ഒരു അവിശ്വാസിയെ ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


ഒരു അവിശ്വാസിയുമായി ഡേറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത്.

ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അവിശ്വാസിയെ ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് ഗൗരവമേറിയ കാര്യമാണ്. രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത മൂല്യവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി: “നിങ്ങൾ അവിശ്വാസികളോടു ഇണയല്ലാപ്പിണ കൂടരുതു; നീതിക്കും അധർമ്മത്തിന്നും തമ്മിൽ എന്തോരു ചേർച്ച? വെളിച്ചത്തിന്നു ഇരുളോടു എന്തോരു കൂട്ടായ്മ?” (2 കൊരിന്ത്യർ 6:14).

അവിശ്വാസികളുമായുള്ള ഏതൊരു കൂട്ടുകെട്ടിനും എതിരെയുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് മുകളിലെ വാക്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് തത്ത്വത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോ അസാധ്യമോ ആയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസികളെ എത്തിക്കും. ഒരു വിശ്വാസിയുടെ സ്വഭാവത്തിനും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും അവയുടെ തനിമയും പരിശുദ്ധിയും നഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഒന്നിച്ചുകൂടലുകളും പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്.

ക്രിസ്ത്യാനികളും അക്രൈസ്തവരും തമ്മിൽ ആദർശങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വലിയ വിടവുണ്ട്. വിവാഹത്തിലായാലും ബിസിനസ്സിലായാലും, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒന്നുകിൽ സത്യം ഉപേക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ തങ്ങളുടെ കർത്താവായും അവന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകളെ അവരുടെ ജീവിതരീതിയായും വിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ പാത വിഡ്ഢിത്തവുമാണ്. (1 കൊരിന്ത്യർ 1:18).

അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളനുസരിച്ച്, ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതശൈലി നിയന്ത്രിക്കുന്നതോ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും തിന്മയാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതോ ആയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സഹിക്കാൻ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ, 2 കൊരിന്ത്യർ 6:14-ലെ ബുദ്ധിയുപദേശം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഈ പ്രബോധനത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി ലഭിക്കുകയും അവർക്കായി ഒരു പ്രത്യേക അനുഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും.

പാപത്തിൽ നിന്ന് വേർപിരിയൽ

പാപത്തിൽ നിന്നും പാപികളിൽ നിന്നുമുള്ള വേർതിരിവ് തിരുവെഴുത്തുകളിലുടനീളം വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, പുതിയ നിയമത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇനിപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡികയിൽ കാണുന്നത്: “ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണ്, നിങ്ങളെ ജാതികളിൽനിന്നു വേർപെടുത്തിയിരിക്കുന്നു” (ലേവ്യപുസ്തകം 20:24). മറ്റൊരു തത്ത്വവും ദൈവം നൽകിയിട്ടില്ല. ദൈവമക്കളുടെ ചരിത്രത്തിലുടനീളം, ഈ തത്വത്തിന്റെ ലംഘനം പാപത്തിലും നാശത്തിലും കലാശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രിസ്തു പ്രകാശത്തിന്റെ കർത്താവാണ് (യോഹന്നാൻ 1:9; 8:12). അവന്റെ ജനം വെളിച്ചത്തിന്റെ മക്കളാണ് (മത്തായി 5:14; യോഹന്നാൻ 12:36; എഫെസ്യർ 5:8). അവർ വെളിച്ചത്തിൽ തങ്ങളുടെ യജമാനനെ പിന്തുടരുന്നു, അവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം വെളിച്ചത്തിന്റെ നഗരമാണ് (യോഹന്നാൻ 12:35, 36; 1 തെസ്സലൊനീക്യർ 5:4, 5; 1 യോഹന്നാൻ 1:5-7; വെളിപ്പാട് 22:5). പിശാച് അന്ധകാരത്തിന്റെ ദൂതനാണ് (കൊലോസ്യർ 1:13). പിശാചിന്റെ ജനം അന്ധകാരത്തിന്റെ മനുഷ്യരാണ് (യോഹന്നാൻ 3:19; എഫെസ്യർ 5:11). അവരുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം മരണമാണ് (മത്തായി 22:13; 25:30; 2 പത്രോസ് 2:17; 1 യോഹന്നാൻ 1:6; യൂദാ 13).

ക്രിസ്തു നമ്മുടെ മാതൃക

ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്തവരുമായുള്ള എല്ലാ കൂട്ടുകെട്ടിനുമെതിരെ പൗലോസ് സംസാരിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെ ഇകഴ്ത്തുകയും അവന്റെ വിശുദ്ധിയെ ദുഷിപ്പിക്കുകയും കർത്താവിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുകയും ചെയ്യുന്ന സഹവാസത്തെ മാത്രമാണ്. ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും അടുത്ത ബന്ധങ്ങളെയും ഒഴിവാക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ക്രിസ്തുമതം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്നും ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളായി അവരുമായി ഇടപഴകുകയും അങ്ങനെ അവരെ കർത്താവിങ്കലേക്ക് നേടുകയും ചെയ്യുക (1 കൊരിന്ത്യർ 5:9, 10; 7:12; 10:27).

ക്രിസ്തുവിനു പാപികളുമായി ഇടപഴകാൻ കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ടും അവന്റെ അവതാര സമയത്ത് അവരുടെ പാപത്തിൽ നിന്നും അതിന്റെ ദുഷിച്ച സ്വാധീനങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ടുനിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. “എന്തെന്നാൽ, വിശുദ്ധനും നിരുപദ്രവകാരിയും കളങ്കമില്ലാത്തവനും പാപികളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നവനും സ്വർഗ്ഗത്തെക്കാൾ ഉയർന്നവനുമായ അത്തരം ഒരു മഹാപുരോഹിതൻ നമുക്കു യോഗ്യനായിരുന്നു” (ഹെബ്രായർ 7:26). വിശ്വാസികളും അതുതന്നെ ചെയ്യണം, കർത്താവിന്റെ ചുവടുകൾ പിന്തുടരുക.

ക്രിസ്ത്യാനി സ്വയം ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട്: ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്തവരുമായി ഇടപഴകാൻ അവൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ആകർഷണം കൊണ്ടാണോ അതോ അവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാകാനും അവരെ കർത്താവിങ്കലേക്ക് നേടാനുമുള്ള യഥാർത്ഥ ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണോ? ആരുടെ സ്വാധീനമാണ് അവൻ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്, ക്രിസ്തുവിന്റെയോ സാത്താന്റെയോ?

എന്നിരുന്നാലും, വിവാഹം പോലുള്ള ഗുരുതരമായ ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ, ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥമായി ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസി ഒരു വിധത്തിലും ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത ഒരാളുമായി ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒന്നിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല, ആ വ്യക്തിയെ കർത്താവിലേക്ക് വിജയിപ്പിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ പോലും. “നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്താലും, എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുക” (1 കൊരിന്ത്യർ 10:31).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment