ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് തന്റെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് തീർച്ചയായും തന്റെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുകയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യാം. ഒരിക്കൽ ഒരു വിശ്വാസി രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ അവൻ എന്നന്നേക്കും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അവൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആകുമ്പോൾ അവന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം അതൊടെ അവസാനിക്കുമെന്നും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. ആളുകൾക്ക് അവരുടെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ തീർച്ചയായും തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു,

“കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യം വിട്ടോടിയവർ അതിൽ വീണ്ടും കുടുങ്ങി തോറ്റുപോയാൽ അവരുടെ ഒടുവിലത്തെ സ്ഥിതി ആദ്യത്തേതിനെക്കാൾ അധികം വഷളായിപ്പോയി. എന്തെന്നാൽ, നീതിയുടെ മാർഗം അറിഞ്ഞശേഷം തങ്ങൾക്കു ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധകല്പന വിട്ടുതിരിയുന്നതിനെക്കാൾ അത് അറിയാതിരിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് നല്ലത്. എന്നാൽ, നായ വീണ്ടും സ്വന്തം ഛർദ്ദിയിലേക്കും കഴുകിയ പന്നി ചെളിയിൽ വീണുകിടക്കുന്നതിലേക്കും തിരിയുന്നു എന്ന യഥാർത്ഥ പഴഞ്ചൊല്ല് അനുസരിച്ചാണ് അവർക്ക് സംഭവിച്ചത്” (2 പത്രോസ് 2:20-22).

അതിനാൽ, കർത്താവ് വിശ്വാസികളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു, “പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാരം നാം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊൾക … സത്യത്തിന്റെ അറിവ് ലഭിച്ചതിന് ശേഷം നാം മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്താൽ, പാപങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഇനി ഒരു യാഗം ശേഷിക്കില്ല” (എബ്രായർ 10: 23, 24, 26).

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം (1 യോഹന്നാൻ 4:8), അവന്റെ രക്ഷാകരമായ രക്തത്തിന്റെ ശക്തി (1 പത്രോസ് 1:18-19), അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ സുരക്ഷയുടെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ (റോമർ 8:35-39) അനുസരണക്കേടിനുള്ള ലൈസൻസായി എടുക്കരുത്. (റോമർ 6:1). ഉദാഹരണത്തിന്, തന്റെ ആദ്യസ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഇപ്പോഴും ദൈവത്തിന് അനുകൂലമാണെന്ന് ബൈബിൾ ഒരിടത്തും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല.

തങ്ങളുടെ ആദ്യസ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ട എഫെസസിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് യേശു പറഞ്ഞു, “നീ ഏതിൽനിന്നു വീണിരിക്കുന്നു എന്നു ഓർത്തു മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ചെയ്ക; അല്ലാഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരികയും നീ മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിന്റെ നിലവിളക്കു അതിന്റെ നിലയിൽനിന്നു നീക്കുകയും ചെയ്യും” (വെളിപാട് 2:5).

മന്ദഗതിയിലാകുന്ന ക്രിസ്‌ത്യാനികൾക്ക്‌ ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിയിൽ തുടരാനും ന്യായവിധി ദിനത്തിൽ “നീതിമാന്മാരുടെ കിരീടം” ലഭിക്കുമെന്ന്‌ പ്രതീക്ഷിക്കാനും കഴിയില്ല. ശീതോഷ്ണവരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ “മാനസാന്തരപ്പെടണം” അല്ലെങ്കിൽ, “ഞാൻ നിന്നെ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉമിണ്ണുകളയും” (വെളിപാട് 3:19, 15-16) എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു.

മാനസാന്തരം

“വെളിച്ചത്തിൽ നടക്കാൻ” (1 യോഹന്നാൻ 1:5-10) പരിശ്രമിക്കുന്ന അപൂർണരും എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുമായ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പാപത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അവരുടെ രക്ഷയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതിയും നഷ്ടപ്പെടുകയും അവരുടെ രക്ഷ വീണ്ടെടുക്കാൻ അനുതപിക്കുകയും വേണം. ക്രിസ്തുവിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് നിത്യജീവൻ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. യേശു പഠിപ്പിച്ചു: “മരണം വരെ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുക, ഞാൻ നിനക്കു ജീവകിരീടം തരും” (വെളിപാട് 2:10).

പരിജ്ഞാനം മാത്രം വിലപ്പോവില്ല. അവനെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നു പറകയും അവന്റെ കല്പനകളെ പ്രമാണിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ കള്ളൻ ആകുന്നു; സത്യം അവനിൽ ഇല്ല” (1 യോഹന്നാൻ 2:4). ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തോടുള്ള അനുസരണത്തിന്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടതാണ്. “അങ്ങനെ വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തികളില്ലാത്തതായാൽ സ്വതവെ നിർജ്ജീവമാകുന്നു” (യാക്കോബ് 2:17) എന്നത് സത്യമാണ്, എന്നാൽ ആത്മാർത്ഥവും ജീവനുള്ളതുമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ അകമ്പടിയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികളും “നിർജീവമാണ്” (എബ്രായർ 11:6) ). എന്നാൽ ദൈവം തന്റെ മക്കൾ ദൈവത്തിനു കീഴടങ്ങുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് നല്ല വാർത്ത (ഫിലിപ്പിയർ 2:13).

മാപ്പ്

ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി ലഭിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി മറ്റുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കണം. യേശു പറഞ്ഞു: “ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോടു അവരുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിച്ചാൽ, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവു നിങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കും. നിങ്ങൾ മനുഷ്യരോടു പിഴകളെ ക്ഷമിക്കാഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ പിതാവു നിങ്ങളുടെ പിഴകളെയും ക്ഷമിക്കയില്ല.” (മത്തായി 6:14-15).

മുമ്പ് ഒരു വലിയ കടം ഇളവ് ചെയ്തു, എന്നാൽ പിന്നീട് മറ്റൊരാളുടെ ചെറിയ കടം ക്ഷമിക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട ദാസന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? “അവന്റെ യജമാനൻ കോപിച്ചു, അവനെ പീഡകരുടെ കയ്യിൽ ഏല്പിച്ചു” (മത്തായി 18:34). “അതിനാൽ,” യേശു പറഞ്ഞു, “നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഹൃദയപൂർവ്വം തന്റെ സഹോദരനോട് അവന്റെ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവും നിങ്ങളോട് ചെയ്യും” (18:35).

ഒരു വ്യക്തിക്ക് രക്ഷയുടെ വരം ലഭിക്കുമ്പോൾ (ഏറ്റുപറഞ്ഞ വിശ്വാസം, മാനസാന്തരം, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുക – പ്രവൃത്തികൾ 2:38; 8:26-40; 16:30-34; 22:16) ക്രിസ്ത്യാനിയാകുമ്പോൾ, ദൈവം അവന്റെ കടത്തോട് അവനോടും ക്ഷമിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അവൻ കഠിനനും ക്ഷമിച്ചുകൊടുക്കാത്തവനുമാണെങ്കിൽ, ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിക്കും (മത്തായി 18:34; 25:31-46).

ഉപസംഹാരം

യേശുക്രിസ്തുവിനോട് മനപ്പൂർവ്വം അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് തന്റെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടാനും കൃപയിൽ നിന്ന് വീഴാനും കഴിയുമോ? യേശു പറഞ്ഞു, “എന്നോടു കർത്താവേ, കർത്താവേ, എന്നു പറയുന്നവൻ ആരും സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കയില്ല; സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനോ” (മത്തായി 7:21).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment