ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് ഇന്ന് ബാധകമാണോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് സൃഷ്ടിയിൽ സ്ഥാപിച്ചു

ശബ്ബത്ത് ആചരണവും പവിത്രതയും കാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ – സൃഷ്ടിയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. “താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഒക്കെയും ദൈവം തീർത്തശേഷം താൻ ചെയ്ത സകലപ്രവൃത്തിയിൽനിന്നും ഏഴാം ദിവസം നിവൃത്തനായി താൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സകല പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നും അന്നു നിവൃത്തനായതുകൊണ്ടു ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചു. ” (ഉല്പത്തി 2:2-3).

ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് ഒരു യഹൂദ സ്ഥാപനമാണോ?

ആഴ്ചതോറുമുള്ള ഏഴാം ദിവസ ശബത്ത് ഒരു യഹൂദ സ്ഥാപനമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും യഹൂദൻ ജനിക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന സൂചനകൾ അവലോകനം ചെയ്യാം:

  1. ആദാമും ഹവ്വായും യഹൂദരല്ല, ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ അവർ മാത്രമായിരുന്നു. പാപം പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് “ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ” (ഉല്പത്തി 2:3)
  2. സീനായ് പർവതത്തിൽ “എഴുതപ്പെടുന്നതിന്” മുമ്പ് ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ “ശബ്ബത്ത് മനുഷ്യനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ്” (മർക്കോസ് 2:27).
  3. മറ്റ് ഒമ്പത് കൽപ്പനകൾ “യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല”. ദൈവം കല്ലിൽ “പത്തു കൽപ്പനകൾ” എഴുതി, ഒമ്പത് മാത്രമല്ല (ആവർത്തനം 4:12, 13; പുറപ്പാട് 20).
  4. ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ശബ്ബത്താണ്” (പുറപ്പാട് 20:10). ദൈവം ശബ്ബത്തിനെ “എന്റെ വിശുദ്ധ ദിനം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു (യെശയ്യാവ് 58:13).
  5. ശബത്ത് കൽപ്പന “അപരിചിതർക്കും” വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. “അപരിചിതർ” യഹൂദരല്ലാത്തവരോ വിജാതീയരോ ആണ് (യെശയ്യാവ് 56:6). നാലാമത്തെ കൽപ്പന തന്നെ പറയുന്നത് “അപരിചിതൻ” ശബ്ബത്തിൽ വിശ്രമിക്കണമെന്നാണ് (പുറപ്പാട് 20:10).
  6. വിജാതീയർ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കണമെന്ന് യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞു (യെശയ്യാവ് 56:6, 7).
  7. “എല്ലാ” മനുഷ്യവർഗ്ഗവും പുതിയ ഭൂമിയിൽ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കും (യെശയ്യാവ് 66:22, 23).
  8. വിജാതീയർ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ശബത്ത് ആചരിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 13:42-44 കൂടാതെ പ്രവൃത്തികൾ 16:13).
  9. “നിയമം” [പത്തു കൽപ്പനകളുടെ] യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല, “എല്ലാവർക്കും” വേണ്ടിയുള്ളതാണ് (റോമർ 2:17-23; 3:19, 23).
  10. യേശു പറഞ്ഞു, “മനുഷ്യപുത്രൻ ശബ്ബത്തിന്റെ കർത്താവാണ്” (മത്തായി 12:8). അതിനാൽ, ശബ്ബത്ത് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും (യഹൂദർക്കും വിജാതീയർക്കും) ഉള്ളതാണ്.

ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കണമോ?

ദൈവത്തിന്റെ നിയമം തലമുറതലമുറയായി മാറുന്നില്ല (മലാഖി 3:6; എബ്രായർ 13:8; സംഖ്യാപുസ്തകം 23:19). കാരണം, നിയമം ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം സ്വഭാവത്തിന്റെയും ഇച്ഛയുടെയും പ്രതിഫലനമാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:8; 5:3). യേശു ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നശിപ്പിക്കാനാണ് വന്നതെന്ന് കരുതരുത്. നശിപ്പിക്കാനല്ല നിവർത്തിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നത്. എന്തെന്നാൽ, തീർച്ചയായും ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു, ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകുന്നതുവരെ, എല്ലാം നിവൃത്തിയാകുന്നതുവരെ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വള്ളിയോ പുള്ളിയോ കടന്നുപോകുകയില്ല” (മത്തായി 5:17, 18). ന്യായപ്രമാണം നിവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ, ദൈവപുത്രൻ അത് “പൂർണ്ണമായി” അർത്ഥവത്താക്കി ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തോടുള്ള പൂർണ്ണമായ അനുസരണത്തിന്റെ ഒരു മാതൃക ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട്,അതേ നിയമം “നമ്മിൽ നിറവേറാൻ” (റോമർ 8:3, 4).

വെളിപാട് 12-14-ലെ പ്രവചനങ്ങൾ, ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് മുമ്പുള്ള വിവാദമായ വിഷയം ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്തായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശബ്ബത്ത് കൽപ്പന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ (വെളിപാട് 12:17; 14:12) പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടും.

കർത്താവിന്റെ ശബ്ബത്തും മനുഷ്യന്റെ പകരമുള്ള ശബ്ബത്തും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വിശ്വാസികളോട് ആവശ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കുന്നത് ഒരു പരീക്ഷണമായി മാറുകയും സത്യാരാധകരുടെ ഒരു അടയാളമായി (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുദ്ര, വെളിപാട് 7) രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. കർത്താവ് പ്രഖ്യാപിച്ചു, “എന്റെ ശബ്ബത്തുകൾ വിശുദ്ധീകരിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് അവ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു അടയാളമായിരിക്കും” (യെഹെസ്കേൽ 20:20).

ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് ആചരണം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ലെന്ന് ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അത് സൃഷ്ടിയിൽ ആരംഭിച്ചു, നിത്യതയിലുടനീളം തുടരും, കാരണം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്മാരകമാണ്. യെശയ്യാവ് 66:22-23 പറയുന്നു, “ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും എന്റെ മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കും,” കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, “അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സന്തതികളും നിങ്ങളുടെ പേരും നിലനിൽക്കും. ഒരു അമാവാസിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്കും ഒരു ശബ്ബത്ത് മുതൽ മറ്റൊന്നിലേക്കും എല്ലാ ജഡവും എന്റെ സന്നിധിയിൽ ആരാധനയ്ക്കായി വരും, ”കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Reply

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments