ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ ദേഹി എവിടെ പോകുന്നു?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


മരണത്തിൽ ദേഹി എവിടെ പോകുന്നു?

ദേഹി ഒരു ജീവിയാണ്. സൃഷ്ടിയിൽ, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് ദേഹി, പൊടി, ജീവശ്വാസം എന്നിവ ചേർന്ന് ദേഹി ഉണ്ടാകുന്നു.. ഈ രണ്ടു വസ്തുക്കളും ചേരുന്നതുവരെ, ഒരു ദേഹി നിലനിൽക്കില്ല. “ദൈവമായ കർത്താവ് നിലത്തെ പൊടികൊണ്ടു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി, അവന്റെ മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി; മനുഷ്യൻ ജീവനുള്ള ദേഹിയായിതീർന്നു” (ഉൽപത്തി 2:7). ഉല്പത്തി 7:21,22-ൽ കാണുന്നതുപോലെ “ജീവന്റെ ശ്വാസം” എന്ന പദം മൃഗങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മരണസമയത്ത്, ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിയുന്നു. ശരീരം പൊടിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു, ശ്വാസം ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ദേഹി എവിടെയും പോകുന്നില്ല, അത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല. “അപ്പോൾ പൊടി പഴയതുപോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങും; ആത്മാവ് അതിനെ നൽകിയ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കു മടങ്ങും” (സഭാപ്രസംഗി 12:7). മരണസമയത്ത് ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ആത്മാവ് ജീവശ്വാസമാണ്.

ശരീരം (പൊടി) + ശ്വാസം (അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ്) = ജീവൻ (ദേഹി)
ശരീരം (പൊടി) – ശ്വാസം (അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവ്) = മരണം (ദേഹിയില്ല )

ബൈബിൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, “ആത്മാവ്”, “ശ്വാസം” എന്നീ വാക്കുകൾ ഒന്നുതന്നെയാണ്: “എപ്പോഴും എന്റെ ശ്വാസം എന്നിലുണ്ട്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ നാസാരന്ധ്രങ്ങളിലാണ്” (ഇയ്യോബ് 27:3). ശ്വാസം ഉള്ള നാസാരന്ധ്രത്തിലാണ് ആത്മാവ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന ആത്മാവ് ജീവന്റെ ശ്വാസമാണ്, ശരീരമില്ലാത്ത ദേഹിയല്ല. തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഒരിടത്തും ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണശേഷം “ആത്മാവിന്” ജീവനോ ജ്ഞാനമോ വികാരമോ ഇല്ല. ഇത് “ജീവന്റെ ശ്വാസം” ആണ്, അതിൽ കൂടുതലൊന്നുമില്ല.

മരണശേഷം ഒരു ദേഹി: മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 104:29), ഒന്നും അറിയുന്നില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:5), മാനസിക ശക്തികളില്ല (സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 146:4), ഭൂമിയിലുള്ള ഒന്നിനോടും യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല (സഭാപ്രസംഗി 9:6), ജീവിക്കുന്നില്ല (2 രാജാക്കന്മാർ 20:1), ശവക്കുഴിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു (ഇയ്യോബ് 17:13), തുടരുന്നില്ല (ഇയ്യോബ് 14:1, 2).

ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണശേഷം “ആത്മാവിന്” എന്തെങ്കിലും ജീവനോ ജ്ഞാനമോ വികാരമോ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളിലും പരാമർശമില്ല. അന്ത്യനാളിലെ പുനരുത്ഥാന ദിനത്തിൽ കർത്താവ് അവരെ ഉയിർപ്പിക്കുന്നതുവരെ (യോഹന്നാൻ 11:11-14) മരിച്ചവർ അവരുടെ ശവക്കുഴികളിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ ഉറങ്ങുന്നു (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 4:16, 17; 1 കൊരിന്ത്യർ 15:51-53).

മരിക്കാത്ത, അനശ്വരമായ ദേഹി എന്ന ആശയം ബൈബിളിന് എതിരാണ്, അത് ആത്മാക്കൾ മരണത്തിന് വിധേയമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു (യെഹെസ്കേൽ 18:20). മനുഷ്യൻ മർത്യനാണ് (ഇയ്യോബ് 4:17). ദൈവം മാത്രമാണ് അനശ്വരൻ (1 തിമോത്തി 6:15, 16). ബൈബിളിൽ, ദൃഷ്ടാന്തരൂപമായ പ്രയോഗത്തിലല്ലാതെ, ദേഹി ശരീരത്തിനകത്തും പുറത്തും പോകുന്നില്ല; ശരീരത്തിന് പുറത്ത് അതിന് സ്വതന്ത്രമായ അസ്തിത്വവുമില്ല. ദൈവം ജീവന്റെ ശ്വാസം (ജീവന്റെ ദിവ്യ തീപ്പൊരി) ശരീരത്തിൽ ചേർത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ബോധമുള്ള ജീവനാണ് ദേഹി.

മരിച്ചവരുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബൈബിൾ പഠനത്തിന്, പരിശോധിക്കുക:

  1. ഇടക്കുള്ള അവസ്ഥ

ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ

  1. ബൈബിൾ മരണത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഏത് രൂപത്തിലാണ്? “എന്നാൽ സഹോദരന്മാരേ, ഉറങ്ങുന്നവരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അജ്ഞരായിരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ … വായന തുടരുക112. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്

BibleAsk

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.