ഒരു ദിവസം ദൈവത്തിന് ആയിരം വർഷം പോലെയാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


“എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരേ, കർത്താവിന്നു ഒരു ദിവസം ആയിരം സംവത്സരംപോലെയും ആയിരം സംവത്സരം ഒരു ദിവസംപോലെയും ഇരിക്കുന്നു എന്നീ കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുതു” (2 പത്രോസ് 3:8).

സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 90:4-ൽ നിന്ന് പത്രോസ് ഇത് പങ്കുവെക്കുന്നു, “ആയിരം സംവത്സരം നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞുപോയ ദിവസംപോലെയും രാത്രിയിലെ ഒരു യാമംപോലെയും മാത്രം ഇരിക്കുന്നു.” ദൈവം നിത്യനാണ് (ആവർത്തനം 33:27). അവനിൽ ഭൂതകാലമില്ല, ഭാവിയില്ല; എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശാശ്വതമാണ്. അവന് സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ പരിമിതമായ സങ്കൽപ്പത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അവനെയോ അവന്റെ ആശയങ്ങളെയോ നമ്മുടെ ദിവസങ്ങളുടെയും വർഷങ്ങളുടെയും അളവിൽ ഒതുക്കാനാവില്ല.

ഈ സത്യം പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ, സ്വന്തം പരിമിതമായ മാനദണ്ഡങ്ങളാൽ ദൈവത്തെ വിധിക്കുന്ന പരിഹാസികളുടെ സംശയാസ്പദമായ അക്ഷമയെ പത്രോസ് വെല്ലുവിളിക്കുന്നു. ലോകാവസാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ദൈവം നിറവേറ്റുമോ എന്ന് അവർ സംശയിച്ചു, “അവന്റെ പ്രത്യക്ഷതയുടെ വാഗ്ദത്തം എവിടെ? പിതാക്കന്മാർ നിദ്രകൊണ്ടശേഷം സകലവും സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇരുന്നതുപോലെ തന്നേ ഇരിക്കുന്നു” (2 പത്രോസ് 3:4). ക്ഷമയുള്ളവരോട്, സമയം പ്രസക്തമാണെന്ന് പീറ്റർ പറയുന്നു.

മറുവശത്ത്, പീറ്റർ ഇവിടെ സമയപരിധികൾ കണക്കാക്കാൻ ഒരു പ്രവചനപരമായ അളവുകോൽ സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല. ദൈവം ന്യായവിധിയുടെ ദിവസത്തിനായി ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന വസ്‌തുത 7-ാം വാക്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ അവൻ “നമ്മോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നു” എന്ന് 9. ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സമയം മനുഷ്യരുടേത് പോലെയല്ല.

തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പ്രവചന സമയം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതിന് ഒരു ബൈബിൾ നിയമമുണ്ട് ഒരു വർഷത്തിന് ഒരു ദിവസം എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ബൈബിൾ തത്വം. (സംഖ്യകൾ 14:34, യെഹെസ്കേൽ 4:6). എന്നാൽ 2 പത്രോസ് 3:8 ലെ ഈ വാക്യം ബൈബിൾ പ്രവചനത്തെക്കുറിച്ചല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യന്റെ അക്ഷമയെ കാണിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു ഇതുവരെ മടങ്ങിവരാത്തതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതികൾ തടസ്സപ്പെടുകയോ മാറ്റപ്പെടുകയോ ചെയ്തുവെന്ന് സന്ദേഹവാദികൾ കരുതി. ദൈവം സർവ്വശക്തനും മാറ്റമില്ലാത്തവനാണെന്നും അവന്റെ പദ്ധതികളെല്ലാം തക്കസമയത്ത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുമെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു.

തൻറെ മക്കളെ മറക്കില്ലെന്ന് കർത്താവ് ഉറപ്പുനൽകുന്നു: “ചിലർ താമസം എന്നു വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ കർത്താവു തന്റെ വാഗ്ദത്തം നിവർത്തിപ്പാൻ താമസിക്കുന്നില്ല. ആരും നശിച്ചുപോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ അവൻ ഇച്ഛിച്ചു നിങ്ങളോടു ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നതേയുള്ളു” (2 പത്രോസ്. 3:9).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.