ഒരു പാസ്റ്ററില്ലാത്ത സ്വകാര്യ സ്നാനം ദൈവത്തിന് സ്വീകാര്യമാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ബൈബിൾ സ്നാനം

യേശു പറഞ്ഞു, “ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോടു കല്പിച്ചതു ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഉപദേശിച്ചുംകൊണ്ടു സകലജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊൾവിൻ; ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാനാളും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടു” എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു” മത്തായി 28:19,20).

ക്രിസ്ത്യൻ സ്നാനത്തിന്റെ ആചാരം ഒരു പ്രതീകമാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും (പ്രവൃത്തികൾ 8:37; റോമർ 10:9) പാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ (പ്രവൃത്തികൾ 2:38; മത്തായി 19:18), സ്നാനത്തിന് അവന് ഒരു വിലയുമില്ല. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ശുശ്രുഷ സ്വീകരിക്കുന്നവന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള മത വിശ്വാസമല്ലാതെ, ഈ ശുശ്രുഷയിൽ ഒരു രക്ഷാകര ശക്തിയില്ല.

സ്നാനം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുപോലെ ക്രിസ്തു കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കാൻ മനുഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതും പ്രധാനമാണ്. വാസ്‌തവത്തിൽ, ക്രിസ്തുവിലുള്ള
സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിരന്തരമായ വളർച്ച ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പത്രോസ് പഠിപ്പിച്ചു, “എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയിലും അറിവിലും വളരുക. ഇന്നും എന്നേക്കും അവനു മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ആമേൻ” (2 പത്രോസ് 3:18).

ബൈബിൾ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ സ്നാനങ്ങൾ നടത്തുന്നു

ഇടയന്മാരെയും മൂപ്പന്മാരെയും ഡീക്കന്മാരെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവരുടെ മേൽ കൈ വയ്ക്കാൻ ദൈവം ശിഷ്യന്മാരെ നിയമിച്ചു ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശുശ്രൂഷാ ചുമതലകളും അതിനുശേഷം സ്നാന ശുശ്രൂഷയും നടത്താൻ കഴിയും. സ്നാന അപേക്ഷകരെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം സ്നാനശുശ്രുഷ നടത്തുന്നവർക്ക് ഉണ്ട്. സ്നാനത്തിനു മുമ്പും ശേഷവും പ്രബോധനത്തിന്‌ അതിപ്രധാനമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്‌. സുവിശേഷത്തിന്റെ മഹത്തായ സത്യങ്ങളിൽ മതിയായ ,
നിർദ്ദേശമില്ലാതെ യഥാർത്ഥ മതപരമായ ജീവിതം ഉണ്ടാകില്ല.

അതിനാൽ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പുതിയ വിശ്വാസികളെ ഒരുക്കുന്നതിന് മതനേതാക്കൾ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ അറിവിൽ പൂർണ്ണമായി സജ്ജരായിരിക്കണം. വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചതായി ബൈബിളിൽ ഒരു രേഖകളും ഇല്ല. ഈ സേവനം ചെയ്യാൻ ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്കായി ഈ ആചാരം നിക്ഷിപ്തമാണ്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment