ഒരു മത്സരിയായ മകനെ കല്ലെറിയുന്നത് മോശൈക ന്യായപ്രമാണത്തിൽ അനുവദിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട്?

Author: BibleAsk Malayalam


ഒരു മകനെ കല്ലെറിയുന്ന ഭാഗം ഒരു സന്ദർഭത്തിലൂടെ വായിക്കാം:

ഒരു മനുഷ്യന് തന്റെ പിതാവിന്റെ ശബ്ദമോ അമ്മയുടെ ശബ്ദമോ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും അവനെ ശിക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള, ധിക്കാരിയായ ഒരു മകൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവനെ പിടിക്കും. അവനെ അവന്റെ പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരുടെ അടുക്കൽ, അവന്റെ പട്ടണത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു. അവർ അവന്റെ പട്ടണത്തിലെ മൂപ്പന്മാരോടു: നമ്മുടെ ഈ മകൻ ദുശ്ശാഠ്യമുള്ളവനും മത്സരിയുമാണ്; അവൻ നമ്മുടെ ശബ്ദം അനുസരിക്കുകയില്ല; അവൻ ആർത്തിയും കുടിയനുമാണ്.’ അപ്പോൾ അവന്റെ പട്ടണത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളും അവനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലേണം; അങ്ങനെ നീ നിന്റെ ഇടയിൽനിന്നു ദോഷം നീക്കിക്കളയും; യിസ്രായേലൊക്കെയും കേട്ടു ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യും” (ആവർത്തനം 21:18-21).

കല്ലെറിയുന്ന ഈ ഭാഗം ഒരു വിമത പുത്രനെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, അവനിൽ വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഗുണങ്ങൾ അവശേഷിക്കുന്നില്ല. അവനെ നവീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് സാധ്യമായ എല്ലാ രീതികളും അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ തീർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ അവൻ “ശാഠ്യമുള്ളവനും” “വിമതനും” “നീരസക്കാരനും” “അനുസരണക്കേടുമുള്ളവനും” ആണ്.

എല്ലാത്തിനുമുപരി, കല്ലെറിയാൻ യോഗ്യനായ മകനെ വചനം അത്യാഗ്രഹിയായി വിവരിക്കുന്നു, അതിനർത്ഥം “കഷ്ടം”, “കലാപം ഭക്ഷണപ്രീയൻ” എന്നാണ്. അകാരണമായി ആഡംബരം കാണിക്കുക, ഒരാളുടെ ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും ധൂർത്തടിക്കുക എന്ന ആശയത്തെയാണ് ഈ വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

മകനെ ശിക്ഷിക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 19:18), വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ അവരെ അനുവദിച്ചില്ല. ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ വിധിയിൽ നിന്നോ മോശമായ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നോ മകനെ സംരക്ഷിക്കാൻ, ഇത്രയും കഠിനമായ ശിക്ഷ നടപ്പാക്കുന്നത് പിതാവിന്റെ വിധിക്ക് വിടരുതെന്ന് കർത്താവ് നിർദ്ദേശിച്ചു; എന്നാൽ വിസ്താരത്തിനും വിചാരണയ്ക്കും ശേഷം നഗരത്തിലെ മൂപ്പന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു അത്.

ദൈവം സ്നേഹമാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:8), എന്നാൽ അവൻ നീതിമാനുമാണ് (യെശയ്യാവ് 61:8). നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ സ്വയം ത്യാഗം ചെയ്യുന്നിടത്തോളം ദൈവം നമ്മെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്നാൽ നിത്യരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിന് നമ്മെ ശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും അവൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. മാതാപിതാക്കളോട് അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നത് വളരെ ഗുരുതരമായ കുറ്റമാണ്, അത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതിയ പത്ത് കൽപ്പനകളിലെ അഞ്ചാമത്തെ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നു (പുറപ്പാട് 20:12).

മോശയുടെ കാലത്തെ പാപത്തിനുള്ള കർശനമായ ശിക്ഷ, തങ്ങളുടെ പുറജാതീയ അയൽവാസികളുടെ അശുദ്ധമായ ആചാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ആളുകളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചു, അത് അവരെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുമായിരുന്നു. കാൻസർ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുമ്പോൾ, രോഗം ബാധിച്ച പ്രദേശം മുറിച്ചു മാറ്റണം, അല്ലാത്തപക്ഷം രോഗം പടർന്ന് ശരീരം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കും.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment