ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നുണ പറയുന്നത് ശരിയാണോ?

Author: BibleAsk Malayalam


അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ നുണ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ചിലർ രാഹാബിന്റെ നുണയുടെ കഥ (യോശുവ 2) ഉദ്ധരിക്കുന്നു. എന്നാൽ വേശ്യയായ റിഹാബിന്റെ കഥ പരിശോധിച്ചാൽ, അവൾ ദൈവനിയമത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയെക്കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരു കനാന്യ പുറജാതീയ സ്ത്രീയായിരുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. വിഗ്രഹാരാധനയിലും അധാർമികതയിലും മുഴുകിയിരുന്ന കടുത്ത ദുഷ്ടന്മാരായിരുന്നു കനാന്യർ. രാഹാബ് രണ്ട് ഇസ്രായേല്യ ചാരന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ, ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവളുടെ പരിമിതമായ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അവളുടെ മനോബോധ്യത്തെ പിന്തുടരാനും അവരെ ഒളിപ്പിക്കാനും അവൾ തീരുമാനിച്ചു.

യെരീഹോയിലെ രാജാവ് രാഹാബിനോട് ചാരന്മാർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് അവളുടെ രാജ്യവും മനസ്സാക്ഷിയും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ അവൾക്ക് അൽപമായി ലഭിച്ച വെളിച്ചം എന്തുതന്നെയായാലും, ദൈവജനത്തോടൊപ്പം തന്റെ ചീട്ട് ഇടാനുള്ള അപകടകരമായ തീരുമാനമെടുത്തു. അത് ചെയ്യുന്നതിൽ, ദൈവജനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി അവൾ വലിയ വിശ്വാസവും ധൈര്യവും പ്രകടമാക്കി.

ചാരന്മാരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള തന്റെ ശ്രമത്തിൽ രാഹാബ് നുണകളുടെ ഒരു പരമ്പര പറഞ്ഞു. വലിയതും കുറഞ്ഞതുമായ തിന്മയ്ക്കിടയിലുള്ള ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അവൾ അഭിമുഖീകരിച്ചു: ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകരെന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന രണ്ട് പുരുഷന്മാരുടെ മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ പങ്കുചേരുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നുണ പറഞ്ഞു അവരെ രക്ഷിക്കുക. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക്, ഒരു നുണ ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ രാഹാബിനെപ്പോലെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം ക്രമേണ അവളിലേക്ക് വന്നു.

തന്റെ നീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ അറിയായ്മയുടെ കാലങ്ങളെ ദൈവം ലക്ഷ്യമാക്കിയില്ല. പ്രവൃത്തികൾ 17:30-ൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു, “സത്യമായും, ഈ അജ്ഞതയുടെ നാളുകളെ ദൈവം അവഗണിച്ചു, എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും മാനസാന്തരപ്പെടാൻ എല്ലാ മനുഷ്യരോടും കൽപ്പിക്കുന്നു.” മനഃപൂർവമായ പാപങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്റെ മക്കളെ ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നു, “സത്യത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനം ലഭിച്ചതിനുശേഷം നാം മനഃപൂർവ്വം പാപം ചെയ്താൽ, പാപങ്ങൾക്കുള്ള യാഗം ഇനി ശേഷിക്കില്ല” (എബ്രായർ 10:26).

ഒരു വ്യക്തിയുടെ അനുസരണയുള്ള വിശ്വാസം കാരണം – വ്യക്തിപരമായ സ്വഭാവവൈകല്യങ്ങൾക്കിടയിലും ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് രാഹാബിന്റെ സംഭവം. ചാരന്മാരെ ഒളിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയിൽ അവൾ നുണ പറഞ്ഞുവെന്നത് ശരിയാണ്, അത് തെറ്റായിരുന്നു, പക്ഷേ അവളുടെ വിശ്വാസവും അനുസരണവും അവളുടെ മുൻകാല പാപകരമായ ജീവിതത്തിന് പാപമോചനം നേടാൻ അവളെ അനുവദിച്ചു. അവളുടെ വിശ്വാസത്തിന് അവൾ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു, പക്ഷേ അവളുടെ നുണയുടെ പേരിലല്ല (യാക്കോബ് 2:25; എബ്രായർ 11:31).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment