ഏഴാം ദിന ശബ്ബത്ത് മോശക്കു മുൻപെ ആചരിച്ചിരുന്നോ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


സ്ര്യഷ്ടിയിൽ ഏഴാംദിന ശബത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു

ഏഴാം ദിവസം ശബത്തിന്റെ വിശുദ്ധി സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. “ഏഴാം ദിവസം ദൈവം താൻ ചെയ്തിരുന്ന പ്രവൃത്തി അവസാനിപ്പിച്ചു, അവൻ ചെയ്ത എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും ഏഴാം ദിവസം അവൻ വിശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു, കാരണം അതിൽ ദൈവം താൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സകല പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും അവൻ വിശ്രമിച്ചു” (ഉല്പത്തി 2:2-3).

ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് യഹൂദമാണോ?

ഏഴാം ദിവസം ശബത്ത് യഹൂദനാണെന്ന് ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും യഹൂദൻ ജനിക്കുന്നതിന് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇത് സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഇനിപ്പറയുന്ന സൂചനകൾ അവലോകനം ചെയ്യാം:

  1. ആദാമും ഹവ്വായും യഹൂദരല്ല, പാപം പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് “ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ” (ഉല്പത്തി 2:3) ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ അവർ മാത്രമായിരുന്നു.
  2. “ശബ്ബത്ത് മനുഷ്യനുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാണ്” (മർക്കോസ് 2:27) സീനായ് പർവതത്തിൽ “എഴുതപ്പെടുന്നതിന്” മുമ്പ് ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ.
  3. മറ്റ് ഒമ്പത് കൽപ്പനകൾ “യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല”. ദൈവം കല്ലിൽ “പത്തു കൽപ്പനകൾ” എഴുതി, ഒമ്പത് മാത്രമല്ല (ആവർത്തനം 4:12, 13; പുറപ്പാട് 20).
  4. “ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ശബ്ബത്താണ്” (പുറപ്പാട് 20:10). ദൈവം ശബ്ബത്തിനെ “എന്റെ വിശുദ്ധ ദിനം” എന്ന് വിളിക്കുന്നു (യെശയ്യാവ് 58:13).
  5. ശബത്ത് കൽപ്പന “അപരിചിതർക്കും” വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. “അപരിചിതർ” യഹൂദരല്ലാത്തവരോ വിജാതീയരോ ആണ് (യെശയ്യാവ് 56:6). നാലാമത്തെ കൽപ്പന തന്നെ പറയുന്നത് “അപരിചിതൻ” ശബ്ബത്തിൽ വിശ്രമിക്കണമെന്നാണ് (പുറപ്പാട് 20:10).
  6. വിജാതീയർ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കണമെന്ന് യെശയ്യാവ് പറഞ്ഞു (യെശയ്യാവ് 56:6, 7).
  7. “എല്ലാ” മനുഷ്യവർഗ്ഗവും പുതിയ ഭൂമിയിൽ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കും (യെശയ്യാവ് 66:22, 23).
  8. വിജാതീയർ പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ശബത്ത് ആചരിച്ചു (പ്രവൃത്തികൾ 13:42-44 കൂടാതെ പ്രവൃത്തികൾ 16:13).
  9. “നിയമം” [പത്ത് കൽപ്പനകളുടെ] യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല, “ലോകം മുഴുവൻ” വേണ്ടിയുള്ളതാണ് (റോമർ 2:17-23; 3:19, 23).
  10. യേശു പറഞ്ഞു, “മനുഷ്യപുത്രൻ ശബ്ബത്തിന്റെ കർത്താവാണ്” (മത്തായി 12:8). അതിനാൽ, ശബ്ബത്ത് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും (യഹൂദർക്കും വിജാതീയർക്കും) ഉള്ളതാണ്.

ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കണമോ?

ദൈവം തലമുറതലമുറയായി മാറുന്നില്ല (മലാഖി 3:6; എബ്രായർ 13:8; സംഖ്യാപുസ്തകം 23:19). കാരണം, നിയമം അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെയും ഇച്ഛയുടെയും പ്രതിഫലനമാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:8; 5:3). യേശു ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു, “ഞാൻ ന്യായപ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന്നു വന്നു എന്നു നിരൂപിക്കരുതു; നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാനത്രെ ഞാൻ വന്നതു. 18സത്യമായിട്ടു ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറയുന്നു: ആകാശവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞുപോകുംവരെ സകലവും നിവൃത്തിയാകുവോളം ന്യായപ്രമാണത്തിൽനിന്നു ഒരു വള്ളി എങ്കിലും പുള്ളി എങ്കിലും ഒരുനാളും ഒഴിഞ്ഞുപോകയില്ല” (മത്തായി 5:17, 18). ന്യായപ്രമാണം നിവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവപുത്രൻ അതിന്റെ അർഥം നിറവേറ്റി “പൂർണ്ണമാക്കി ”- ദൈവനിയമത്തോടുള്ള പൂർണ്ണമായ അനുസരണത്തിന്റെ ഒരു മാതൃക ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട്, അതേ നിയമം “നമ്മിൽ നിവൃത്തിയേറേണ്ടതിന്” (റോമർ 8:3, 4).

യെശയ്യാവ് 66:22-23 പറയുന്നു, “ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും എന്റെ മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കും,” കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു, “അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സന്തതികളും നിങ്ങളുടെ പേരും നിലനിൽക്കും. ഒരു അമാവാസി മുതൽ മറ്റൊരു അമാവാസി വരെയും ഒരു ശബ്ബത്ത് മുതൽ മറ്റൊന്ന് വരെയും എല്ലാ ജഡവും എന്റെ സന്നിധിയിൽ ആരാധനയ്‌ക്കായി വരും” എന്ന് കർത്താവ് അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

ശബത്ത് ആചരണം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കില്ലെന്ന് ബൈബിൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അത് സൃഷ്ടിയിൽ ആരംഭിച്ച് നിത്യതയിലുടനീളം തുടരും, കാരണം ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്മാരകമാണ്. കർത്താവ് കൽപ്പിക്കുന്നു, “എന്റെ ശബ്ബത്തുകൾ വിശുദ്ധീകരിക്കുക, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് അവ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള അടയാളമായിരിക്കും” (യെഹെസ്കേൽ 20:20).

വെളിപാട് 12-14-ലെ പ്രവചനങ്ങൾ, ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് മുമ്പുള്ള നാളുകളിൽ (ക്രിസ്ത്യൻ ലോകം ലംഘിച്ചിരിക്കുന്ന കൽപ്പന കാരണം) ശബത്ത് വിവാദമായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ശബത്ത് കൽപ്പന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദൈവിക കൽപ്പനകൾ (വെളിപാട് 12:17; 14:12) പാലിക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടും. കർത്താവിന്റെ ശബ്ബത്തും പകരമുള്ള ശബ്ബത്തും അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വിശ്വാസികളോട് ആവശ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കുന്നത് ഒരു പരീക്ഷണമായി മാറുകയും സത്യാരാധകരുടെ ഒരു അടയാളം (അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുദ്ര, വെളിപാട് 7) ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ശബ്ബത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, പരിശോധിക്കുക (പാഠങ്ങൾ 91-102): https://bibleask.org/bible-answers/

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.