ഏത് ദിവസമാണ് വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ നമുക്ക് ബൈബിളിനെ അനുവദിക്കാം: ഏത് ദിവസമാണ് വിശുദ്ധമായി ആചരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മോട് കൽപ്പിക്കുന്നത്?

പഴയനിയമത്തിലെ ഏഴാം ദിവസം ശബത്ത്

1-ലോകാരംഭത്തിൽ ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ ശബ്ബത്ത് ആചരിക്കാൻ ഏർപ്പെടുത്തി. ” താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ഒക്കെയും ദൈവം തീർത്തശേഷം താൻ ചെയ്ത സകലപ്രവൃത്തിയിൽനിന്നും ഏഴാം ദിവസം നിവൃത്തനായി
താൻ സൃഷ്ടിച്ചുണ്ടാക്കിയ സകല പ്രവൃത്തിയിൽനിന്നും അന്നു നിവൃത്തനായതുകൊണ്ടു ദൈവം ഏഴാം ദിവസത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചു” (ഉല്പത്തി 2:2-3). യഹൂദരുടെ നിലനിൽപിന് മുമ്പ്, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അനുഗ്രഹമായി കർത്താവ് ശബ്ബത്തിനെ വിശുദ്ധീകരിച്ചു (യെശയ്യാവ് 56: 6-7).

2-ഏഴാം ദിവസം ശബ്ബത്ത് ആണെന്ന് നാലാമത്തെ കൽപ്പന പ്രസ്താവിച്ചു.
“ഏഴാം ദിവസം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ശബ്ബത്ത്ആകുന്നു; അന്നു നീയും നിന്റെ പുത്രനും പുത്രിയും നിന്റെ വേലക്കാരനും വേലക്കാരത്തിയും നിന്റെ കന്നുകാലികളും നിന്റെ പടിവാതിൽക്കകത്തുള്ള പരദേശിയും ഒരു വേലയും ചെയ്യരുതു. ആറു ദിവസംകൊണ്ടു യഹോവ ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ളതൊക്കെയും ഉണ്ടാക്കി, ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥമായിരുന്നു; അതുകൊണ്ടു യഹോവ ശബ്ബത്തുനാളിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു” (പുറപ്പാട് 20:10,11).

3-ശബ്ബത്ത് ദിവസം യഹൂദമല്ല, മറിച്ച് “നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ ശബ്ബത്ത്” (പുറപ്പാട് 20:10).

പുതിയ നിയമത്തിലെ ഏഴാം ദിവസം ശബത്ത്

4-ആഴ്ചയിലെ “ഏഴാം ദിവസം” ഞായറാഴ്ചയല്ല, ശനിയാഴ്ചയാണ്. സ്ഥിരീകരിക്കാൻ, നിങ്ങളുടെ കലണ്ടറോ നിഘണ്ടുവോ വിജ്ഞാനകോശമോ പരിശോധിക്കുക.

5-ഞായറാഴ്ച “ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ ദിവസം” ആണ്, അതിനർത്ഥം അത് ഒരു സാധാരണ പ്രവൃത്തി ദിവസമാണ് (മത്തായി 28:1; മർക്കോസ് 16:1-2; മുതലായവ).

6-യേശുക്രിസ്തു പതിവായി ഏഴാം ദിവസം ശബ്ബത്ത് ആചരിച്ചു (ലൂക്കോസ് 4:16), അതിനെക്കുറിച്ച് ധാരാളം പഠിപ്പിച്ചു (മത്തായി 12:12; 24:20), താൻ “ശബ്ബത്ത് ദിനത്തിലും കർത്താവ്” എന്ന് വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചു (മത്തായി 12: 8). അത് ഇല്ലാതാക്കാനല്ല താൻ വന്നതെന്ന് അവൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു (മത്തായി 5:17,18).

7-മാത്യു മാർക്കോസ്സ് ലൂക്കോസ്സ് യോഹന്നാൻൻറെ സുവിശേഷങ്ങളിൽ “ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ ദിവസം” (ഞായറിനെ) കർത്താവു പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.

8-പുതിയ നിയമത്തിൽ ഞായറാഴ്ചയെ പരാമർശിച്ചത് എട്ടു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് (മത്തായി 28:1; മർക്കോസ് 16:2,9; ലൂക്കോസ് 24:1; യോഹന്നാൻ 20:1,19; പ്രവൃത്തികൾ 20:7; 1 കൊരിന്ത്യർ 16:2). എന്നിരുന്നാലും, നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഞായറാഴ്ച വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അത് പൂർണ്ണമായും നിശബ്ദമാണ്.

9-യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മരണശേഷം അവന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായികൾ ശബ്ബത്ത് ദിവസം വിശുദ്ധമായി ആചരിച്ചു. അവന്റെ ശരീരം ശവകുടീരത്തിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം, ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകൾ “കൽപ്പനപ്രകാരം ശബ്ബത്തിൽ വിശ്രമിച്ചു” (ലൂക്കാ 23:56). കൂടാതെ, എ.ഡി. 70-ൽ ജറുസലേം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്റെ ജനം പിന്നേയും ശബത്ത് ആചരിക്കുമെന്ന് ക്രിസ്തു പ്രതീക്ഷിച്ചു. അവൻ പറഞ്ഞു, “നിങ്ങളുടെ പലായനം മഞ്ഞുകാലത്തോ ശബ്ബത്തിലോ ആകാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക” (മത്തായി 24:20).

10-ശബ്ബത്ത് ദിവസം യഹൂദന്മാരും വിജാതീയരും അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു എന്നു അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകത്തിൽ (പ്രവൃത്തികൾ 13:42-44; 16:3).

11-ശനിയാഴ്‌ചയിൽ നിന്ന് ഞായറിലേക്കു ശബത്ത് മാറ്റുന്നതിന് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ അംഗീകാരമില്ല.

12-ബൈബിൾ പ്രവചനവും (ദാനിയേൽ 7:25) സഭാ ചരിത്രവും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭ ശബത്തിനെ ശനിയാഴ്ചയിൽ നിന്നും ഞായറിലേക്കു മാറ്റി എന്നാണ്. https://bibleask.org/who-changed-the-sabbath-from-saturday-to-sunday-and-when/

13-കുരിശിൽ നിർത്തലാക്കപ്പെട്ട ശബ്ബത്തുകൾ (കൊലോസ്യർ 2:14-17; എഫെസ്യർ 2:15; റോമർ 14:5) മോശൈക നിയമത്തിന്റെ (ലേവ്യപുസ്തകം 23) വാർഷിക പെരുന്നാൾ ശബ്ബത്ത് അവധി ദിവസങ്ങളായിരുന്നു, അവയെ ശബ്ബത്തുകൾ എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഈ (വാർഷിക) അവധി ദിവസങ്ങൾ “കർത്താവിന്റെ (പ്രതിവാര) ശബ്ബത്തിന്” പുറമെ ആയിരുന്നു (ലേവ്യപുസ്തകം 23:38).

14-ദൈവത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശബ്ബത്ത് ദിവസം വീണ്ടും കണ്ടെത്തുന്നത് അവസാന കാലത്തെ ബൈബിൾ പ്രവചനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് (വെളിപാട് 14:7,12 പുറപ്പാട് 20:11 മായി താരതമ്യം ചെയ്യുക).

What is the Mark of the Beast?

പുതിയ ഭൂമിയിലെ ഏഴാം ദിവസ ശബത്ത്

15-ഏഴാം ദിവസം ശബത്ത് പുതിയ ഭൂമിയിൽ ആചരിക്കും. ” ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും എന്റെ മുമ്പാകെ നിലനില്ക്കുന്നതുപോലെ നിങ്ങളുടെ സന്തതിയും നിങ്ങളുടെ പേരും നിലനില്ക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.
പിന്നെ അമാവാസിതോറും ശബ്ബത്തുതോറും സകലജഡവും എന്റെ സന്നിധിയിൽ നമസ്കരിപ്പാൻ വരും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു. (യെശയ്യാവു 66:22, 23)” ഏഴാം ദിവസം ശബത്ത് ഒരു ശാശ്വത സ്ഥാപനമാണ്. ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവായും നീതിയുടെയും വിശുദ്ധിയുടെയും പുതിയ ആകാശത്തിന്റെയും പുതിയ ഭൂമിയുടെയും പുനർനിർമ്മാതാവായും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അത് ആചരിക്കും.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,

BibleAsk Team

Leave a Comment