ഒന്നിലധികം പുനരുത്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ടോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


രണ്ട് പുനരുത്ഥാനങ്ങൾ

ഇതിൽ ആശ്ചര്യപ്പെടേണ്ട: എന്തെന്നാൽ, ശവക്കുഴിയിലുള്ളവരെല്ലാം അവന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുകയും പുറത്തുവരുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴിക വരുന്നു. നന്മ ചെയ്തവരെ ജീവന്റെ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലേക്ക്; തിന്മ ചെയ്തവർ ശിക്ഷാവിധിയുടെ പുനരുത്ഥാനത്തിലേക്കും” (യോഹന്നാൻ 5:28, 29). ഈ വാക്യത്തിൽ, ക്രിസ്തു രണ്ട് പുനരുത്ഥാനങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്നു. ഒന്ന് “ജീവന്റെ പുനരുത്ഥാനം”, മറ്റൊന്ന് “ശിക്ഷയുടെ പുനരുത്ഥാനം”. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും നഷ്ടപ്പെട്ടതും ഒരേ സമയം ഉണ്ടാകുന്നതല്ലെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

യോഹന്നാൻ ഈ വസ്തുത സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു: “ഒന്നാം പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും വിശുദ്ധനുമാണ്: ഇവരുടെ മേൽ രണ്ടാം മരണത്തിന് അധികാരമില്ല, എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെയും ക്രിസ്തുവിന്റെയും പുരോഹിതന്മാരായിരിക്കും, അവനോടൊപ്പം ആയിരം വർഷം വാഴും” ( വെളിപാട് 20:6). “ആദ്യത്തെ പുനരുത്ഥാനം” എന്ന പദത്തിന്റെ ഉപയോഗം അതിനെ തുടർന്ന് മറ്റൊരു പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്.

വെളിപാട് 20:6-ൽ രണ്ട് വസ്‌തുതകൾ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: ഒന്നാമത്തേത് – ഒന്നാം പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നല്ല ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും പങ്കുള്ളൂ: “ഒന്നാം പുനരുത്ഥാനത്തിൽ പങ്കുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാനും പരിശുദ്ധനുമാണ്.” രണ്ടാമത് – ആ വിശുദ്ധരുടെ പുനരുത്ഥാനം സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാണ്, കാരണം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റതിനുശേഷം അവർ “അവനോടൊപ്പം ആയിരം വർഷം വാഴും.”

ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്, “എന്നാൽ മരിച്ചവരിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ ആയിരം വർഷം കഴിയുന്നതുവരെ ജീവിക്കുന്നില്ല” (വാക്യം 5). വ്യക്തമായും, “മരിച്ചവരുടെ ശേഷിച്ചവർ” ദുഷ്ടന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശം മാത്രമായിരിക്കും. സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ—“ആയിരം വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ” അവർ തങ്ങളുടെ ശവക്കുഴികളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരും.

ആയിരം വർഷം വേർതിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പുനരുത്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ചിത്രമാണ് ഇത് വരയ്ക്കുന്നത്. നല്ല മനുഷ്യർ സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉയിർപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, ദുഷ്ടന്മാർ അവസാനം ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്നു. 1,000 വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, പുതിയ ജറുസലേം വിശുദ്ധന്മാരോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങും (വെളിപാട് 21: 2, 3).

ദുഷ്ടൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേൽക്കും, സാത്താൻ അവന്റെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുമാറ്റപ്പെടും (വെളിപാട് 20:5, 7, 8). അപ്പോൾ, “സാത്താൻ… ജനതകളെ വഞ്ചിക്കാൻ പുറപ്പെടും… അവരെ യുദ്ധത്തിന് കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ… അവർ… വിശുദ്ധരുടെ പാളയത്തെയും പ്രിയപ്പെട്ട നഗരത്തെയും വളഞ്ഞു” (വെളിപാട് 20:7-9).

എന്നാൽ, ദുഷ്ടന്മാരുടെ മേൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തീ ഇറങ്ങുകയും പിശാചും അവന്റെ ദൂതന്മാരും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം ചാരമായി മാറുകയും ചെയ്യും (മത്തായി 25:41). തുടർന്ന്, ദൈവം ഭൂമിയെ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കും (വെളിപാട് 21:5).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.