul) എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തെ (spirit) ആത്മാവ് എന്ന് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് തെറ്റിദ്ധാരണക്കു ഇടവരുത്തുന്നത്.) സോൾ = ദേഹിയാണ് ആത്മാവല്ല.

മരണസമയത്ത്, ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിയുന്നു. ശരീരം പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു, ശ്വാസം ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ദേഹി എവിടെയും പോകുന്നില്ല, അത് നിലനിൽക്കില്ല. “അപ്പോൾ പൊടി പഴയതുപോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങും; ആത്മാവ് അഥവാ ജീവൻ അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങും” (സഭാപ്രസംഗി 12:7). മരണസമയത്ത് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ആത്മാവ് ജീവന്റെ ശ്വാസമാണ്, അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല.

ബൈബിൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, “ആത്മാവ്”, “ശ്വാസം” എന്നീ വാക്കുകൾ ഒന്നുതന്നെയാണ്: “എപ്പോഴും എന്റെ ശ്വാസം എന്നിലുണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലാണ്” (ഇയ്യോബ് 27:3). ശ്വാസം ഉള്ള നാസാരന്ധ്രത്തിലാണ് ആത്മാവ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ആത്മാവ് ജീവന്റെ ശ്വാസമാണ്, ശരീരമില്ലാത്ത ആത്മാവല്ല.

മനുഷ്യൻ മർത്യനാണ്

മരിക്കാത്ത, അനശ്വരമായ ആത്മാവ് എന്ന ആശയം ബൈബിളിന് എതിരാണ്, അത് ആത്മാക്കൾ മരണത്തിന് വിധേയമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു (യെഹെസ്കേൽ 18:20). മനുഷ്യൻ മർത്യനാണ് (ഇയ്യോബ് 4:17). ദൈവം മാത്രമാണ് അനശ്വരൻ (1 തിമോത്തി 6:15, 16). പുനരുത്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ആളുകൾക്ക് അനശ്വര ശരീരം നൽകൂ (1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-53).

മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക: https://bibleask.org//bible-answers/112-the-intermediate-state/

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Tea

Leave a Comment