ഒരിക്കൽ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചാലും ഒരാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനാകുമോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവന്റെ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമോ?

ഒരിക്കൽ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചാലും ഒരു വ്യക്തി നഷ്ടമാകുമെന്ന് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം നടക്കാനുള്ള നിമിഷങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് ക്രിസ്തുമതം. നാം അവനിൽ വസിക്കുന്നത് തുടരുക എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് നമ്മുടെ രക്ഷ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞു (യോഹന്നാൻ 15:4). “ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അവൻ തന്നെത്തന്നെ പരിത്യജിച്ച് അനുദിനം തന്റെ കുരിശുമെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കട്ടെ” (ലൂക്കാ 9:23). ഈ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ദിവസവും മരിക്കുന്നു” (1 കൊരിന്ത്യർ 15:31).

ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തം അവസാനിക്കുമെന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല. “കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവിലൂടെ അവർ ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതിനുശേഷം, അവർ വീണ്ടും അവയിൽ കുടുങ്ങി അതിജീവിച്ചലും, ഒടുവിലത്തെ സ്ഥിതി അവർക്ക് തുടക്കത്തേക്കാൾ മോശമായിരിക്കും. എന്തെന്നാൽ, തങ്ങൾക്കു ഏല്പിച്ചുകിട്ടിയ വിശുദ്ധകല്പനയെ നീതിയുടെ വഴി അറിഞ്ഞശേഷം വിട്ടുകളയുന്നതിനെക്കാൾ അതു അറിയാതിരിക്കുന്നതു അവർക്കു നന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ പഴഞ്ചൊല്ല് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഇത് സംഭവിച്ചു: “എന്നാൽ സ്വന്ത ഛർദ്ദിക്കു തിരിഞ്ഞ നായെന്നും കുളിച്ചിട്ടു ചളിയിൽ ഉരളുവാൻ തിരിഞ്ഞ പന്നിയെന്നും ഉള്ള സത്യമായ പഴഞ്ചൊല്ലുപോലെ അവർക്കു സംഭവിച്ചു” (2 പത്രോസ് 2:20-22).

അധർമ്മം ചെയ്താൽ ആളുകൾ തീർച്ചയായും നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു. “എന്നാൽ നീതിമാൻ തന്റെ നീതി വിട്ടുതിരിഞ്ഞു നീതികേടു പ്രവർത്തിച്ചു, ദുഷ്ടൻ ചെയ്യുന്ന സകലമ്ലേച്ഛതകളെയുംപോലെ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ, അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമോ? അവൻ ചെയ്ത നീതിയൊന്നും കണക്കിടുകയില്ല; അവൻ ചെയ്ത ദ്രോഹത്താലും അവൻ ചെയ്ത പാപത്താലും അവൻ മരിക്കും” (യെഹെസ്കേൽ 18:24).

യേശു കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു: “എന്നോടു ‘കർത്താവേ, കർത്താവേ’ എന്നു പറയുന്ന ഏവനുമല്ല, സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനത്രേ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത്. അന്നാളിൽ പലരും എന്നോടു പറയും, കർത്താവേ, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ പല അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലേ?’ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവരോടു പറയും: ‘ഞാൻ ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ; അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരേ, എന്നെ വിട്ടുപോകുവിൻ!” (മത്തായി 7:21-23).

അവസാനമായി, നാം അവനെ അനുഗമിക്കുകയും അവന്റെ പാതയിൽ നടക്കുകയും ചെയ്താൽ, അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരംഭിച്ച ജോലി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് യേശു നമുക്ക് ഉറപ്പുനൽകുന്നു, “നിങ്ങളിൽ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ ഈ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവസം വരെ അത് പൂർത്തിയാക്കുക” (ഫിലിപ്പിയർ 1:6).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.