ഏത് വർഷത്തിലാണ് യേശു ജനിച്ചത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ഏത് വർഷത്തിലാണ് യേശു ജനിച്ചത്?

യേശു ജനിച്ച കൃത്യമായ വർഷത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ പരാമർശമില്ല. തീർച്ചയായും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനത്തീയതി ഡിസംബർ 25 ആയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ചരിത്രപരമായ വിശദാംശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ബൈബിൾ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അദ്ദേഹം ജനിച്ച കാലഘട്ടം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു.

മത്തായി 2:1 പറയുന്നു, “ഹെരോദാരാജാവിന്റെ കാലത്ത് യെഹൂദ്യയിലെ ബേത്ലഹേമിലാണ് ക്രിസ്തു ജനിച്ചത്”. ബിസി 4 ലെ വസന്തകാലത്ത് മഹാനായ ഹെരോദാവ് മരിച്ചു, ക്രിസ്തു ജനിച്ചേക്കാവുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സമയം അത് കാണിക്കുന്നു. മത്തായി 2:16 പറയുന്നു, രക്ഷകനെ കൊല്ലാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഹെരോദാവ് രണ്ട് വയസ്സും അതിൽ താഴെയുമുള്ള എല്ലാ ആൺകുട്ടികളേയും കൊല്ലാൻ കൽപ്പിച്ചു. അതിനാൽ, ഈ അധിക വിവരങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ബിസി 6-4 ആയി സ്ഥാപിക്കും.

ലൂക്കൊസിന്റെ സുവിശേഷം 2:1-2 ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു, “അന്ന് സീസർ അഗസ്റ്റസിൽ നിന്ന് ലോകം മുഴുവനും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടണമെന്ന് ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു. ക്വിരിനിയസ് സിറിയയുടെ ഗവർണറായിരുന്നപ്പോൾ നടന്ന ആദ്യത്തെ രജിസ്ട്രേഷനായിരുന്നു ഇത്. സീസർ അഗസ്റ്റസ് ബിസി 27 മുതൽ എഡി 14 വരെ ഭരിച്ചു. ക്വിരിനിയസ് 6-7 എഡിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജന ഉത്തരവിട്ടു. അദ്ദേഹം ഈ പ്രദേശത്ത് രണ്ട് തവണ നേതാവായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും തന്റെ ആദ്യ ഭരണകാലത്ത് ഒരു ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പ് നടത്താൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും, യേശു ജനിച്ചത് ബിസി 6-4 വർഷത്താണെന്ന വസ്തുതയുമായി ഇത് യോജിക്കും.

കൂടാതെ, ലൂക്കോസ് 3:23 പറയുന്നു, ക്രിസ്തു “ഏകദേശം മുപ്പത് വയസ്സിൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു.” ലൂക്കോസ് 3:1-3 പറയുന്നു, “ഇപ്പോൾ തിബെരിയസ് സീസറിന്റെ ഭരണത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വർഷത്തിൽ, പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് യെഹൂദ്യയുടെ ഗവർണറാണ്, ഹെരോദാവ് ഗലീലിയുടെ അധിപനായി… മരുഭൂമിയിൽവെച്ച് സഖറിയായുടെ മകൻ യോഹന്നാന് ദൈവവചനം വന്നു. അവൻ യോർദ്ദാന്നരികെ എല്ലായിടത്തും പോയി മാനസാന്തരത്തിന്റെ സ്നാനം പ്രസംഗിച്ചു.”

ശരത്കാല വർഷവും ഭരണവർഷങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള നോൺ-അക്സഷൻ-ഇയർ സിസ്റ്റവും അടിസ്ഥാനമാക്കി, ടിബീരിയസിന്റെ ആദ്യ വർഷം എ.ഡി. 14-ന്റെ ശരത്കാലത്തിലാണ് അവസാനിച്ചതെന്ന് കണക്കാക്കും. അതനുസരിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ “പതിനഞ്ചാം വർഷം” ശരത്കാലത്തിലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. A.D. 27-ന്റെയും A.D. 28-ന്റെ ശരത്കാലം വരെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ കണക്കുകൂട്ടൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തീയതിക്ക് 6-4 BC യ്ക്കിടയിലും യോജിക്കുന്നു.

യോഹന്നാൻ സ്നാപകനാൽ സ്നാനമേറ്റതിന് ശേഷമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചത്, ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് അവനുവേണ്ടി വഴി ഒരുക്കി (മത്തായി 3:2). ക്രിസ്തു തന്റെ ആദ്യ വരവിൽ സ്ഥാപിച്ച രാജ്യം മഹത്വത്തിന്റെ രാജ്യമായിരുന്നില്ല. അത് അവൻ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമായിരിക്കും (മത്തായി 25:31)

അന്നോ ഡൊമിനി

ജൂലിയൻ, ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറുകളിൽ വർഷങ്ങളെ ലേബൽ ചെയ്യാനോ അക്കമാക്കാനോ അനോ ഡൊമിനി (എഡി), ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് (ബിസി) എന്നീ പദങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അന്നോ ഡൊമിനി(AD )എന്ന പദം ലാറ്റിൻ ആണ്, അതിന്റെ അർത്ഥം “കർത്താവിന്റെ വർഷം” എന്നാണ്. “നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വർഷം” എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന “അന്നോ ഡൊമിനി നോസ്‌ട്രി ജെസു ക്രിസ്റ്റി” എന്ന പൂർണ്ണ യഥാർത്ഥ പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് എടുത്തത്.

ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടറിന്റെ സ്രഷ്ടാക്കൾ ഭൂമിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളം ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവാണെന്ന് കരുതി. അതിനാൽ, ഈ പുതിയ കലണ്ടർ 1 AD അടയാളപ്പെടുത്തിയ വർഷം ക്രിസ്തു ജനിച്ചതായി അവർ കരുതിയ വർഷമായിരുന്നു. ഈ പദ്ധതിയിൽ വർഷം പൂജ്യം ഇല്ല; അങ്ങനെ, AD 1 വർഷം BC 1 ന് തൊട്ടുപിന്നാലെ വരുന്നു.

ഈ ഡേറ്റിംഗ് സമ്പ്രദായം 525-ൽ സിഥിയ മൈനറിലെ ഡയോനിഷ്യസ് എക്‌സിഗസ് ആവിഷ്‌കരിച്ചെങ്കിലും 9-ാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. ഡയോനിഷ്യസ് എക്സിഗസ് തന്റെ ഈസ്റ്റർ പട്ടികയിലെ നിരവധി ഈസ്റ്ററുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ അന്നോ ഡൊമിനി ഡേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചു. എന്നാൽ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം ഇന്നുവരെ പ്രയോഗിച്ചില്ല.

ഈ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ആരാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വർഷങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ആറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, അധികാരത്തിലിരുന്ന ആളുകൾ വർഷങ്ങളുടെ ഗതി സൂക്ഷിക്കാൻ ഒരു പുതിയ രീതി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഡയോനിഷ്യസിന്റെ കാലത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് പേരിട്ടിരുന്ന ചക്രവർത്തി ആദ്യകാല ക്രിസ്തുമതത്തിലെ വിശ്വാസികളെ പീഡിപ്പിച്ചു. അതിനാൽ, ഡയോനിഷ്യസിന്റെ ആനോ ഡൊമിനി ചക്രവർത്തിയുടെ വർഷത്തേക്കാൾ “നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ വർഷ”ത്തിന് അംഗീകാരം ഉണ്ടായി.

യേശുവിന്റെ ജീവിതവും കാലവും

യേശു (ക്രിസ്തു എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു) ദൈവപുത്രനാണ് (യോഹന്നാൻ 1:34). അവൻ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ പ്രതിച്ഛായയും (എബ്രായ 1:3) ദൈവത്വത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയുമാണ് (യോഹന്നാൻ 1:1-3). അവൻ പിതാവായ ദൈവവുമായി ഏകനാണ് (യോഹന്നാൻ 10:30) അവനു തുല്യനാണ് (ഫിലിപ്പിയർ 2:5-6).

ക്രിസ്തു സ്രഷ്ടാവും (യോഹന്നാൻ 1:1-3, 14) ലോകത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമാണ് (വെളിപാട് 5:9). പിതാവായ ദൈവം സ്നേഹമാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:8), പുത്രൻ വന്നത് മനുഷ്യരോടുള്ള പിതാവിന്റെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് (1 യോഹന്നാൻ 4:9). ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം നിസ്വാർത്ഥമാണ് (1 കൊരിന്ത്യർ 13: 4-5), കാരണം അവൻ തന്റെ സൃഷ്‌ടികൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നു (ജെറമിയ 29:11).

ദൈവരാജ്യം സ്‌നേഹത്തിൽ അധിഷ്‌ഠിതമായതിനാൽ, തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയാണ് കർത്താവ് മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചത്. ദൈവത്തിൻറെ സ്നേഹനിയമം അനുസരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനത്തോടെ എന്നേക്കും ജീവിക്കാനാകും (യെശയ്യാവ് 1:19). ദുഃഖകരമെന്നു പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ പിശാചിനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ദൈവത്തോട് അനുസരണക്കേടു കാണിക്കുകയും ചെയ്തു (ഉല്പത്തി 3:6). അങ്ങനെ, അവർ പാപത്താൽ അവനുമായി ബന്ധം വേർപെടുത്തി (ഉല്പത്തി 3:23).

വീണുപോയ മനുഷ്യരാശിയോട് ദൈവത്തിന് അനന്തമായ അനുകമ്പ തോന്നി. മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയ്ക്കായി ക്രിസ്തു തന്നെത്തന്നെ മറുവിലയായി സമർപ്പിച്ചു (യോഹന്നാൻ 10:17-18). വീണുപോയ മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിക്കാൻ അവൻ ലോകത്തിലേക്ക് വരികയും തികഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്തു (2 കൊരിന്ത്യർ 5:21). “തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു” (യോഹന്നാൻ 3:16). ഇതിലും വലിയ സ്നേഹമില്ല, അവർ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കുവേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിക്കും (യോഹന്നാൻ 15:13).

ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെങ്കിലും, അത് വിശ്വാസത്താൽ സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പ്രയോജനം ചെയ്യൂ (യോഹന്നാൻ 1:12). ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നത് ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള രക്ഷയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ്. അങ്ങനെ, ദൈവത്തെ അറിയാനും അവനെ സ്നേഹിക്കാനും അവനെ സേവിക്കാനുമുള്ള മനുഷ്യന്റെ അവസരം രക്ഷയുടെ പദ്ധതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു.

യേശുവിന്റെ ജനനത്തിന്റെ കഥ

യേശുവിന്റെ ജനന കഥ (മത്തായി 1-2, ലൂക്കോസ് 1-2) ആരംഭിക്കുന്നത് ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ മേരിക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു, “അധിക പ്രീതിയുള്ളവളേ, സന്തോഷിക്കൂ, കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെയുണ്ട്; നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാണ്! എന്നാൽ അവൾ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവന്റെ വാക്കുകളിൽ അസ്വസ്ഥയായി, ഇത് എങ്ങനെയുള്ള അഭിവാദനമാണെന്ന് അവൾ ചിന്തിച്ചു.

“അപ്പോൾ ദൂതൻ അവളോട് പറഞ്ഞു, “മറിയമേ, ഭയപ്പെടേണ്ട, നീ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇതാ, നീ ഗർഭം ധരിച്ച് ഒരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കും, അവന് യേശു എന്നു പേരിടും. അവൻ വലിയവനായിരിക്കും, അത്യുന്നതന്റെ പുത്രൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും; യഹോവയായ ദൈവം അവന്നു അവന്റെ പിതാവായ ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനം കൊടുക്കും. അവൻ യാക്കോബിന്റെ ഗൃഹത്തിൽ എന്നേക്കും വാഴും, അവന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ല” (ലൂക്കാ 1:28-33).

ജോസഫുമായി മേരിയുടെ വിവാഹനിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു. ഒരു പുരുഷനെ അറിയാത്തതിനാൽ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് അവൾ ചിന്തിച്ചു. ദൈവത്താൽ ഒന്നും അസാധ്യമല്ലെന്ന് ദൂതൻ അവളോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. എന്തെന്നാൽ, പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവളുടെ മേൽ വരും, അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി അവളുടെ മേൽ നിഴലിക്കും. ജനിക്കാനിരിക്കുന്നവൻ ദൈവപുത്രൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും. അതിനാൽ, മറിയ പ്രതികരിച്ചു, “ഇതാ, കർത്താവിന്റെ ദാസി! നിന്റെ വചനം പോലെ എനിക്കു ഭവിക്കട്ടെ” (ലൂക്കാ 1:38).

മേരിയും അവളുടെ ഭർത്താവ് ജോസഫും ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിലെ നസ്രത്ത് എന്ന പട്ടണത്തിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ റോമ ചക്രവർത്തിയായ സീസർ അഗസ്റ്റസ് ഉത്തരവിട്ട ഒരു ജനസംഖ്യ കണക്കെടുപ്പിന് അവർ ബെത്‌ലഹേം നഗരത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടിവന്നു. ജോസഫും മേരിയും ബെത്‌ലഹേമിൽ എത്തിയപ്പോൾ സത്രം നിറഞ്ഞിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ ഇടമില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ, അവർ മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള തൊഴുത്തിൽ രാത്രി ചെലവഴിക്കുന്നു. ആ രാത്രി യേശു ജനിച്ചു. അങ്ങനെ, മറിയ കുഞ്ഞ് യേശുവിനെ പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടത്തി.

അന്നു രാത്രി, ചില ഇടയന്മാർ ബെത്‌ലഹേമിനു സമീപമുള്ള വയലുകളിൽ തങ്ങളുടെ ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളെ കാവലിരുന്നു. അവരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, രക്ഷകനായ മിശിഹാ ജനിച്ചുവെന്ന മഹത്തായ വാർത്ത നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു മാലാഖ അവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന യേശുവിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ദൂതൻ ഇടയന്മാരെ അറിയിച്ചു. പെട്ടെന്ന്, ഒരു കൂട്ടം മാലാഖമാർ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു, “അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ഭൂമിയിൽ സമാധാനം, മനുഷ്യരോട് സമാധാനം!” എന്ന് പാടുന്നു. (ലൂക്കോസ് 2:14). ഇടയന്മാർ ബെത്‌ലഹേമിലേക്ക് പോയി, ദൂതൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, പുൽത്തൊട്ടിയിൽ കിടക്കുന്ന യേശുവിനെ കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ അവർ മിശിഹായുടെ ജനനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സുവാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചു.

കുറച്ച് സമയത്തിനുശേഷം, കിഴക്ക് നിന്ന് ജ്ഞാനികൾ, അല്ലെങ്കിൽ മാഗി, ഒരു പുതിയ രാജാവിന്റെ ജനനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നക്ഷത്രം ആകാശത്ത് കണ്ടു. അതിനാൽ, പുതിയ രാജാവിനെ ആരാധിക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ അവർ യെഹൂദ്യയിലേക്ക് പോയി. പുതിയ രാജാവ് ബെത്‌ലഹേമിൽ ജനിക്കുമെന്ന് പ്രവചനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതായി ഹെരോദാവ് രാജാവ് അവരോട് പറഞ്ഞു. പുതിയ രാജാവിന്റെ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാൻ അവൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, അതിനാൽ തനിക്കും പോയി അവനെ ആരാധിക്കാം. എന്നാൽ അവന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം ദുഷിച്ചതായിരുന്നു.

ജ്ഞാനികൾ ബേത്‌ലഹേമിലേക്ക് പോയി, യേശു ഉണ്ടായിരുന്ന വീടിന് മുകളിൽ നക്ഷത്രം നിർത്തുന്നതുവരെ അതിനെ പിന്തുടർന്നു. അവർ അവനെ മുട്ടുകുത്തി നമസ്കരിച്ചു. കൂടാതെ, അവർ യേശുവിന് സ്വർണ്ണവും കുന്തുരുക്കവും മൂറും സമ്മാനമായി കൊണ്ടുവന്നു (മത്തായി 2:11). അതിനുശേഷം, ഹെരോദാവിന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിപ്പോകരുതു എന്നു സ്വപ്നത്തിൽ അരുളപ്പാടുണ്ടായിട്ടു അവർ വേറെ വഴിയായി സ്വദേശത്തേക്കു മടങ്ങിപ്പോയി.

ജ്ഞാനികളാൽ താൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഹെരോദാവ് അത്യധികം കോപിച്ചു. അവൻ ആളയച്ചു ബേത്ത്‌ലെഹെമിലും അതിന്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും രണ്ടു വയസ്സും അതിൽ താഴെയും പ്രായമുള്ള എല്ലാ ആൺമക്കളെയും കൊന്നുകളഞ്ഞു. അപ്പോൾ, യിരെമ്യാ പ്രവാചകൻ അരുളിച്ചെയ്തത് നിവൃത്തിയായി: “രാമയിൽ ഒരു ശബ്ദം, വിലാപം, കരച്ചിൽ, വലിയ വിലാപം എന്നിവ കേട്ടു” (മത്തായി 2:18).

എന്നാൽ ഈജിപ്തിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ ദൈവം സ്വപ്നത്തിൽ ജോസഫിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. അതിനാൽ, മറിയയെയും യേശുവിനെയും ഈജിപ്തിൽ താമസിക്കാൻ ജോസഫ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, അവിടെ അവർ ഹെരോദാവിൽ നിന്ന് അകന്ന് സുരക്ഷിതരായിരിക്കും. ഹെരോദാവ് മരിക്കുന്നതുവരെ അവർ ഈജിപ്തിൽ താമസിച്ചു. ഹെരോദാവിന്റെ കാലശേഷം, കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ഈജിപ്തിൽ ജോസഫിന് സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായി, യിസ്രായേൽദേശത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. “അവൻ നസറായൻ എന്നു വിളിക്കപ്പെടും” (മത്തായി 2:23) എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ അരുളിച്ചെയ്തത് നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് ജോസഫ് നസ്രത്ത് എന്ന പട്ടണത്തിൽ വന്നു താമസിച്ചു.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment