ഒരു വിശ്വാസി ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും?

Author: BibleAsk Malayalam


ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

ചിലർ ചോദിക്കുന്നു: അങ്ങേയറ്റത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഒരു വിശ്വാസി ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകുമോ? “നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും” (ഗലാത്യർ 3:11) എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു. സാധാരണയായി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെടും.

“നീ കൊല്ലരുത്” (പുറപ്പാട് 20:13) എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ആത്മഹത്യ പാപമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ദൈവം ജീവദാതാവാണ്. അവൻ ജീവൻ നൽകുന്നു, അവൻ അതിനെ എടുത്തുകളയുന്നു (ഇയ്യോബ് 1:21). ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല. ക്രിസ്ത്യാനികൾ തങ്ങളുടെ വിധി ദൈവത്തിനു സമർപ്പിക്കണം, “എന്റെ സമയം നിന്റെ കൈകളിലാണ്” (സങ്കീർത്തനം 31:15).

ശലോമോൻ (സഭാപ്രസംഗി 2:17), ഏലിയാവ് (1 രാജാക്കന്മാർ 19:4), യോനാ (യോനാ 4:8), പൗലോസ് (2 കൊരിന്ത്യർ 1:8) എന്നിങ്ങനെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ ചിലർക്ക് ജീവിതത്തിൽ കടുത്ത നിരാശ തോന്നി. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പുരുഷന്മാരൊന്നും ആത്മഹത്യ ചെയ്തിട്ടില്ല. ദൈവം അവരെയെല്ലാം തന്റെ കൃപയാലും ശക്തിയാലും താങ്ങിനിർത്തി (2 കൊരിന്ത്യർ 1:3).

നമ്മുടെ എല്ലാ ഭാരങ്ങളും വഹിക്കുമെന്ന് യേശു വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അവൻ പറഞ്ഞു: “അദ്ധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരുമായ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാം” (മത്തായി 11:28). “കർത്താവിന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഏവനും രക്ഷിക്കപ്പെടും” (റോമർ 10:13) കഷ്ടത അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പ്രത്യാശയുണ്ട്.

ദൈവം തന്റെ മക്കളെ മരണം വരെ സ്നേഹിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 3:16) അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ സമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും നൽകാൻ അവൻ തയ്യാറാണ്. ദാവീദ് പ്രവാചകൻ വിശ്വാസികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, “ഞാൻ മരണത്തിന്റെ നിഴൽ താഴ്വരയിലൂടെ നടന്നാലും, ഞാൻ ഒരു തിന്മയെയും ഭയപ്പെടുകയില്ല; നീ എന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടല്ലോ; നിന്റെ വടിയും കോലും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 23:4).

അതിനാൽ, വിശ്വാസി പരാജയം സമ്മതിക്കാതെ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നിലനിർത്തണം, കാരണം “അവൻ ഹൃദയം തകർന്നവരെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും അവരുടെ മുറിവുകൾ കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 147:3). “കരച്ചിൽ ഒരു രാത്രി വരെ നിലനിൽക്കും, പക്ഷേ സന്തോഷം പ്രഭാതത്തിൽ വരുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 30:5).

എന്നിരുന്നാലും, മറ്റുള്ളവരെ രക്ഷിക്കാൻ തന്റെ ജീവൻ ത്യജിച്ച ശിംശോനെ പ്പോലെ അപൂർവമായ വ്യത്യസ്തതകളും ഉണ്ട് (ന്യായാധിപന്മാർ 16:30). അത്തരം വ്യക്തികൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നിരാശയേക്കാൾ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രേരണ കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഈ മരണം സ്വയം ത്യാഗത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, നിരാശയല്ല.

മാനസിക വിഭ്രാന്തിയോ ശരീരത്തിലുണ്ടായ രാസമാറ്റമോ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമായി ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച മറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികളുമുണ്ട്. ഈ കേസുകൾ വിധിക്കാനും അവയുടെ ശാശ്വതമായ വിധി തീരുമാനിക്കാനും ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ, കാരണം അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ വായിക്കാനും അവരുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്താനും അവനു മാത്രമേ കഴിയൂ. ലോകത്തിനു വേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ചവൻ ഏറ്റവും ന്യായമായ ന്യായാധിപനായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം (യോഹന്നാൻ 15:13).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment