ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇയ്യോബ് ജീവിച്ചിരുന്നത്?

Author: BibleAsk Malayalam


ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇയ്യോബ് ജീവിച്ചിരുന്നത്?

ഇയ്യോബിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കൃത്യമായ കാലഘട്ടം ബൈബിൾ പരാമർശിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ അവൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി സൂചനകൾ ഉണ്ട്:

1-ഇയ്യോബ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനു ശേഷം ജീവിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുഹൃത്തും കുറ്റാരോപിതനുമായ എലീഫസ് ഈ വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സൂചന നൽകി. എലീഫസ് ചോദിച്ചു: “ദുഷ്ടന്മാർ ചവിട്ടിയതും അവരുടെ കാലത്തിനുമുമ്പ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞതും ജലപ്രളയത്താൽ അടിത്തറ ഒലിച്ചുപോയതുമായ പഴയ വഴിയിൽ നിങ്ങൾ തുടരുമോ?” (ഇയ്യോബ് 22:16).

2-ഇയ്യോബ് ജീവിച്ചിരുന്നത് പുരുഷാധിപത്യ കാലഘട്ടത്തിലാണ്, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയുസ്സ് വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയതും ബിസി 2200-ൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പുരുഷാധിപത്യ ജനതയുടെ ആയുസ്സുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതുമാണ് (ഉല്പത്തി 11:22-23). കാരണം, പരീക്ഷിക്കലിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് 10 മുതിർന്ന കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അവന്റെ പരീക്ഷിക്കലിന് ശേഷം, ദൈവം അവനെ 10 കുട്ടികളെക്കൂടി അനുഗ്രഹിച്ചു, മുമ്പുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി സമ്പത്തും നൽകി (ഇയ്യോബ് 42:10-13). ബൈബിൾ പ്രസ്‌താവിക്കുന്നു: “ഇതിനുശേഷം ഇയ്യോബ് നൂറ്റിനാല്പതു വർഷം ജീവിച്ചു, നാലു തലമുറകളോളം മക്കളെയും പേരക്കുട്ടികളെയും കണ്ടു. അങ്ങനെ, ഇയ്യോബ് മരിച്ചു, വൃദ്ധനും കാലസമ്പൂർണ്ണനുമായി” (ഇയ്യോബ് 42:10-17). അതിനാൽ, അദ്ദേഹം കുറഞ്ഞത് 200 വർഷമോ അതിൽ കൂടുതലോ ജീവിച്ചിരുന്നതായി തോന്നുന്നു.

3-ഇയ്യോബ് മോശൈക യുഗത്തിന് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്നു, കാരണം അവന്റെ പുസ്തകം ലേവ്യ പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചോ ആലയത്തെക്കുറിച്ചോ മോശയുടെ നിയമത്തെക്കുറിച്ചോ പരാമർശിക്കുന്നില്ല. ഗോത്രപിതാവായ അബ്രഹാമിനെപ്പോലെ (ഉൽപത്തി 8:20; 12:7-8; 31:54), തന്റെ കുലത്തിന്റെ തലവൻ എന്ന നിലയിൽ അവൻ തന്റെ കുടുംബത്തിനുവേണ്ടി ദൈവത്തിന് ബലിയർപ്പിച്ചു (ഇയ്യോബ് 1:5)

4-ഇയ്യോബ് ജീവിച്ചിരുന്നത് പുരുഷാധിപത്യ കാലഘട്ടത്തിലാണ് എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു സൂചന, അവന്റെ സമ്പത്ത് കണക്കാക്കിയത് കന്നുകാലികളെ കൊണ്ടാണ്, അല്ലാതെ പണമല്ല (ഇയ്യോബ് 1:3; 42:12). പിന്നീട് മൊസൈക്ക് കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ കച്ചവടത്തിനായി നാണയങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിച്ചു.

5-കൂടാതെ, പുരുഷാധിപത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇയ്യോബ് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു സൂചന എന്തെന്നാൽ, ആൺമക്കളില്ലാത്തപ്പോൾ പെൺമക്കൾക്ക് മാത്രം അവകാശം നൽകിയ മോശൈക് നിയമത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, അവൻ തന്റെ പെൺമക്കൾക്ക് “അവരുടെ സഹോദരന്മാർക്കിടയിൽ ഒരു അവകാശം” നൽകി (ഇയ്യോബ് 42:15).

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

Leave a Comment