ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ നേതാവിനെയും വ്യാജനെയും എങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ നേതാവും തെറ്റായ ഒരാളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
ബൈബിൾ പറയുന്നു: “എല്ലാം ശോധന ചെയ്യുക; നല്ലതു മുറുകെ പിടിക്കുക” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:21). ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ നേതാവും തെറ്റായ ഒരാളും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ദൈവം നമുക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്:

1-സഭയുടെ ആത്മീയ നേതാവ് ജീവിതത്തിലും വാക്കിലും ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കണം. “പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, എല്ലാ ആത്മാവിനെയും വിശ്വസിക്കരുത്, എന്നാൽ ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. എന്തെന്നാൽ, അനേകം കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ലോകത്തിലേക്കു പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ അറിയുന്നു: യേശുക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഏറ്റുപറയുന്ന എല്ലാ ആത്മാവും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്, യേശുക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഏറ്റുപറയാത്ത എല്ലാ ആത്മാവും ദൈവത്തിൻ്റേതല്ല. ഇതാണ് എതിർക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആത്മാവ്, വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലുണ്ട്” (1 യോഹന്നാൻ 4:1-3).

കൂടാതെ, അവൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വം അംഗീകരിക്കുകയും ഏറ്റുപറയുകയും വേണം. “യേശു ക്രിസ്തുവാണെന്ന് നിഷേധിക്കുന്നവനല്ലാതെ മറ്റാരാണ് നുണയൻ? അവൻ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും നിഷേധിക്കുന്ന എതിർക്രിസ്തു ആകുന്നു” (1 യോഹന്നാൻ 2:22, 23).

2-ആത്മീയ നേതാവിൻ്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ തിരുവെഴുത്തുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണം. “ഇവർ തെസ്സലോനിക്കയിലുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതൽ നീതിമാനായിരുന്നു, കാരണം അവർ വചനം എല്ലാ സന്നദ്ധതയോടെയും സ്വീകരിച്ചു, ഇതെല്ലാം അങ്ങനെയാണോ എന്ന് അറിയാൻ ദിവസവും തിരുവെഴുത്തുകൾ പരിശോധിച്ചു” (പ്രവൃത്തികൾ 17:11); “എന്നാൽ ഞങ്ങളോ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ദൂതനോ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിച്ചതല്ലാതെ മറ്റേതെങ്കിലും സുവിശേഷം നിങ്ങളോട് അറിയിച്ചാലും അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ. ഞങ്ങൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ അവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ” (ഗലാത്യർ 1:8, 9).

3-ആത്മീയ നേതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും പഠിപ്പിക്കലിൻ്റെയും ഫലം നല്ലതായിരിക്കണം. “നല്ല വൃക്ഷത്തിന് ചീത്ത ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയില്ല, ചീത്ത വൃക്ഷത്തിന് നല്ല ഫലം കായ്ക്കാൻ കഴിയില്ല. നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും വെട്ടി തീയിൽ ഇടുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഫലങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ അവരെ അറിയും” (മത്തായി 7:18-20).

4-ആത്മീയ നേതാവിന് നല്ല കുടുംബരേഖ ഉണ്ടായിരിക്കണം. “അപ്പോൾ ഒരു ബിഷപ്പ് കുറ്റമറ്റവനും ഒരു ഭാര്യയുടെ ഭർത്താവും ആയിരിക്കണം… അവരുടെ മക്കളെയും സ്വന്തം വീടുകളെയും നന്നായി ഭരിക്കുന്നവനായിരിക്കണം” (1 തിമോത്തി 3:2, 12).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവൻ്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments