ഏത് പ്രായത്തിലാണ് യേശു സ്നാനം സ്വീകരിച്ചത്?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


യേശു സ്നാനമേറ്റതിനെ പറ്റി ഒരു വലിയ തെളിവ് ലൂക്കോസിൽ കാണാം. അപ്പോസ്തലനായ ലൂക്കോസ് എഴുതുന്നു, “ഇപ്പോൾ യേശു തന്നെ ഏകദേശം മുപ്പത് വയസ്സിൽ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ചു” (ലൂക്കാ 3:23). ലൂക്കോസ് യേശുവിന്റെ സ്നാനസമയത്ത് അവന്റെ കൃത്യമായ പ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, പകരം അദ്ദേഹത്തിന് “ഏകദേശം മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു” എന്ന് ഊന്നിപ്പറയുന്നു. അതിനാൽ, ഇത് കൃത്യം 30-നേക്കാൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷത്തിൽ കൂടുതലോ കുറവോ ആയിരിക്കാം. യഹൂദരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, 30 വയസ്സ് സാധാരണയായി ഒരു മനുഷ്യൻ പക്വത പ്രാപിക്കുന്ന സമയമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി പൊതുജീവിതത്തിന്റെ കടമകൾക്ക് അർഹത ലഭിച്ചു.

ജനത്തിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷയിലേക്കു

യേശുവിന്റെ ജനനം ലൂക്കോസ് 2:6, 8, പ്രകാരം സാധ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് പോലെ ബി.സി. 5-ലെ ശരത്കാലത്തിലാണ് നടന്നതെങ്കിൽ, യഹൂദരുടെ സമയം അളക്കുന്ന രീതിയിലൂടെ (2:42) അദ്ദേഹത്തിന്റെ 30-ാം വർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് ശരത്കാലത്തിലാണ്. A.D. 25, A.D. 26-ന്റെ ശരത്കാലത്തിലാണ് അവസാനിച്ചത് (വാക്യം 1).

ഇത് യേശുവിന് “ഏകദേശം 30 വയസ്സായിരുന്നു” എന്ന ലൂക്കോസിന്റെ വാക്യ ത്തോടും ക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാലാനുസൃത വിവരങ്ങളോടും യോജിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ലൂക്കോസ് ഇവിടെ കൃത്യമായ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തുന്നില്ല, മറിച്ച് യേശുവിന്റെ സ്നാനസമയത്തും അവന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷയുടെ തുടക്കത്തിലും പക്വതയുള്ള പ്രായമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നിഗമനം ചെയ്യാം.

യേശുവിന് സ്നാനമേൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ

യേശു പാപങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും, യേശുവിന്റെ ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന്, ദൈവത്തിന്റെ സത്യം അറിയുകയും വിശ്വസിക്കുകയും അനുതപിക്കുകയും മാനസാന്തരം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ആരും സ്നാനമേൽക്കരുതെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ബൈബിൾ പറയുന്നു: “വിശ്വസിച്ചു സ്നാനം ഏൽക്കുന്നവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും; എന്നാൽ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും” (മർക്കോസ് 16:16). അതിനാൽ, ശിശുസ്നാനം ബൈബിളിന് അനുസൃതമല്ല. ഒരു ശിശുവിനും സ്നാനത്തിന് യോഗ്യത നേടാനാവില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നാനപ്പെടുത്തുക എന്നത് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. ദൈവാലയത്തിൽ വെച്ച് മറിയവും ജോസഫും യേശുവിനെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചതുപോലെ ശിശുക്കളെയും ജനനസമയത്ത് ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കാം (ലൂക്കാ 2:21-24).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.