ഒരു മനുഷ്യന് പിതാവായ ദൈവത്തെ കണ്ടു ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


മനുഷ്യന് പിതാവായ ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയുമോ?

ഒരു മനുഷ്യനും പിതാവായ ദൈവത്തെ കാണാനും അതിജീവിക്കാനും കഴിയില്ല. പഴയനിയമത്തിൽ, ഇസ്രായേലിന്റെ മഹാനായ നിയമദാതാവായ മോശയെപ്പോലും പിതാവായ ദൈവത്തെ കാണാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇനിപ്പറയുന്നവ വായിക്കുന്നു, “കർത്താവ് അഗ്നിയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. നിങ്ങൾ വാക്കുകളുടെ ശബ്ദം കേട്ടു, പക്ഷേ രൂപം കണ്ടില്ല; നിങ്ങൾ ഒരു ശബ്ദം മാത്രമാണ് കേട്ടത്” (ആവർത്തനം 4:12).

പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം മുഴുവൻ കാണണമെന്ന് മോശ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ (പുറപ്പാട് 33:18), അവന്റെ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ടു. കർത്താവ് അവനോട് അരുളിച്ചെയ്തു: നിനക്ക് എന്റെ മുഖം കാണാൻ കഴിയില്ല; ആരും എന്നെ കണ്ടു ജീവിക്കുകയില്ല” (പുറപ്പാട് 33:20). പകരം, കർത്താവ് തന്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മോശെ ദൈവത്തിന്റെ കരത്താൽ മൂടപ്പെട്ടു, “കർത്താവേ, ദൈവം, കരുണയും കൃപയുമുള്ളവൻ; ദീർഘക്ഷമയും മഹാദയയും വിശ്വസ്തതയുമുള്ളവൻ. ആയിരം ആയിരത്തിന്നു ദയ പാലിക്കുന്നവൻ; അകൃത്യവും അതിക്രമവും പാപവും ക്ഷമിക്കുന്നവൻ . പാപം, ഒരു തരത്തിലും കുറ്റബോധം ഇല്ലാതാക്കുന്നില്ല” (പുറപ്പാട് 34:6, 7). “ദൈവത്തെ ആരും ഒരു കാലത്തും കണ്ടിട്ടില്ല” (യോഹന്നാൻ 1:18) എന്ന പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു അതേ സത്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. അവൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു: “ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു വന്നവൻ മാത്രമേ പിതാവിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള” (യോഹന്നാൻ 6:46). പാപികൾക്ക് പിതാവായ ദൈവത്തെ മുഖാമുഖം കാണാനും ജീവിക്കാനും കഴിയില്ല. ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശവകുടീരത്തിൽ ഒരു ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ, റോമൻ പടയാളികൾ “മരിച്ചവരെപ്പോലെ ആയിത്തീർന്നു” (മത്തായി 28: 4), പാപിയായ മനുഷ്യൻ പിതാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കാം? ചിലർ ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് (യോഹന്നാൻ 1:14), എന്നാൽ, ദർശനത്തിലല്ലാതെ ആരും ദൈവിക വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ടില്ല (യെശയ്യാവ് 6:5). ക്രിസ്തു പിതാവിനെ വെളിപ്പെടുത്താൻ വന്നു, എല്ലാ പ്രായോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും, അവനെ കണ്ടവർ പിതാവിനെ കണ്ടു. “നിങ്ങൾ എന്നെ അറിഞ്ഞു എങ്കിൽ എന്റെ പിതാവിനെയും അറിയുമായിരുന്നു; ഇന്നുമുതൽ നിങ്ങൾ അവനെ അറിയുന്നു; അവനെ കണ്ടുമിരിക്കുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു. ഫിലിപ്പൊസ് അവനോടു: കർത്താവേ, പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്കു കാണിച്ചു തരേണം; എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കു മതി എന്നു പറഞ്ഞു. യേശു അവനോടു പറഞ്ഞതു: ഞാൻ ഇത്രകാലം നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിഞ്ഞില്ലയോ ഫിലിപ്പൊസേ? എന്നെ കണ്ടവൻ പിതാവിനെ കണ്ടിരിക്കുന്നു; പിന്നെ പിതാവിനെ ഞങ്ങൾക്കു കാണിച്ചുതരേണം എന്നു നീ പറയുന്നതു എങ്ങനെ? ഞാൻ പിതാവിലും പിതാവു എന്നിലും ആകുന്നു എന്നു നീ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലയോ? ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്ന വചനം സ്വയമായിട്ടല്ല സംസാരിക്കുന്നതു; പിതാവു എന്നിൽ വസിച്ചുകൊണ്ടു തന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു.” (യോഹന്നാൻ 14:7- 10).

പുറപ്പാട് 33:11 പുറപ്പാട് 33:20 ന് വിരുദ്ധമാണോ?

പുറപ്പാട് 33:11 പറയുന്നു, “ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിക്കുന്നതുപോലെ കർത്താവ് മോശയോട് മുഖാമുഖം സംസാരിച്ചു.” ഈ വാക്യത്തിൽ, ബൈബിൾ പറയുന്നത് പുത്രനായ ദൈവത്തെ “ജഡത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി”, അവന്റെ അവതാരത്തിന് മുമ്പുള്ള യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലും അങ്ങനെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവന്റെ മഹത്വത്തിലും. എന്നാൽ പുറപ്പാട് 33:20-ൽ, ബൈബിളിൽ പിതാവായ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് അവന്റെ മങ്ങാത്ത മഹത്വത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു.

പഴയനിയമത്തിൽ യേശുവിൻറെ രൂപത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യരോട് സംസാരിച്ചതായി ബൈബിളിൽ ധാരാളം വാക്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ചിലത് ഇവയാണ്: അബ്രഹാം (ഉല്പത്തി 18:1-3), ജേക്കബ് (ഉൽപത്തി 32:24-25, 30), ജോഷ്വ (ജോഷ്വ 5:14, 15), ഗിദെയോൻ (ന്യായാധിപന്മാർ 6:22; 13:22), ദാനിയേൽ (ദാനിയേൽ 3:25) മുതലായവ. പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യരോട് യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിലും സംസാരിച്ചു (യോഹന്നാൻ 1:18; 6:46; 1 തിമോത്തി 1:17; 1 യോഹന്നാൻ 4:12).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment