ഒരു കൾട്ടിന്റെ നിർവചനം എന്താണ്?

BibleAsk Malayalam

Available in:

നിർവ്വചനം

ഒരു ആരാധനാക്രമത്തിന്റെ പ്രത്യേക ക്രിസ്ത്യൻ നിർവചനം “ബൈബിളിലെ സത്യങ്ങളുടെ ഒന്നോ അതിലധികമോ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു മതവിഭാഗം”കൾട്ടുകൾ എന്നാണ്.

കൾട്ടുകളുടെ പൊതുവായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ

കൾട്ടുകളുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ രണ്ട് പഠിപ്പിക്കലുകൾ യേശു ദൈവമല്ല, രക്ഷ വിശ്വാസത്താൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. ഈ രണ്ടു പഠിപ്പിക്കലുകളും ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവ പദവി, നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള യേശുവിന്റെ മരണത്തെമതിയായ പ്രതിഫലമാണെന്ന് നിഷേധിക്കുന്നു.
ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു: “ഏകന്റെ ലംഘനത്താൽ മരണം ആ ഏകൻ നിമിത്തം വാണു എങ്കിൽ കൃപയുടെയും നീതിദാനത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിലഭിക്കുന്നവർ യേശുക്രിസ്തു എന്ന ഏകൻ നിമിത്തം ഏറ്റവും അധികമായി ജീവനിൽ വാഴും” (റോമർ 5:17). വിശ്വാസത്താൽ മാത്രം ലഭിക്കുന്ന രക്ഷയുടെ നിഷേധം നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളാൽ രക്ഷ നേടുന്നതിൽ കലാശിക്കുന്നു. എന്നാൽ ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, “കൃപയാലല്ലോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസംമൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു; അതിന്നും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല; ദൈവത്തിന്റെ ദാനമത്രേയാകുന്നു”
(എഫേസ്യർ 2:8).

ഉദാഹരണങ്ങൾ

കൾട്ട് ആരാധനാക്രമങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ യഹോവ സാക്ഷികളും മോർമോണുകളുമാണ്. രണ്ട് സംഘടനകളും, ക്രിസ്ത്യാനികളാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവ പദവിയേയും വിശ്വാസത്തിലൂടെയുള്ള രക്ഷയെയും നിഷേധിക്കുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ ദൈവവചനത്തേക്കാൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും അവരുടെ സ്ഥാപകരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. യേശു പറഞ്ഞു, “അവർ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നത് വ്യർത്ഥമായി, മനുഷ്യരുടെ കൽപ്പനകളെ ഉപദേശങ്ങളായി പഠിപ്പിക്കുന്നു” (മത്തായി 15:9).

ഒരു ലളിതമായ പരീക്ഷണം

ദൈവവചനം സത്യത്തിനായുള്ള ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റാണെന്ന്(മൊത്തത്തിലുള്ള ഗുണനിലവാരത്തിന്റെ പരിശോധനയാണ് ലിറ്റ്മസ് ടെസ്റ്റ്”) ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. (യെശയ്യാവ് 8:20). ഒരു സംഘടന ഒരു ആരാധനാലയമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ ഒരു ലളിതമായ പരിശോധനയുണ്ട്. അവരോട് ഇനിപ്പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക:

• നിങ്ങൾ യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ (പ്രവൃത്തികൾ 7:55-60; സങ്കീർത്തനം 116:4; സെഖര്യാവ് 13:9; 1 കൊരിന്ത്യർ 1:1-2).

• നിങ്ങൾ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടോ (മത്തായി 2:2,11; 14:33; 28:9; യോഹന്നാൻ 9:35-38; എബ്രായർ 1:6)

• നിങ്ങൾ യേശുവിനെ ദൈവമായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ടോ (യോഹന്നാൻ 1:1-3; 20:28; എബ്രായർ 1:2,3,8; ഫിലിപ്പിയർ 2:5-11; മത്തായി 1:23; കൊലൊസ്സ്യർ 2:9-10; യോഹന്നാൻ 10: 30; 20:31; 14:9-10).

• നിങ്ങൾ പ്രവൃത്തികളെ രക്ഷയുടെ മാർഗമായി കാണുന്നുവോ (എഫേസ്യർ 2:8-9; ഗലാത്യർ 2:21; റോമർ 11:6).

• ബൈബിൾ മാത്രമാണ് ഉപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് (യോഹന്നാൻ 17:17; സങ്കീർത്തനം 119:160; 2 സാമുവൽ 7:28; സങ്കീർത്തനം 119:151).

കൾട്ട് തിയോളജികളിൽ, യേശു ഒരു സൃഷ്ടിയാണ്. അവനെ പ്രാർത്ഥിക്കാനോ ആരാധിക്കാനോ ദൈവമെന്നു വിളിക്കാനോ പാടില്ല. ഒരു കൾട്ടിസ്റ്റ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി നേടുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയായി പ്രവൃത്തികളെ സ്വീകരിക്കുന്നു, അവന്റെ വിശ്വാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായി തിരുവെഴുത്തുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല. ഖേദകരമെന്നു പറയട്ടെ, മനുഷ്യനിർമിത വിശ്വാസങ്ങളുമായി ഇടകലർന്ന ചില സത്യങ്ങളിൽ അവൻ മുറുകെ പിടിക്കുന്നു (2 തിമോത്തി 4:4).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

More Answers:

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x