ഒരു നായയുമായുള്ള കാനാന്യ സ്ത്രീയോട് ? യേശുവിന് തുല്യതയുണ്ടോ?

Author: BibleAsk Malayalam


കനാന്യ സ്ത്രീയുടെ കഥയിലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, യഹൂദരല്ലാത്തവരെ സമീപിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പാഠം ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു, സാധാരണ യഹൂദ മനോഭാവവും തൻറെ സ്വന്തം മനോഭാവവും തമ്മിലുള്ള വൈരുദ്ധ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ഇത് ചെയ്തു (വാക്യം 21). സാധാരണ യഹൂദ നിയമ അധ്യാപകൻ, ശിഷ്യന്മാർ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ, യാചിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ അവളുടെ അഭ്യർത്ഥന അനുവദിക്കാതെ പറഞ്ഞയയ്ക്കുക. നേരെമറിച്ച്, തന്നെ തേടിയെത്തിയ വിജാതീയരെ സഹായിക്കാൻ യേശു തന്റെ സന്നദ്ധത കാണിച്ചു. യഹൂദന്മാർക്ക് വിജാതീയരോട് തോന്നിയിരുന്ന നിഷേധം യേശു സ്വീകരിച്ചില്ല (മത്താ. 15:22, 26). സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ പദവികൾക്ക് അവർ എങ്ങനെ യോഗ്യരാണെന്ന് അവൻ കാണിച്ചുതന്നു (ലൂക്കാ 4:26, 27).

വിജാതീയർക്ക് രക്ഷയുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയാൽ അത് പാഴാകുമെന്ന് യഹൂദർ വിശ്വസിച്ചു. അതിനാൽ, “കുട്ടികളുടെ അപ്പം എടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾക്ക് എറിയുന്നത് നല്ലതല്ല” (മത്തായി 15:26) എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവളുടെ ഉറച്ച വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ക്രിസ്തു സ്ത്രീയോട് അവഹേളന മനോഭാവം സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീക്ക് യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആർദ്രമായ അനുകമ്പ അനുഭവപ്പെട്ടു. റബ്ബിമാർ ചെയ്യുമായിരുന്നതുപോലെ അവളെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനുപകരം അവൻ അവളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത തന്നെ അവളുടെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം അവൻ അവൾക്ക് നൽകി. അവൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും തുടരുകയും ചെയ്താൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിന് തന്റെ ഹൃദയാഭിലാഷം നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് അവൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു (മർക്കോസ് 1:40).

അവന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ നിരുത്സാഹപ്പെടുന്നതിനുപകരം, സ്ത്രീ മറുപടി പറഞ്ഞു, “അതെ, കർത്താവേ, എന്നിരുന്നാലും ചെറിയ നായ്ക്കൾ പോലും തങ്ങളുടെ യജമാനന്മാരുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന നുറുക്കുകൾ തിന്നുന്നു” (വാക്യം 27). അവളുടെ വിശ്വാസം പരാജയപ്പെടില്ലെന്ന് യേശുവിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു (1 കൊരി. 10:13). അഹങ്കാരവും സാമൂഹിക മുൻവിധിയും അവളെ തടഞ്ഞില്ല. അവളുടെ വിശ്വാസവും സ്ഥിരോത്സാഹവും ശരിക്കും പ്രശംസനീയമായിരുന്നു.

“അപ്പോൾ യേശു അവളോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു: സ്ത്രീയേ, നിന്റെ വിശ്വാസം വലുതാണ്! നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നിനക്കു ഭവിക്കട്ടെ. ആ നാഴിക മുതൽ അവളുടെ മകൾ സുഖം പ്രാപിച്ചു” (വാക്യം 28). അവൾ പരീക്ഷ വിജയിച്ചു; അവളുടെ വിശ്വാസം ഉറച്ചു, ആ നിമിഷം മുതൽ അവളുടെ മകൾ സുഖം പ്രാപിച്ചു. അവളുടെ വിശ്വാസം “മഹത്തായത്” ആയതിനാൽ അവൾ ഒരു വിജാതീയയായത് പരിഗണിക്കാതെ അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവൾക്കു ലഭിച്ചുവെന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ കാണിക്കാൻ യേശു ആഗ്രഹിച്ചു. വാസ്‌തവത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ അറിവിന്റെ എല്ലാ പദവികളും ഉണ്ടായിരുന്ന പല യഹൂദന്മാരേക്കാളും ശക്തമായിരുന്നു അവളുടെ വിശ്വാസം.

ഈ കഥയിൽ, യേശു സ്ത്രീയെ വംശീയ അധിക്ഷേപത്തോടെയല്ല അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. സ്ത്രീയുടെ മഹത്തായ വിശ്വാസം പ്രകടമാക്കാനും വിജാതീയരുടെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ആവശ്യമുള്ള യോഗ്യരായ ആത്മാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിക്കാനും അവൻ അവളുടെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment