ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനു വേണ്ടി കോപം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ചോദ്യം: ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനു വേണ്ടി കോപം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? അതോ കോപിക്കുന്നത് എപ്പോഴും പാപമായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ?

ഉത്തരം: ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പല ക്രിസ്ത്യാനികളും കോപിക്കുന്നത് പാപമല്ലെന്ന് കരുതുന്നു, കാരണം യേശുവും ഒരിക്കൽ ദേവാലയത്തിൽ കോപിച്ചു. കോപത്തിനുള്ള ന്യായമായ കാരണം അനീതിയായ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ഒഴികഴിവല്ലെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അന്യായങ്ങളോടുള്ള ക്ഷമ ദൈവിക അംഗീകാരം നൽകുന്നു. “ദൈവത്തോടുള്ള മനസ്സാക്ഷി നിമിത്തം ഒരുവൻ ദുഃഖവും അന്യായമായി കഷ്ടപ്പാടും സഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അത് പ്രശംസനീയമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുറ്റത്തിന് നിങ്ങളെ അടിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അത് ക്ഷമയോടെ സ്വീകരിച്ചാൽ എന്ത് മതിപ്പ് ? എന്നാൽ നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യുകയും ക്ലേസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ അത് ക്ഷമയോടെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ദൈവമുമ്പാകെ പ്രശംസനീയമാണ്” (1 പത്രോസ് 2:19-20).

ജീവിതത്തിലെ ദൈനംദിന കർത്തവ്യങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ചിലപ്പോൾ, തന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഫലമായി പീഡനം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, എന്നാൽ പരാതിയില്ലാതെ അത് ചെയ്യണം. “ഒരുത്തൻ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനോബോധം നിമിത്തം അന്യായമായി കഷ്ടവും ദുഃഖവും സഹിച്ചാൽ അതു പ്രസാദം ആകുന്നു. നിങ്ങൾ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടു അടികൊള്ളുന്നതു സഹിച്ചാൽ എന്തു യശസ്സുള്ളു? അല്ല, നന്മ ചെയ്തിട്ടു കഷ്ടം സഹിച്ചാൽ അതു ദൈവത്തിന്നു പ്രസാദം” (1 പത്രോസ്‌ 2:19-20; 3:17). കഷ്ടതയുടെ രചയിതാവ് സാത്താനാണ്—ദൈവമല്ല—ഇയ്യോബ് 42:5; സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 38:3; 39:9; യാക്കോബ് 1:2–5, 13). എന്നാൽ സ്വഭാവത്തിന്റെ വികാസത്തിന് കഷ്ടപ്പാടുകൾ ആവശ്യമായി വരുന്നത് ദൈവത്തിനറിയാം, അതിനാൽ അത് വരാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (എബ്രായർ 2:9).

പ്രതികാരവും പകരംവീട്ടലും ദൈവത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണ് (റോമർ 12:19). നീതിയെ തൂക്കിനോക്കാനും കരുണ ചേർക്കാനുമുള്ള ജ്ഞാനം അവനു മാത്രമേയുള്ളൂ. നമ്മളോട് അന്യായമായി പെരുമാറുന്നവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത്; നാം അക്കാര്യം ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കണം. തികഞ്ഞവനും എല്ലാം അറിയുന്നവനും എല്ലാം സ്നേഹിക്കുന്നവനുമായ ഒരു ദൈവത്തിന് മാത്രമേ ദുഷ്ടന്മാരെ ശരിയായി ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ.

നമ്മോടുതന്നെ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നാം “പിശാചിന് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നു” എന്ന് പൗലോസ് വിശദീകരിക്കുന്നു.(എഫെസ്യർ 4:27) പ്രതികാരചിന്തകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ കോപവും വെറുപ്പും കയ്പും കൊണ്ട് അവരെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ അവർ സാത്താന് അവസരം നൽകുന്നു. പകരം, അത്തരം ആളുകൾ ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങളുടെ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം – സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ (ഗലാത്യർ 5:22). നമ്മുടെ കോപം തണുക്കുന്നതിനും ശാന്തമായ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും സമയമോ സ്ഥലമോ അനുവദിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ഏറ്റവും മികച്ചതാകുന്നത്.

ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ, കോപം പൂർണ്ണമായും ന്യായീകരിക്കപ്പെടാം, എന്നാൽ അത് പാപിയെക്കാൾ പാപത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ പ്രക്രിയയിൽ നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കോപിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല (എഫേസ്യർ 4:26). എന്നാൽ ഇത് പലപ്പോഴും ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ചില ആളുകൾക്ക് ആദ്യം ദേഷ്യം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കോപം നമ്മെ പക്ഷപാതരഹിതമായ വിധിയിൽ നിന്ന് അയോഗ്യരാക്കുന്നു (മത്തായി 7:1, 2) അതിനാൽ പാപത്തിന് വഴിയൊരുക്കും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment