ഏകാന്തതയ്‌ക്കുള്ള ചില ബൈബിൾ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ ഏവ?

SHARE

By BibleAsk Malayalam


ഏകാന്തതയ്ക്കുള്ള ബൈബിൾ വാഗ്ദാനങ്ങൾ

ഏകാന്തത എന്നത് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള വേർപിരിയൽ വികാരങ്ങളാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വികാരമാണ്. എല്ലാവരും ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്നു. യേശു ഏകാന്തത മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവൻ അത് രുചിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അതിനാൽ, അവൻ നമ്മുടെ എല്ലാ വികാരങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നു, നാം ഏകാന്തതയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ അവൻ ഉത്സുകനാണ്. അവന്റെ ചില വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഇതാ:

  1. “എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ, കർത്താവ് എന്നെ പരിപാലിക്കും” (സങ്കീർത്തനം 27:10).
  2. “അവൻ ഹൃദയം തകർന്നവരെ സൌഖ്യമാക്കുകയും അവരുടെ മുറിവുകൾ കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 147:3).
  3. “ഞാൻ പിതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും, അവൻ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു സഹായിയെ തരും, അവൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ എന്നേക്കും വസിക്കും – സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ് … ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല; ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും” (യോഹന്നാൻ 14:16-18).
  4. “എന്തെന്നാൽ, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവായ ഞാൻ നിന്റെ വലത്തുകൈ പിടിച്ച് നിന്നോട്, ‘ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും’ എന്ന് പറയും” (യെശയ്യാവ് 41:13).
  5. “ദൈവം നമ്മുടെ സങ്കേതവും ശക്തിയും ആകുന്നു, കഷ്ടങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത തുണയും ആകുന്നു” (സങ്കീർത്തനം 46:1).
  6. “എന്റെ കഷ്ടതയിൽ ഞാൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു, എന്റെ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചു; അവൻ അവന്റെ ആലയത്തിൽനിന്നു എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു, എന്റെ നിലവിളി അവന്റെ മുമ്പിൽ, അവന്റെ കാതുകളിൽ എത്തി” (സങ്കീർത്തനം 18:6).
  7. “അവൻ നിന്നെ കൈവിടുകയില്ല, ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല” (ആവർത്തനം 31:6).

  8. “പർവ്വതങ്ങൾ നീങ്ങിപ്പോകും, ​​കുന്നുകൾ നീങ്ങിപ്പോകും, ​​എന്നാൽ എന്റെ ദയ നിങ്ങളെ വിട്ടുമാറുകയില്ല, എന്റെ സമാധാന ഉടമ്പടി നീങ്ങിപ്പോകുകയില്ല,” (യെശയ്യാവ് 54:10).
  9. “അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉത്കണ്ഠകളും അവന്റെമേൽ ഇട്ടുകൊൾവിൻ” (1 പത്രോസ് 5:7).

  10. “യുഗാന്ത്യം വരെ ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട്” (മത്തായി 28:20).

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്രഷ്ടാവ് ഏകാന്തത അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും കൂടെയുണ്ട്, അവനോട് ആശ്വാസം തേടുന്ന ആരെയും അവൻ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ പിതാവ് തങ്ങളുടെ അരികിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവന്റെ മക്കൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഏകാന്തത അപ്രത്യക്ഷമാകും. കാരണം, “സഹോദരനെക്കാൾ അടുപ്പമുള്ള” സുഹൃത്താണ് കർത്താവ് (സദൃശവാക്യങ്ങൾ 18:24). അവൻ തന്റെ സ്നേഹിതർക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ സമർപ്പിക്കുന്നു (യോഹന്നാൻ 3:16). ഇതിലും വലിയ സ്നേഹമില്ല (യോഹന്നാൻ 15:13).

വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉത്തരങ്ങൾ പേജ് പരിശോധിക്കുക.

അവന്റെ സേവനത്തിൽ,
BibleAsk Team

We'd love your feedback, so leave a comment!

If you feel an answer is not 100% Bible based, then leave a comment, and we'll be sure to review it.
Our aim is to share the Word and be true to it.