ഏറ്റവും വലിയ കൽപ്പന എന്താണ്?

Author: BibleAsk Malayalam


ഇതേ ചോദ്യം യേശുവിനോടും റബ്ബിമാർ ചോദിച്ചു: “ഗുരോ, ന്യായപ്രമാണത്തിലെ മഹത്തായ കൽപ്പന ഏതാണ്?” (മത്തായി 22:36). “നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ നീ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടുംകൂടെ സ്‌നേഹിക്കേണം.’ ഇതാണ് ആദ്യത്തേതും മഹത്തായതുമായ കല്പന (വാക്യം 22:37-38).

പത്ത് കൽപ്പനകൾ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ നാല് കൽപ്പനകൾ ദൈവവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും (പുറപ്പാട് 20: 3-11) അവസാനത്തെ ആറ് കൽപ്പനകൾ മനുഷ്യവർഗവുമായുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്നു (പുറപ്പാട് 20:12-17). നിയമത്തിലെ എല്ലാ കൽപ്പനകളും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു അധികാരക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ച റബ്ബിമാർ, ആദ്യത്തെ നാല് കൽപ്പനകളെ അവസാന ആറിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതായി ഉയർത്തി. തൽഫലമായി, സഹജീവികളോടുള്ള പ്രായോഗിക മതത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു.

യേശുവിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ, അവൻ ആവർത്തനം 6:5 (ലൂക്കോസ് 10:27) ഉദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നു. ദൈവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ നാല് കൽപ്പനകൾക്കായി, ഒരു വ്യക്തിക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയിലും കൃപയാലും ദൈവത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് ആദ്യം ഹൃദയത്തിൽ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം (റോമർ 8:3, 4). സ്നേഹമില്ലാത്ത അനുസരണം അസാധ്യവും വിലയില്ലാത്തതുമാണ്. എന്നാൽ കർത്താവിനോടുള്ള സ്നേഹം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ, ഒരു വ്യക്തി അവന്റെ കൽപ്പനകളിൽ പ്രകടമാക്കിയിരിക്കുന്നതുപോലെ ദൈവഹിതത്തിന് അനുസൃതമായി തന്റെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കാൻ സ്വയമേവ പുറപ്പെടും (യോഹന്നാൻ 14:15; 15:10). ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വെളിപ്പെടും.

അപ്പോൾ യേശു കൂട്ടിച്ചേർത്തു, “രണ്ടാമത്തേതും ഇതുപോലെയാണ്: ‘നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കണം” (മത്തായി 22:39). യേശു ഇവിടെ, ലേവ്യപുസ്തകം 19:18-ൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്നു, അവിടെ “അയൽക്കാരൻ” എന്നത് ഒരു ഇസ്രായേല്യനെ പരാമർശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സഹായം ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി “അയൽക്കാരൻ” എന്നതിന്റെ നിർവചനം യേശു വിശാലമാക്കി (ലൂക്കാ 10:29-37). ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും ഉള്ള കടപ്പാടുകളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താതെ സ്വയം ഒന്നാമതായി നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവമാണ്. അതിനാൽ, മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപെടുന്നതിൽ പൂർണ്ണമായും നിസ്വാർത്ഥനാകാൻ, ഒരു മനുഷ്യൻ ആദ്യം ദൈവത്തെ അത്യധികം സ്നേഹിക്കണം. എല്ലാ ദൈവിക സ്വഭാവങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം ഇതാണ്. യേശു അതെല്ലാം സംഗ്രഹിച്ചു, “ഈ രണ്ടു കൽപ്പനകളിൽ എല്ലാ ന്യായപ്രമാണവും പ്രവാചകന്മാരും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു” (മത്തായി 22:40).

ദൈവത്തോടും മനുഷ്യനോടുമുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ നിയമം ഒട്ടും പുതിയതായിരുന്നില്ല. ആവർത്തനപുസ്‌തകം 6:4, 5, ലേവ്യപുസ്‌തകം 19:18 എന്നിവയിലെ ചിന്തകളെ “മനുഷ്യന്റെ മുഴുവൻ കടമയും” സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ഏകീകരിക്കുന്നത് യേശുവാണ്. അങ്ങനെ, ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹവും മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹവും ആയ പഴയ നിയമത്തിലെ സത്യങ്ങൾ യേശു സ്ഥിരീകരിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment