ഒരു ക്രിസ്‌തീയ കുടുംബത്തിന്റെ മുൻഗണനകൾ എന്തായിരിക്കണം?

Author: BibleAsk Malayalam


ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിന്, മുൻഗണനകളുടെ ഒരു ബൈബിൾ ക്രമമുണ്ട്. നമ്മുടെ ബന്ധത്തിന്റെ മുൻഗണനകൾ ദൈവം, ജീവിത പങ്കാളി, കുട്ടികൾ, മാതാപിതാക്കൾ, സഭ, ലോകം എന്നിവയാണ്.

ദൈവം

ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിന്റെ മുൻഗണനകളുടെ പട്ടികയിൽ ദൈവത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം എന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആവർത്തനം 6:5-ൽ നാം വായിക്കുന്നു,

നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടും പൂർണ്ണശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കേണം.

“And thou shalt love the LORD thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might.”

ഇവിടെ “പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും” എന്ന് അർഥം വിവരിക്കുന്നത് വികാരങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഇച്ഛയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത് എല്ലാ പെരുമാറ്റങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനവും ചിന്തയുടെ കാതലുമാണ്. “ഞാൻ സകല ജ്ഞാനികളുടെ ഹൃദയത്തിലും ജ്ഞാനം നല്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു”(പുറപ്പാട് 31:6; 36:2; 2 ദിനവൃത്താന്തം 9:23; സഭാപ്രസംഗി 2:23). (“soul” അഥവാ ദേഹി” പൂർണ്ണമനസ്സോടും എന്ന് അർഥം വിവരിക്കുന്നത് മനുഷ്യനിലെയോ ജീവിതത്തിലെയോ ചലിക്കുന്ന ശക്തിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതിൽ അവന്റെ ശാരീരികമായ വിശപ്പുകളും ആഗ്രഹങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. (സംഖ്യകൾ 21:5). പൂർണ്ണശക്തിയോടും എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം “വർദ്ധിപ്പിക്കുക” എന്നാണ്. ഒരു വ്യക്തി തന്റെ ജീവിതത്തിൽ നേടിയെടുത്ത കാര്യങ്ങളെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ജീവിത പങ്കാളി

മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ പങ്കാളിയാണ് അടുത്തത്. ക്രിസ്തു സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ വിവാഹിതനായ പുരുഷൻ തന്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം (എഫേസ്യർ 5:25). പിതാവിനെ അനുസരിക്കുകയും മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ശേഷം – ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രഥമ പരിഗണന – സഭയായിരുന്നു. ഭാര്യമാർ തങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് “കർത്താവിനെപ്പോലെ” കീഴടങ്ങണം “ഭാര്യമാരേ, കർത്താവിന്നു എന്നപോലെ സ്വന്ത ഭർത്താക്കന്മാർക്കു കീഴടങ്ങുവിൻ “(എഫെസ്യർ 5:22).

ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് അവളുടെ മുൻഗണനകളിൽ ദൈവത്തെക്കാൾ രണ്ടാമനാണ്. ഭാര്യയോട് ചോദിച്ച സമർപ്പണം തുല്യർക്കിടയിൽ മാത്രം നൽകാവുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. അത് നിർബന്ധിത അനുസരണമല്ല, മറിച്ച് മനുഷ്യനെ സ്രഷ്ടാവ് തലയാകാൻ യോഗ്യനാക്കിയ കാര്യങ്ങളിൽ സ്വമേധയായുള്ള സമർപ്പണമാണ് “സ്ത്രീയോടു കല്പിച്ചതു: ഞാൻ നിനക്കു കഷ്ടവും ഗർഭധാരണവും ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കും; നീ വേദനയോടെ മക്കളെ പ്രസവിക്കും; നിന്റെ ആഗ്രഹം നിന്റെ ഭർത്താവിനോടു ആകും; അവൻ നിന്നെ ഭരിക്കും ” (ഉല്പത്തി 3:16). ഈ സമർപ്പണ തത്വം ശാശ്വതമാണ്, എന്നാൽ സാമൂഹിക ധാർമ്മികതയനുസരിച്ച് അതിന്റെ പ്രയോഗം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള കുടുംബബന്ധത്തിന്റെ ക്രമത്തെക്കുറിച്ച് പോൾ ഇനിപ്പറയുന്നവ എഴുതി:

“ഭർത്താക്കന്മാരേ, ക്രിസ്തുവും സഭയെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിപ്പിൻ.” എഫെസ്യർ 5:25).

“എന്നാൽ എല്ലാ പുരുഷന്റെയും തല ക്രിസ്തുവാണെന്നും സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷനാണെന്നും ക്രിസ്തുവിന്റെ തല ദൈവമാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം പുരുഷൻ സ്ത്രീയിൽ നിന്നല്ല, സ്ത്രീ പുരുഷനിൽ നിന്നാണ്. പുരുഷൻ സ്ത്രീക്കുവേണ്ടിയല്ല, സ്ത്രീ പുരുഷനുവേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്” (1 കൊരിന്ത്യർ 11:3, 8,9).

“ഭാര്യമാരേ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്കു കർത്താവിൽ ഉചിതമാകുംവണ്ണം കീഴടങ്ങുവിൻ.” (കൊലോസ്യർ 3:18).

മക്കൾ

ദമ്പതികൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ, അവരുടെ അടുത്ത മുൻഗണന കുട്ടികൾക്കായിരിക്കണം. കർത്താവിനെ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത തലമുറയാകുന്ന ദൈവഭക്തരായ മക്കളെ മാതാപിതാക്കൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു, “പിതാക്കന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ കോപിപ്പിക്കാതെ കർത്താവിന്റെ ബാലശിക്ഷയിലും പാത്ഥ്യോപദേശത്തിലും പോറ്റി വളർത്തുവിൻ” (എഫെസ്യർ 6:4). “പിതാക്കന്മാരേ” എന്ന വാക്ക് അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കാം.

അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ് കുട്ടികളോടുള്ള കർത്താവിന്റെ നിർദ്ദേശവും ശിക്ഷണവും (വെളിപാട് 3:19), മാതാപിതാക്കളുടേതും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. ശലോമോൻ എഴുതി, “ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്ക;
അവൻ വൃദ്ധനായാലും അതു വിട്ടുമാറുകയില്ല” (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 22:6). രക്ഷിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കർത്താവിന്റെ വഴിയിൽ “നയിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും പോഷിപ്പിക്കുകയും” ചെയ്യണം.

ഒരു കുട്ടിക്ക് സ്വന്തം വ്യക്തിത്വവും ധാർമ്മികതയും വിശ്വാസവും രൂപപ്പെടുത്താൻ വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന് ആധുനിക അധ്യാപകർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു, കാരണം അയാൾക്ക് സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര ചെറുപ്പമായിരിക്കുമ്പോൾ അവ അവന്റെമേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അന്യായമാണ്. ഈ വാദം തെറ്റാണ്, കാരണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒരു കുട്ടിക്ക് വളരുക അസാധ്യമാണ്. മാതാപിതാക്കളോ രക്ഷിതാക്കളോ തങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സത്യം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, മറ്റാരെങ്കിലും അവരെ തെറ്റ് പഠിപ്പിക്കും. മാതാപിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് ഇതാണ്.

മാതാപിതാക്കൾ

അഞ്ചാമത്തെ കൽപ്പന പറയുന്നു, “നിന്റെ അപ്പനെയും അമ്മയെയും ബഹുമാനിക്കുക” (പുറപ്പാട് 20:12). അതിനാൽ, പട്ടികയിൽ അടുത്തത് മാതാപിതാക്കളാണ്. “മക്കളേ, നിങ്ങളുടെ അമ്മയപ്പന്മാരെ കർത്താവിൽ അനുസരിപ്പിൻ; അതു ന്യായമല്ലോ” (എഫെസ്യർ 6:1) എന്ന് പൗലോസ് ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. “കർത്താവിൽ അനുസരിക്കുക” എന്നതിനർത്ഥം “ക്രിസ്തുവിൽ” എന്നതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അനുസരണമാണ്. (എഫേസ്യർ 1:1) മറുവശത്ത്, മാതാപിതാക്കളുടെ അഭ്യർത്ഥനകൾ ദൈവഹിതത്തിന് യോജിച്ചതായിരിക്കണം (പ്രവൃത്തികൾ 5:29).

മാതാപിതാക്കൾക്ക് ശേഷം ഒരാളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോ ബന്ധുക്കളോ വരുന്നു. ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു, “തനിക്കുള്ളവർക്കും പ്രത്യേകം സ്വന്ത കുടുംബക്കാർക്കും വേണ്ടി കരുതാത്തവൻ വിശ്വാസം തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവിശ്വാസിയെക്കാൾ അധമനായിരിക്കുന്നു” (1 തിമോത്തി 5:8). മാതാപിതാക്കളോട് മാത്രമല്ല, അടുത്ത ബന്ധുക്കളോടും സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരോടും പ്രത്യേകിച്ച് വിധവകളോടും ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. തന്റെ ക്രൂശീകരണ വേളയിൽ തന്റെ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം നൽകിയപ്പോൾ ക്രിസ്തു ഓരോ വിശ്വാസിക്കും മാതൃകയായി (യോഹന്നാൻ 19:25-27).

സഭ

പട്ടികയിലെ അടുത്ത മുൻഗണന സഭയിലെ വിശ്വാസികൾക്കാണ്. 1 കൊരിന്ത്യർ പുസ്‌തകത്തിൽ, സഭാംഗങ്ങൾ എങ്ങനെ യോജിച്ചും പരസ്പരം സ്‌നേഹിച്ചും ജീവിക്കണമെന്ന് പൗലോസ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.സഹോദരന്മാരേ, നിങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്നായി വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം ജഡത്തിന്നു അവസരമാക്കുക മാത്രം ചെയ്യാതെ സ്നേഹത്താൽ അന്യോന്യം സേവിപ്പിൻ” (ഗലാത്യർ 5:13); “പരസ്പരം ദയയും അനുകമ്പയും ഉള്ളവരായിരിക്കുക, ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവം നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ചതുപോലെ പരസ്പരം ക്ഷമിക്കുക” (എഫേസ്യർ 4:32); “ആകയാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തുവരുന്നതുപോലെ അന്യോന്യം പ്രബോധിപ്പിച്ചും തമ്മിൽ ആത്മിക വർദ്ധനവരുത്തിയും പോരുവിൻ” (1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:11); കൂടാതെ “സ്നേഹത്തിലും സൽകർമ്മങ്ങളിലും പരസ്‌പരം സഹായിക്കുക” (എബ്രായർ 10:24).

മറ്റുള്ളവരുടെ ലൗകികവും ശാശ്വതവുമായ ക്ഷേമത്തോടുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ഉത്കണ്ഠയാണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന വ്യക്തിയുടെ അവകാശവാദത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയെ സ്വർഗ്ഗം തീരുമാനിക്കുന്ന മാനദണ്ഡം. യോഹന്നാൻ എഴുതി: “വെളിച്ചത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്നു പറകയും സഹോദരനെ പകെക്കയും ചെയ്യുന്നവൻ ഇന്നെയോളം ഇരുട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു. സഹോദരനെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ വെളിച്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നു; ഇടർച്ചെക്കു അവനിൽ കാരണമില്ല. സഹോദരനെ പകെക്കുന്നവനോ ഇരുട്ടിൽ ഇരിക്കുന്നു; ഇരുട്ടിൽ നടക്കയും ചെയ്യുന്നു. ഇരുട്ടു അവന്റെ കണ്ണു കുരുടാക്കുകയാൽ എവിടേക്കു പോകുന്നു എന്നു അവൻ അറിയുന്നില്ല” (1 യോഹന്നാൻ 2:9-11 കൂടാതെ 3:10, 14). സ്നേഹം പ്രവൃത്തിയാണ്. അത് ദയയുടെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രകടിപ്പിക്കണം.

ലോകം

അന്തിമ മുൻഗണന ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങൾക്കാണ്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളിലേക്കും ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയുടെ സുവാർത്ത നാം സ്നേഹിക്കുകയും എത്തിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് യേശുക്രിസ്തു നിർദ്ദേശിച്ചു. ഈ തൊഴുത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വേറെ ആടുകൾ എനിക്കു ഉണ്ടു; അവയെയും ഞാൻ നടത്തേണ്ടതാകുന്നു; അവ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കും; ഒരാട്ടിൻ കൂട്ടവും ഒരിടയനും ആകും” (യോഹന്നാൻ 10:16).

ആ വെളിച്ചം തന്നെയാണ് യേശു എന്ന് അവൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു (മത്തായി 12:16-21). അവൻ യഹൂദ ജനതയുടെ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ വെളിച്ചമായിരുന്നു (യോഹന്നാൻ 8:12). “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). ദൈവം യഹൂദരെയും വിജാതീയരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു.

നാം ക്രിസ്തുവിന്റെ നന്മ പങ്കിടുകയും ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം. അതിനായി യേശു തന്റെ അനുഗാമികളെ നിയോഗിച്ചു: “ആകയാൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു, പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുക” (മത്തായി 28:19). ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേഷ നിയോഗം മനുഷ്യന്റെ ദേശീയ അതിരുകൾ ഫലപ്രദമായി മായ്ച്ചുകളയുന്നു. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും പൗരന്മാർ തങ്ങളെത്തന്നെ ഒരു മഹത്തായ സാഹോദര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടെത്തുന്നു, അതിൽ “അതിൽ യെഹൂദനും യവനനും എന്നില്ല, ദാസനും സ്വതന്ത്രനും എന്നില്ല, ആണും പെണ്ണും എന്നുമില്ല; നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ഒന്നത്രേ” (ഗലാത്യർ 3: 28; കൊലൊസ്സ്യർ 3:11).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment