ഏത് സന്ദർഭത്തിൽ ആണ് ഒരു പ്രവാചകൻ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്?

BibleAsk Malayalam

പ്രവാചകന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം, ജനനം മുതൽ പോലും. ഉദാഹരണത്തിന്, യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു “…അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽവെച്ചു തന്നേ പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ടു നിറയും” (ലൂക്കാ 1:15). യോഹന്നാൻ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു. യോഹന്നാനെ ജനനം മുതൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ “നിറയ്ക്കാൻ”സാധിച്ചു, കാരണം ആത്മാവ് ആദ്യം അവന്റെ അമ്മയായ എലിസബത്തിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു. മറിയയുടെ വന്ദനം എലിസബത്ത് കേട്ടപ്പോൾ അവളുടെ ഉദരത്തിൽ കുഞ്ഞ് തുള്ളിച്ചാടി; എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞു” (ലൂക്കാ 1:41).

ഒരു പൊതു വർണ്ണച്ചായയിൽ, ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും പോലെ, ഒരു പ്രവാചകനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പരിവർത്തനത്തിലോ (ന്യായീകരണത്തിലോ) അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കർത്താവായ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന നിമിഷത്തിലോ, തന്റെ പാപത്തെക്കുറിച്ച് അനുതപിക്കുകയും അനുസരണയോടെ ദൈവത്തെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. അവൻ ദിവസേന ദൈവത്തിന് (വിശുദ്ധീകരണത്തിനു ) വഴങ്ങുമ്പോൾ, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതിനായി കർത്താവ് തന്റെ ദാസനായ പ്രവാചകനിലേക്ക് തന്നെത്തന്നെ കൂടുതൽ പകരും.

നീതീകരണവും വിശുദ്ധീകരണവും ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു: “അബ്രാഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്തുയേശുവിൽ ജാതികൾക്കു വരേണ്ടതിന്നു നാം ആത്മാവെന്ന വാഗ്ദത്തവിഷയം വിശ്വാസത്താൽ പ്രാപിപ്പാൻ തന്നേ” (ഗലാത്യർ 3:14). അനുസരണക്കേടു കാണിക്കുന്നവരോടൊപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിനു വസിക്കാനാവില്ലെന്ന് ബൈബിൾ ആവർത്തിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. “ഈ വസ്തുതെക്കു ഞങ്ങളും ദൈവം തന്നെ അനുസരിക്കുന്നവർക്കു നല്കിയ പരിശുദ്ധാത്മാവും സാക്ഷികൾ ആകുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു” (അപ്പ. 5:32).

ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടു, ലോക സുവിശേഷവൽക്കരണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി പെന്തക്കോസ്ത് ദിനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൂടുതൽ ശക്തമായും ഉറപ്പോടെയും സ്വീകരിച്ചു. “എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവു നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ടു യെരൂശലേമിലും യെഹൂദ്യയിൽ എല്ലാടത്തും ശമര്യയിലും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളവും എന്റെ സാക്ഷികൾ ആകും എന്നു പറഞ്ഞു” (പ്രവൃത്തികൾ 1:8). അങ്ങനെ, പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം ദൈവത്തിന് ഒരു സാക്ഷിയാകാൻ സ്വീകർത്താവിനെ യോഗ്യനാക്കുക എന്നതാണ്.

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

More Answers: